Friday, November 5, 2010

ျပည္သူစံုညီ မဲထည့္မည္

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ပထမဆံုုး အႀကိမ္ ျပန္လည္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လာမည့္ တနဂၤေႏြေန႔ (ႏိုု၀င္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၀ ခုုႏွစ္) တြင္ က်ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ထုုိအရာႏွင့္ ပက္သက္ကာ အတုုိက္အခံတုုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈအေပၚ ကၽြန္ေတာ့ ေကာက္ခ်က္အား နိဒါန္းမပ်ဳိး ေရးသားလုုိပါ၏။


ယေန႔ ျပည္ပ အတုုိက္အခံမ်ားႏွင့္ အန္အယ္ဒီပါတီတုုိ႔၏ လမ္းေၾကာင္းသည္ မဲမေပးေရး ျဖစ္သည္။ ဘာေၾကာင့္နည္း။ မဲမေပးျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ တရား၀င္မႈ (သုုိ႔) အေရးပါမႈကုုိ ေလ်ာ့ခ်ႏိုုင္မည္ဟုု သူတုုိ႔ေမွ်ာ္လင့္သည္။ မဲမေပးျခင္းျဖင့္ ကမၻာသည္ အစုုိးရသစ္အေပၚ ဆက္လက္ အျမင္ေစာင္းေနေအာင္ ျပဳလုုပ္ႏုုိင္မည္ဟုု သူတုုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္သည္။ သုုိ႔ေသာ္ ထုုိ မဲမေပးျခင္းသည္ ပါတီမွ စိုုးရိမ္ျပေနေသာ၊ ယခုုေရြးေကာက္ပြဲကုုိ သပိတ္ေမွာက္ရေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေစေသာ တပ္မေတာ္အစုုိးရမွ အာဏာကုုိ တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဆုုိသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ ကယ္တင္ျခင္း မဟုုတ္ပါ။ ဒီအျဖစ္ႀကီး မေပၚေပါက္လာေအာင္ တားဆီးျခင္း မဟုုတ္ပါ။

ထုုိသုုိ႔လွ်င္ ျပည္သူအား ျဖစ္သြားမွာ စုုိးရိမ္ပါသည္ဟုု တြင္တြင္ဟစ္ျပေနေသာ လမ္းေၾကာင္းအား ဟန္႔တားျခင္းမဟုုတ္ပဲ တုုိင္းျပည္၏ အစုုိးရသစ္အား ႏုုိင္ငံတကာမွ ယခုုပံုုစံအတုုိင္း ဆက္လက္ အျမင္ေစာင္းေနရံုုသာ စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္မည့္ ယခုု မဲမေပးေရး လႈပ္ရွားမႈအား ၾကည့္ၿပီး အန္အယ္ဒီ ပါတီသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံေရးအား တုုိးတက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုုိင္ဖုုိ႔ အသာထားကာ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ သြားခဲ့ရသည့္ မေအာင္မျမင္ဟုုဆုုိႏိုုင္ေသာ အေျခအေနကုုိပင္ ဆက္လက္တည္ျမဲေရးအား အႀကိတ္အနယ္ ခုုခံလုုပ္ေဆာင္လႈပ္ရွား ေနရသည့္ အေနအထားထိ ေရာက္ရွိေနၿပီဟုုသာ ေကာက္ခ်က္ခ်မိပါသည္။


ထုုိအရာသည္ အန္အယ္ဒီလႈပ္ရွားမႈအေပၚ မူတည္ကာ အဆုုိပါပါတီ၏ အေနအထားအား ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကည့္ျခင္းသာ ျဖစ္ပီး အဆုုိပါအခ်က္သည္ ကၽြန္ေတာ့အား ယခုုေဆာင္းပါကုုိ ေရးေစသည့္ အခ်က္မဟုုတ္ပါေခ်။

အဓိက ေျပာလိုုသည္မွာ မဲမေပးေရး လႈပ္ရွားမႈအား စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ ျပည္သူအား ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကုုိ ခ်ျပလုုိရင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုု မဲမေပးေရး လႈပ္ရွားမႈ အသံကုုိ နားေထာင္ၾကည့္လွ်င္ ေယဘံုုယ် အလြယ္တကူ နားလည္ႏိုုင္သည္မွာ

  • ဖြဲ႕စည္းပံုုတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သူ၏အေပါင္းအပါမ်ား သေဘာမတူပဲ ဘာမွ် လုုပ္ေဆာင္မရ။
  • ဥပေဒၾကမ္း ျပဳစုုေရးသည္ပင္လွ်င္ မလြယ္လွေသာ အေနအထား ျဖစ္သည္။
  • ဖြဲ႕စည္းပံုုတြင္ ျပင္ဆင္လုုိလွသည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္သား အစိတ္သေဘာမတူလွ်င္ မည္သုုိ႔မွ် ျပင္ဆင္မရႏုုိင္ေသာေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုု ျပင္ဆင္ေရးသည္ အိမ္မက္သဖြယ္ စိတ္ကူးယဥ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ (သူတုုိ႔၏ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ စိတ္ကူးယဥ္မႈ လမ္းေၾကာင္းသည္သာ အသားက် ေပ်ာ္ေမြ႕ဖြယ္ျဖစ္သည္
  • အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ အာဏာသိမ္းခြင့္ကုုိ တပ္မေတာ္မွ ရယူထားသည္

စသည္ စသည္တုုိ႔ အပါအ၀င္ အျခားအခ်က္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိပါေသးသည္။ သုုိ႔ေသာ္ ထုုိဖြဲ႕စည္းပံုုျဖင့္ ေပၚေပါက္လာေတာ့မည့္ ႏုုိင္ငံေရးအေနအထား အသစ္ကုုိ မတားဆီးႏုုိင္ေတာ့သည့္ အခ်ိန္တြင္၊ လက္ကိုု လက္ခံရေတာ့မည့္ အခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔အေနျဖင့္ ေျပာင္းျပန္အေနအထားျဖင့္ ဘာေၾကာင့္ မစဥ္းစားႏဳိင္ၾကသနည္း။

အကယ္၍သာ ႏွစ္ဆယ္ငါးရာခိုုင္ႏႈန္း သေဘာမတူပဲ အေျခခံဥပေဒ၏ အဓိကအခ်က္မ်ားကုုိ ေျပာင္းဖုုိ႔ မျဖစ္ႏဳိင္ဟုုဆုုိလွ်င္ ထုုိအတုုိက္အခံမ်ားသည္ ဘာေၾကာင့္ ထုုိႏွစ္ဆယ့္ငါး ရာခုုိင္ႏႈန္း ဆုုိသည့္ အင္အား မျဖစ္ႏုုိင္ရမည္နည္း။ ဥပမာ ေျပာရလွ်င္ ယခုု ဖြဲ႕စည္းပံုုတြင္ ျပထားေသာ တပ္မေတာ္၏ အာဏာသိမ္းပုုိင္ခြင့္ အမ်ားဆံုုး တစ္ႏွစ္သက္တမ္းအား ႏွစ္ႏွစ္ သံုုးႏွစ္ သက္တမ္းသိုု႔ ေျပာင္းလဲခ်င္ပါသည္ဟုု တပ္မေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားက တင္သည္ဆုုိပါစိုု႔။ အတုုိက္အခံ အစိတ္ရွိေနလွ်င္ ထုုိဥပေဒ အား ေျပာင္းလဲရန္ ျဖစ္ႏုုိင္မည္ မဟုုတ္ပါေခ်။

လက္ရွိအစုုိးရအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႕စခန္းသြားခ်ိန္တြင္ ေပၚေပါက္ လာႏိုုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားအား ေတြ႕ရွိပါက ထုုိေနရာမ်ားအား အားျဖည့္ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးစားလာႏိုုင္ပါသည္။ ထုုိအေျခအေနတြင္ ယခုုေသးငယ္ေသာ ႏွစ္ဆယ့္ငါးဆုုိသည့္ အင္အား အား အတိုုက္အခံတုုိ႔ ရရွိထားပါက သူတိုု႔သည္ အဓိက အဟန္႔အတား ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ျပည္သူသာ ညီမည္၊ စြမ္းမည္ဆုုိလွ်င္ ငါးဆယ္ရာႏႈန္းအထိ အတည္ျပဳမွရေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ပင္ အတုုိက္အခံ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား သေဘာတူညီမွ အတည္ျဖစ္လာမည့္ အဆင့္ထိ ေရာက္ရွိႏုုိင္ပါလိမ့္မည္။ မည္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမွ အတည္ ျဖစ္သြားေအာင္ မတင္သြင္းႏုုိင္ပါေစဦး၊ ဖြဲ႕စည္းပံုုကုုိ မျပင္ႏုုိင္ပါေစဦး။ ထုုိ အမတ္တုုိ႔သည္ ျပည္သူကုုိ အက်ဳိးျပဳမည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအား မတင္ျပႏုုိင္လွ်င္ထားပါဦး၊ ျပည္သူအား အက်ဳိးမရွိေစမည့္ ဥပေဒမ်ား မေပၚထြက္လာေအာင္ တားဆီးသည့္ အင္အားမ်ားေတာ့ ျဖစ္လာမည္မွာ မလြဲေခ်။


ယခုုအတိုုက္အခံမ်ား လႈပ္ရွားေနသည့္ မဲမေပးေရးလႈပ္ရွားမႈ အစြမး္ကုုန္ ေအာင္ျမင္သြားသည္ ဆုုိလွ်င္ေသာ္မွ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔သည္ ထုုိအဆင့္ေလာက္အထိ ႏုုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ ရႏုုိင္ပါမည္လား။ မဲမေပးေရး ေအာင္ျမင္သည္ ဆုုိပါစုုိ႔။ အေနာက္ႏုုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ပါ၀ါမရွိ အစုုိးရအသစ္ကုုိ အသိအမွတ္မျပဳဟုု လက္ရွိအစုုိးရကိုု ဆက္ဆံသလုုိ ဆက္လက္လုုပ္ေဆာင္ ၾကမည္။ အေရွ႕ဘက္ အိမ္နီးခ်င္းေတြကလဲ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ စုုိးရိမ္ပါသည္။ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းလုုပ္ဖုုိ႔ တိုုက္တြန္းသည္ စသည္တုုိ႔ျဖင့္ ဗုုိလ္ေနျမဲ က်ားေနျမဲ ဆက္ေနၾကမည္။ မဲမေပးေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲ အတုုိက္အခံ တစ္၀က္ဆုုိသည္ အသာထားကာ အစိတ္သားေတာင္ အႏုုိင္ႏုုိင္ေ၇ာက္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ပိုုင္း လႈပ္ရွားမႈတုုိင္းကုုိ ႏွိမ္နင္းမည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအား အေႏွာင့္အယွက္မရွိ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဒီမုုိနည္းျဖင့္ မဲခြဲအတည္ျပဳႏုုိင္ ၾကမည္။


အ့ံၾသစရာပင္။ ထုုိအဆင့္သည္။


အန္အယ္ဒီအေနျဖင့္၊ ျပည္ပအတိုုက္အခံမ်ား အေနျဖင့္ ရင္ကြဲေအာင္ေအာ္ကာ ေန႔ညမေရြး အားက်ဳိးမာန္တက္ ႀကိဳးစားေနသည့္ မဲမေပးေရး လႈပ္ရွားမႈ ေအာင္ျမင္မႈ၏ အဆင့္သည္။ ရလာဒ္သည္။


ယခုုလက္ရွိ က်ပ္တည္းေနသည့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံေရးအေျခအေနအား အေရြ႕မရွိ ဆက္ထိန္းထားဖုုိ႔ အဆင့္မွ်သာ ျဖစ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္ သူတုုိ႔သည္ တရားမ၀င္ ပါတီျဖစ္သြားျခင္းအား မေျပာင္းလဲႏုုိင္သလုုိ၊ ပူပန္ျပေနေသာ စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး တရား၀င္ ျဖစ္ေစျခင္းတုုိ႔ကုုိမူ စုုိးစဥ္းငယ္မွ် တားဆီးႏုုိင္ျခင္းမရွိသည့္ အျပင္ ယခုုမဲမေပးေရး လႈပ္ရွားမႈသည္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အနဲငယ္မွ် တားဆီးမည့္သူမ်ားကုုိပင္ ဟန္႔တားသူမ်ား ျဖစ္လာၾက၏။


စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ေကာင္းသလုုိ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္စရာလဲ ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ အေတြးတုုိ႔ စိတ္ကူးတုုိ႔သည္ လြန္စြာ တယူသန္ၾကသနည္း။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူမ်ားအား တဖက္သက္ ရန္လုုိမႈသည္ (တဖက္သက္ဟုု ျမင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူမ်ားသည္ အန္အယ္ဒီအား မည္သူမွ် မပုုတ္ခတ္ၾကပါ) ေဘးမွၾကည့္ေနရသည္ပင္လွ်င္ အေတာ္ႀကီး ရုုပ္ဆုုိးပမ္းဆုုိး ႏုုိင္လွပါသည္။


အခ်ဳပ္ဆုုိရလွ်င္မူကား အန္အယ္ဒီအေနျဖင့္ သိကၡာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လုုပ္စရာလမ္းေပ်ာက္ေသာ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ရရာတုုိးရသည့္ အက်ဳိးမဲ့ အနာဂါတ္မဲ့ ေျခလွမ္းမ်ား လွမ္းျခင္းဟုု ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ ျပည္သူမွ နားလည္သင့္ပါသည္။ တျခားတဖက္တြင္မူ ျပည္သူအေနျဖင့္ ထုုိလမ္းေၾကာင္းကုုိ ေရာေယာင္ေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္ အန္အယ္ဒီမွ သတိမဲ့စြာ သူလြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားခြင့္ ရမည့္ ႏုုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားအား ကုုိယ္တုုိင္ျပန္သတ္ေနျခင္းအား ခြင့္ျပဳရာ ေရာက္ပါလိမ့္မည္။ သင္တုုိ႔၏မဲသည္ ထုုိအနာဂါတ္ ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ား လႈပ္ရွားမႈကုုိ ကာကြယ္ေပးမည့္ မဲတစ္ခ်ပ္ပင္ မဟုုတ္ပါသေလာ။ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔သည္ တတ္ႏုုိင္သမွ် အတုုိက္အခံမ်ားကုုိ လႊတ္ေတာ္ထဲ အေရာက္ပုုိ႔ရပါမည္။


နိဂံုုးအေနျဖင့္ ဆုုိရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔သည္ ႏိုုင္ငံေရး သမားမ်ား မဟုုတ္ၾကပါ။

သုုိ႔ေသာ္ ထုုိသူမ်ားအား အကာအကြယ္ ေပးႏိုုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သူမ်ား တုုိက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္ မႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေသြးဆူေသာ ခဏတာ ခံစားမႈေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း မဟုုတ္ပဲ ကုုိယ္ပုုိင္ ဆံုုးျဖတ္ႏုုိင္စြမး္ ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

မနက္ျဖန္သည္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔၏ ထိုုဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကုုိ ျပရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါ၏။ သင္တုုိ႔အား ဘက္ေပါင္းစံုုမွ တုုိက္တြန္းခ်က္မ်ားအား အသာထားကာ စဥ္းစားေစလုုိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္မူ တစ္ခုုသာ တိုုက္တြန္းလိုုပါသည္။


ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ စံုုစံုုညီညီ မဲထည့္ၾကပါစုုိ႔။


ေက်းဇူးတင္ပါသည္


မ်ဳိးျမန္မာ


အမ်ားျပည္သူၾကားသုုိ႔ ပိုုမုုိျပန္႔ႏွံ႕ေရာက္ရွိေစရန္ အလုုိ႔ငွာ မိတၱဴအား ပိေတာက္ေျမသုုိ႔ ေပးပိုု႔ပါသည္။