Tuesday, September 23, 2008

ျပဳသူႏွင့္ ဖ်က္သူ

(ျမန္မာတီးေရွာ့တြင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးျမန္မာမွ ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုုအား မိမိပုုိင္ ဘေလာ့တြင္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပ မွတ္တမ္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

ယခုုေဆာင္းပါးအား “သင္သည္သာ ႏုုိင္ငံေတာ္အား အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရမည္ဆုုိပါလွ်င္ ဘာလုုပ္မည္နည္း”ဆုုိသည့္ ေမးခြန္းျဖင့္ အစျပဳလုုိပါ၏။ လွ်ပ္တျပက္ ျမန္ဆန္စြာစဥ္းစား၍ျဖစ္ေစ၊ ေသခ်ာစြာစဥ္းစား၍ျဖစ္ေစ မည္သုုိ႔ ေျဖဆုုိေစကာမူ သင္၏ စိတ္၀ယ္ေပၚလာမည့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းသည္ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ အက်ဳိးေက်းဇူးတစ္စံုုတစ္ရာအတြက္ မွန္းရြယ္ရည္သန္လ်က္ ျဖစ္ေနမည္ဆုုိသည္ကုုိ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ေသခ်ာပါ၏။ မိမိလုုပ္သမွ်အား အေကာင္းဆံုုး၊ အေအာင္ျမင္ဆံုုး၊ အေတာ္ဆံုုးသာ ျဖစ္ေစၾကလုုိသည္မွာ လူတုုိ႔၏ အေျခခံသဘာ၀ပင္ ျဖစ္ေပသည္မဟုုတ္လား။ လက္ေတြ႕ႏုုိင္ငံေရးသည္ ထုုိမွ်ေလာက္မရုုိးရွင္းလွသည္မွွာ မွန္ေသာ္လည္း အတၱကုုိအေျခခံထားသည့္ လူတိုု႔၏ စရုုိက္ကုုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုုိအပ္ပါသည္။

ထုုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိတပ္မေတာ္အစုုိးရသည္ မိမိတိုု႔ အုုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ႏုုိင္ငံေတာ္အား အေကာင္းဆံုုး ျဖစ္ေစလုုိမည္မွာ မျငင္းႏုုိင္ေသာ သေဘာတရားျဖစ္၏။ ထုုိအရာသည္ သူတုုိ႔၏နာမည္အတြက္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ ႏုုိင္ငံတည္ၿငိမ္တုုိးတက္ျခင္းအားျဖင့္ သူတုုိ႔၏ စြမ္းရည္အား ျပသရာေရာက္ကာ အာဏာအား ပုုိမိုုတည္ျမဲ ၾကာရွည္ေအာင္ အလြယ္တကူ ဆုုပ္ကုုိင္ႏုုိင္ေစရန္ အေထာက္အပံ့အတြက္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ အမွန္တကယ္ ႏုုိင္ငံေတာ္ႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္လုုိေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ လက္ရွိအစုုိိးရတြင္ ထုုိသုုိ႔ ႏုုိင္ငံကုုိဖြံ႕ၿဖဳိးတုုိးတက္ တည္ၿငိမ္ေစလုုိစိတ္သည္ မည္သူ႔ထက္မွ် မေလ်ာ့ေအာင္ ရွိေနမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္၏။ ႏုုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္တုုိးတက္မႈႏွင့္ မိမိအာဏာတည္ျမဲမႈ အက်ဳိးစီးပြား တုုိက္ရုုိက္အခ်ဳိးက်မႈသည္လည္း ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ အစုိးရတစ္ရပ္ႏွင့္ ထုိႏုိင္ငံတုိ႔အၾကား မည္သည့္စနစ္တြင္မဆုိ မွန္ကန္ေသာ သီအုိရီတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ တပ္မေတာ္အစုိးရသည္ ႏဳိင္ငံေတာ္အား အမွန္တကယ္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိအာဏာတည္ျမဲမႈေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ႏဳိင္ငံေတာ္တုိးတက္ေရးတြင္ အားစုိက္ႀကိဳးပမ္းရမည့္ ျပဳသူမ်ားျဖစ္လာၾကပါသည္။

ဤေနရာတြင္ အဆုိပါျပဳသူမ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္ရံုမွ်ျဖင့္ ထုိသူမ်ားကုိ ဖ်က္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ယူဆ၍မရႏုိင္ပါေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လူ႔သဘာ၀အရ လူတုိင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျပဳခ်င္ၾကသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ျပဳႏုိင္စြမ္းမရွိသူမ်ားအား အေကာင္းဆံုးလုပ္ေနသည္ပဲဟု လႊတ္ထားေပးသည္ထက္ ပုိမုိစြမ္းေဆာင္ႏဳိင္မည့္ လူမ်ားက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ မိမိအသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္၊ ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိမည္ဆုိလွ်င္ ထုိသုိ႔ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ ေ၀ဖန္ျခင္း၊ ေထာက္ျပျခင္းတုိ႔သည္ လက္သင့္ခံသင့္ေသာ အရာမ်ားသာ ျဖစ္လွ်က္ ထုိသူမ်ားသည္လည္း ျပဳသူမ်ားသာျဖစ္ၾကပါေခ်လိမ့္မည္။

သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း လက္ရွိျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ အဓိကအတုိက္အခံပါတီအပါအ၀င္ အတုိက္အခံအားလံုးနည္းပါးသည္ လက္ရွိတပ္မေတာ္အစုိးရအား ဆန္႔က်င္ရံုသက္သက္ျဖင့္ အစုိးရ၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အားလံုးကုိ သင့္သည္မသင့္သည္ မစဥ္းစား အစဥ္တစုိက္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္မွာ အထင္အရွားပင္ျဖစ္၏။ အစုိးရမွ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈသည္ အေရးႀကီးသည္ဆုိလွ်င္ ထုိသူတုိ႔သည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကုိ ပ်က္ျပားေအာင္ျပဳၾက၏။ ႏုိင္ငံသားမ်ား စီးပြားေရး တုိးတက္ေရးသည္ ပဓါနဟု ဟစ္ေၾကြးခ်ိန္တြင္ အတုိက္အခံတုိ႔အတြက္ စီးပြားေရးပ်က္ျပားေရးသည္ ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္ၾက၏။ တုိင္းရင္းသားအေရးသည္ အေရးႀကီးသည္ဆုိလွ်င္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအား ေသြးထုိးပင့္ေျမွာက္ကာ ပ်က္ျပားေရးကုိ ဦးတည္ၾက၏။ ထုိသုိ႔ တုိင္းျပည္၏ အေရးအားလံုးနီးပါးတြင္ အဖ်က္သေဘာျဖင့္သာ ေတာက္ေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ အဆုိပါအတုိက္အခံမ်ား၊ ယုတ္စြအဆံုး ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အဓိကအသက္ေသြးေၾကာ ပဓါနက်လွေသာ
၁) ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး
၂) တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး ႏွင့္
၃) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခုိင္ျမဲေရး အစရွိသည့္
ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးလုိ တာ၀န္မ်ဳိးကုိပင္ တပ္မေတာ္အစုိးရမွ ဟစ္ေၾကြးသည္၊ ေၾကျငာခဲ့သည္ဆုိရံုမွ်ႏွင့္ ထုိသူတုိ႔သည္ မ်က္ကြယ္ျပဳၾက၏၊ ပ်က္ရယ္ျပဳၾက၏၊ ဆန္႔က်င္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္၀ံ့ၾက၏။

ထုိသို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ေလ့လာမိေသာအခါ အတုိက္အခံတုိ႔သည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္တြင္ ျပဳသူမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ၾကပါသည္ဆုိသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးျမန္မာအေနျဖင့္ လက္ခံမေပးႏုိင္ေတာ့သည့္အျပင္ ထုိသူမ်ားသည္ ဖ်က္သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲခ်င္ပါသည္။ ထုိသူတုိ႔၏ အစုိးရအားဆန္႔က်င္ရံုပီးေရာ လႈပ္ရွားခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အျပဳသေဘာအက်ဳိးသက္ေရာက္ေစေသာ အရာစဥ္းငယ္ကုိမွ် မေတြ႕ရေသးျခင္းသည္ ထုိသူတုိ႔အား ဖ်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစပါ၏။

ဆုိခဲ့ၿပီးသကဲ့သုိ႔ပင္ ျမန္မာဟုအမည္ေျပာင္းခဲ့ျခင္း ကိစၥမ်ဳိးမွစကာ လက္ရွိတပ္မေတာ္အစုိးရမွ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ကုိ အေျခခံပါသည္ဟု ဆုိေသာေၾကာင့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္အား အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းလွေသာ သေဘာတရားတစ္ခုေလာက္သာ ျဖစ္သြားေလာက္ေအာင္ ပံုသြင္းေျပာဆုိအေျခခံလႈပ္ရွားမႈမ်ားအဆံုး ထုိဆန္႔က်င္ရံုပီးေရာစိတ္ကုိ အေျခခံကာ အတုိက္အခံတုိ႔မွ လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ အရာအားလံုးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ နစ္နာေစမည့္၊ အဖ်က္သေဘာတရားမ်ားသာ သက္ေရာက္ေနျခင္းမွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းလွေခ်၏။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
မ်ဳိးျမန္မာ

No comments: