Saturday, March 22, 2008

အဓိကႏွင့္ သာမည

ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒအား ျပည္သူ၏ေထာက္ခံမႈ ရယူကာ အတည္ျပဳၿပီး တပ္မေတာ္အစုုိးရ၏ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ ျမန္မာႏုုိင္ငံအား အရပ္သားအစုုိးရလက္သုုိ႕ ၂၀၁၀ ေနာက္ဆံုုးထားကာ လႊဲေျပာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ (၉ ) ရက္ေန႔တြင္ ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစုုိးရ၏ ထင္မွတ္မထားေသာ ေၾကျငာခ်က္ႏွင့္အတူ ျမန္မာ့ႏုုိင္ငံေရးေလာကသည္ အသံမ်ဳိးစံုု အျမင္မ်ဳိးစံုုတုုိ႔ျဖင့္ ဆူညံေနခဲ့၏။ အတုုိက္အခံ ႏုုိင္ငံေရးအုုပ္စုုမ်ားမွလည္း ရႈေထာင့္မ်ဳိးစံုုမွ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ဳိးစံုုျဖင့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကုုိ ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကသည္မွာ အခ်ိန္နီးကပ္ေလေလ အရွိန္ျမင့္ေလေလပင္ျဖစ္သည္။ ျမင္သာထင္သာမရွိေသာ္လည္း ထုုိအေျခအေနအား ပ်က္ျပားေအာင္ ျပဳလုုပ္မည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အစီစဥ္မ်ားသည္လည္း ရွိေကာင္းရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤေဆာင္းပါးသည္ အခ်ဳိ႕ခ်ဳိ႕ေသာ မသမာသည့္ ႏုုိင္ငံေရးလုုပ္စားသူမ်ား၊ အာဏာရယူလုုိသူမ်ားအား အသာထားကာ ႏုုိင္ငံအတြက္ မိမိမွန္ကန္သည္ဟုု ယံုုၾကည္၍ စိတ္ဓါတ္ခုုိင္ျမဲစြာ ကန္႔ကြက္လုုိသူမ်ား၊ ဒီမုုိကေရစီလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ားအား အဆုုိပါသူတုုိ႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ႏုုိင္ငံအေရး စပ္ဆက္ကာ ေမးခြန္းထုုတ္လုုိျခင္း ျဖစ္၏။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ဒီမုုိကေရစီစနစ္တြင္ ဆႏၵျပင္းစြာ နစ္ျမဳပ္ေပ်ာ္၀င္သူတစ္ဦး မဟုုတ္သည္ကုုိ ဦးစြာ၀န္ခံလုုိပါသည္။ မည္သည့္စနစ္ထက္မဆုုိ ႏုုိင္ငံသားတုုိ႔၏ စည္းလံုုးညီညြတ္မႈႏွင့္ ႀကိဳးစားမႈအားသည္သာလွ်င္ ႏုုိင္ငံေတာ္တုုိးတက္ေရးတြင္ ပဓါနက်သည္ဆုုိသည္အား ခုုိင္မာစြာ ယံုုၾကည္ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုုိေသာ္ အခ်င္းခ်င္း မညီညြတ္ေသာေၾကာင့္ ပ်က္ယြင္းေနရသည့္ ဒီမုုိကေရစီႏုုိင္ငံမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ စည္းလံုုးမႈေၾကာင့္ တုုိးတက္ေနသည့္ အျခားႏုုိင္ငံေရးစနစ္မ်ားက်င့္သံုုးေသာ ႏုုိင္ငံမ်ားအား လည္းေကာင္း ကမၻာတြင္ အထင္ကရပင္ ျမင္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္ ဒီမုုိကေရစီစနစ္သည္ ထုုိသုုိ႔စည္းလံုုးမႈအားျဖင့္ တုုိးတက္လာမည့္ႏုုိင္ငံေတာ္အား ပုုိမုုိပြင့္လင္းေသာ၊ အရွိန္ျမွင့္တင္ေပးႏုုိင္သည့္ အေကာင္းဆံုုးစံစနစ္တစ္ခုုအျဖစ္မူ အသိအမွတ္ျပဳပါ၏။

ဦးစြာဆုိရလွ်င္ ယခုု ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးသူ အမ်ားစုုသည္ လက္ရွိအစုုိးရ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒအား ဆန္႔က်င္ရန္ စည္းရံုုးျခင္း၊ ဆန္႔က်င္မည္ဟုု စိတ္၀ယ္စြဲျမဲစြာ ခံယူထားျခင္းမ်ား ရွိၾကေသာ္ျငားလည္း ထုုိနည္းလမ္းျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား ျငင္းပယ္မည္ဆုုိလွ်င္ အျခားမည္သည့္နည္းလမ္းသည္ အေကာင္းဆံုုးျဖစ္မည္ဆုုိသည္ကုုိ ခ်ျပႏုုိင္သူမ်ား၊ အျမင္မ်ားအား မည္သည့္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ် မေတြ႔ရပါေခ်။ လက္ရွိအစုုိးရသည္ပင္လွ်င္ ကန္႔ကြက္သံမ်ား ပြက္ေလာရုုိက္ေနသည့္ ၾကားမွ အကယ္၍မ်ား အတည္မျဖစ္ခဲ့လွ်င္ မည္သုုိ႔ ဆက္လက္ျပဳလုုပ္ပါမည္ဟုု ေျပာႏုုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုုိေသာ္ ထြက္ေပါက္မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

ျမန္မာ့ႏုုိင္ငံေရးကုုိ ဦးေဆာင္ေနသည့္ ပါတီႏွင့္ လက္ရွိတပ္မေတာ္အစုုိးရတုုိ႔ အၾကားရွိ ေစ့စပ္မရေသာ အျမင္သည္ ႏုုိင္ငံသား အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ပါလ်က္ႏွင့္ကုုိ ႀကီးထြားလြန္းလွသည္ဟုု ကၽြန္ေတာ္ျမင္၏။ ဤေနရာတြင္ သင္တုုိ႔သည္ လက္ရွိအစုုိးရမွ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈကုုိ ေခါင္းမာစြာျငင္းပယ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟုုဆုုိလွ်င္ လက္ရွိအစုုိးရမွ အျမဲတေစေျပာဆုုိခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးရန္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားအား အတိုက္အခံမ်ားမွ ျငင္းပယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေခ်သည္ဆုိသည္အတြက္လည္း အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိေနရမည္ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးဖက္အဖြဲ႔ႏွစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အသာစီးရမႈကုိ မေလ်ာ့လုိစတမ္း အေသဆုပ္ကုိင္ကာ ႏုိင္ငံအေရး လစ္လ်ဴရႈကာ မိမိအေရးကုိသာ ေရွ႕တန္းတင္သည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ဳိးျဖစ္သည့္အတြက္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ျခင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္ဟု စြပ္စြဲမႈျပဳလုိပါ၏။

ေလ့လာၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ အကယ္၍မ်ားကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုအား လက္ခံမည္ဆုိလွ်င္ မည္သည့္ရလဒ္မ်ား ေပၚထြက္လာမည္နည္း။..
၁) 2010 ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္အတည္ျဖစ္ကာ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အန္အယ္ဒီအႏုိင္ရခဲ့သည့္ ရလဒ္သည္ တရား၀င္ပယ္ဖ်က္ၿပီးသား ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္၏။
၂) ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂါတ္ႏုိင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ (၂၅) ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ပါ၀င္ရန္ ျပည္သူမွ တရား၀င္အတည္ျပဳသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။
၃) အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ တကယ့္အဓိကဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ တပ္မေတာ္မွစြက္ဖက္မႈကင္းလြတ္စြာ ဆံုးျဖတ္ရန္ခက္ခဲမည္ျဖစ္၏။

--အျခားအခ်က္မ်ားစြာရွိပါေသး၏။ blog မ်ားစြာတြင္ အက်ယ္တ၀င့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္

ထုိသုိ႔ေသာ အခ်က္မ်ားကုိ လက္မခံႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအား ပယ္ဖ်က္မည္ဆုိလွ်င္ အဘယ္သုိ႔ေသာ ရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚလာႏုိင္ပါသနည္း..

၁) အနည္းဆံုး လက္ရွိတပ္မေတာ္အစုိးရသည္ ကာလမသိႏုိင္ေသာ အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ေနမည္ျဖစ္သည္။
၂) ထုိသုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနမႈအား အဆံုးသပ္ရန္ ေနာက္ထပ္အေျခအေနအရပ္ရပ္တုိိ႔၏ ဖိအားျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈလမ္းေၾကာင္းသုိ႔ တက္ေရာက္လာသည္အထိ ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူသည္ ပုိမုိက်ပ္တည္းေသာ အေနအထားသုိ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ၀ုိင္း၀န္းတြန္းပို႔ျခင္းကုိ ခံရမည္ျဖစ္သည္။
၃) အကယ္၍ လူထုသည္ အံုၾကြမႈရွိမလာပဲ တအံုေႏြးေႏြးျဖင့္ ဆက္သြားေနပါက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဖိအားေပါင္းစံု၏ ေအာက္တြင္ ပုိမုိအေျခအေနနိမ့္က် ကာ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာမ်ား၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာမ်ား ပ်က္ယြင္းဖြယ္ရွိ၏။
၄) အတုိက္ခံမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းထားသကဲ့သုိ႔ ျပည္သူသည္ အဆံုးစြန္ထိ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားအား မခံရပ္ႏုိင္ျဖစ္ကာ အကယ္၍လူထုအံုၾကြမႈႀကီးျဖစ္မည္ဆုိပါလွ်င္ သတိထားရန္မွာ သင္တုိ႔သည္ ျပည္သူအား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စနစ္အက်ဆံုး၊ အင္အားအေတာင့္တင္းဆံုး အဖြဲ႕စည္းႀကီးတစ္ခုႏွင့္ ရင္ဆုိ္င္ခုိင္းေနျခင္း ျဖစ္သည္ဆုိသည္ကုိပင္ ျဖစ္၏။

ထုိအခ်က္ အမွတ္ (၄)သည္ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါလွ်င္ စဥ္းစားရန္မွာ..
ထုိအံုၾကြမႈသည္ လြန္စြာႀကီးမားမည္ျဖစ္သည္မွာ ေတြးၾကည့္ရန္ပင္ လုိမည္မဟုတ္ပါေခ်။ ရွင္းလင္းစြာ ေျပာရလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပည္သူ႔လံုျခံဳေရးအတြက္ ဥပေဒစုိးမုိးမႈကုိပင္ ပယ္ဖ်က္ကာ မင္းမဲ့စရုိက္လႊမ္းမုိးသည့္ အံုၾကြမႈမ်ဳိး ျဖစ္လာမည္မွာ အထင္အရွားပင္ျဖစ္၏။
- ထုိသုိ႔ေသာ ပရမ္းပတာမင္းမဲ့ကာလအား ထိန္းသိမ္းရန္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ မည္သူ႔အားယံုၾကည္ကုိးစား အပ္ႏွင္းႏုိင္ပါသနည္း။
- အကယ္၍မ်ား ထုိအခ်က္အားအခြင့္ေကာင္းယူကာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွ ခြဲထြက္ခြင့္အတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္လာမည္ဆုိလွ်င္ မည္သုိ႔ျပဳလုပ္ၾကပါမည္နည္း။

ဤေနရာတြင္ ေဒၚစုၾကည္သည္ ထုိသုိ႔ပရမ္းပတာျဖစ္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းတည့္မတ္ရန္ အေကာင္းဆံုးျပယုဂ္အျဖစ္ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ျမင္ထားေသာ္လည္း ထုိနည္းလမ္းသည္ သူမအေပၚပံုအပ္ကာ ႏုိင္ငံအနာဂါတ္အား ေလာင္းေၾကးထပ္ရသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေစပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သူမ၏ေနာက္လုိက္အျဖစ္ေနရန္ႏွင့္ ခြဲထြက္ခြင့္ရယူကာ အႀကီးအကဲတစ္ေယာက္ျပဳရန္ဆုိသည့္ အေျခေနႏွစ္ခုအေပၚတြင္ အာဏာရယူလုိမႈကုိ လြန္စြာတပ္မက္သည့္ အဆိုပါ ေသာင္းက်န္းသူေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အေနအထားအား မည္သူမွ်အာမမခံႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေခ်၏။ ထုိ႔ျပင္ ထုိအခ်ိန္သည္ ႏုိင္ငံတြင္းအေျခအေနမွာလည္း လြန္စြာရႈပ္ေထြးပရမ္းပတာ ျဖစ္ေနမည္မွာ အေသခ်ာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ လြန္စြာအႏၱရာယ္ႀကီးလွပါ၏။ သာမာန္အေရးမဟုတ္ပါေခ်။ အကယ္၍မ်ား တုိင္းျပည္သည္ ထိန္းမႏုိင္သိမ္းမရျဖစ္လွ်င္ ႏုိင္ငံၿပိဳကြဲႏုိင္သည္အထိပင္ အႏၱရာယ္ႀကီးလွေခ်၏။

ထုိသို႔ထုိသုိ႔ သံုးသပ္မိေသာအခါ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ အဆုိပါဖြဲ႔စည္းပံုအား ဆန္႔က်င္ရန္ႏႈိးေဆာ္ေနသူမ်ား၊ လႈပ္ရွားေနသူမ်ား၊ စိတ္ဓါတ္ခုိိင္ျမဲစြာ ခ်ထားသူမ်ားအား ေမးခြန္းထုတ္လုိပါ၏။
(ဤေဆာင္းပါးအစပုိင္းတြင္ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ႏုုိင္ငံေရးလုုပ္စားသူမ်ား၊ အာဏာရယူလုုိသူမ်ားအား အသာထားကာဟုဆုိထားသည့္အတြက္ ထုိသူမ်ားအား ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းမဟုတ္ပါေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ယခုအေနအထားေပၚမူတည္ကာ မိမိရပုိင္ခြင့္သည္လည္းေကာင္း။ အခြင့္အေရးသည္လည္းေကာင္း တုိးတက္ႏုိင္ျခင္း၊ ဆုတ္ယုတ္ႏုိင္ျခင္း၊ တည္ျမဲႏုိင္ျခင္း၊ ပ်က္ျပားႏုိင္ျခင္းမ်ဳိးမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔၏အျမင္သည္ ဆႏၵစြဲကင္းေသာအျမင္မ်ဳိးျဖစ္ပါသည္ဟု ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ယံုၾကည္မေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေခ်၏။)

သင္တုိ႔အေနျဖင့္ ထုိဆန္႔က်င္မႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားအား ေသခ်ာစြာစဥ္းစားထားပါၿပီလား။
ထုိအရာမ်ားသည္ ျခိမ္းေျခာက္မႈသက္သက္မဟုတ္ပဲ (ျခိမ္းေျခာက္ႏုိင္စြမ္းသည္လည္းေကာင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္လုိေသာ ဆႏၵသည္လည္းေကာင္း ကၽြန္ေတာ့္တြင္ အမွန္တကယ္မရွိပါေခ်) အမွန္တကယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားျဖစ္သည္ကုိ သင္တုိ႔အေနျဖင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏုိင္ပါ၏။

အကယ္၍ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနျဖင့္ ယခုဖြဲ႔စည္းပံုအား လက္ခံလုိက္လွ်င္ အနာဂါတ္တြင္ စစ္တပ္သည္ (၇၅)ရာခုိင္ႏႈန္းကုိပင္ ေက်ာ္လြန္ကာ မည္သုိ႔လႊမ္းမုိးႏုိင္မည္နည္း

ဖြဲ႔စည္းပံုေလး ျပင္ခ်င္ရင္ေတာင္သူတုိ႔ မေထာက္ခံလွ်င္ ျပင္လုိ႔မရဘူးဆုိသည္ေလာက္ႏွင့္ စစ္ဖိနပ္ေအာက္ ေရာက္ေနေတာ့မွာေပါ့ဆုိသည့္ စကားေလာက္ႏွင့္ (ယခုကဲ့သုိ႔ ရာႏႈန္းျပည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္ကာ စစ္ဖိနပ္ေအာက္မည္သုိ႔ ေရာက္မည္ကုိနားမလည္ပါ)၊ ၉၀ ရလဒ္ျငင္းသလုိျဖစ္သြားမွာေပါ့ ဆုိသည္ေလာက္ႏွင့္ အစရွိေသာ ေပါ့ေပါင္းမ်ားစြာေလာက္ႏွင့္ အခန္႔မသင့္လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ျပိဳကြဲသည္အထိပင္ အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ သင့္ပါသည္လား။ ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ထုိသုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရေလာက္ေအာင္ပင္ ထုိက္တန္သည္ဆုိသည့္ လက္မခံႏုိင္စရာ ျပဌာန္းခ်က္အား သင္တုိ႔တြင္ရွိသည္ဆုိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ သိလုိလွပါ၏။

ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္မူ အဆုိးဆံုးျဖစ္သည့္ စစ္တပ္သည္ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ အာဏာသိမ္းႏုိင္သည္ဆုိၿပီး ျပဌာန္းထားသည့္ အခ်က္ကုိပင္လွ်င္ (အကယ္၍ စစ္တပ္မွအခ်ိန္မေရြး အာဏာသိမ္းလုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ထည့္သြင္းခဲ့မည္ဆုိလွ်င္ေတာင္) အခ်ိန္မေရြးအာဏာသိမ္းႏုိင္ေၾကာင္း ျပဌာန္းသည္ဟုမယူဆပါေခ်။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ (အန္အယ္ဒီပါတီျဖစ္ရန္ မ်ားသည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္) ႏုိင္ငံအား ဘာေၾကာင့္ အေရးေပၚအေျခေနထိျဖစ္ရန္ပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္နည္း။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိအရာသည္ မလုိအပ္ေသာပူပန္ရန္မလုိသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ျဖစ္၏။ (အျခားအေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကုိမူ ေဆာင္းပါလြန္စြာမရွည္ေစရန္အလုိ႔ငွာ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အလ်င္းသင့္သလုိ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ပါသည္။)

အခ်ဳပ္ဆုိရလွ်င္ သင္တုိ႔သည္ မိမိယံုၾကည္ခ်က္အတုိင္း တုိက္ပြဲ၀င္စိတ္ဓါတ္မ်ား ထားရွိသည္ဆုိေသာ္လည္း ရလဒ္အားတြက္ခ်က္ရန္မေမ့သင့္ပါေခ်။ ေစတနာသန္႔စြာျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိးအတြက္ မိမိေျပာဆုိေနမႈမ်ား (blog ေပၚတြင္ျဖစ္ေသာ္လည္း) မိမိေရးသားေနမႈမ်ားသည္ အကယ္၍မ်ား အမိျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ အနာဂါတ္တြင္ အက်ဳိးယုတ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့အျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့သလုိ ျဖစ္သြားမည္ဆုိလွ်င္ သင္တုိ႔သည္ မည္သုိ႔တာ၀န္ယူၾကပါမည္နည္း။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ယံုၾကည္ခ်က္အတုိင္းတုိက္ပြဲ၀င္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အက်ဳိးရလဒ္အား မစဥ္းစားသည့္ မ်က္ကန္းတုိက္ပြဲ၀င္ပံုမ်ဳိးျဖင့္မူ စိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္ရန္မသင့္ပါေခ်။ အထူးသျဖင့္ ယခုအရာသည္ ႏုိင္ငံအေရးျဖင္ေခ်၏။ ပုိမုိေလးနက္စြာဆုိရလွ်င္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုစုစည္းထားသည့္ ရင္ၾကားေစ့ေရးေဆြးေႏြးေနရဆဲျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ အေရးျဖစ္၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုိမုိေလးနက္ေစရန္ ထပ္မံေမးခြန္းထုတ္ပါမည္။
သင္တုိ႔သည္ ထုိသုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ဳိးမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ပါလွ်င္ မိမိေရးသားေျပာဆုိခဲ့မႈမ်ားအတြက္ မိမိကုိယ္တုိင္မည္သုိ႔ တာ၀န္ယူၾကပါမည္နည္း။ မည္သူကမွ်ေတာ့ သင္တုိ႔ေရးသားမႈအတြက္ အျပစ္တင္ၾက အေရးယူၾကမည္မဟုတ္ေပ။
ျပန္လည္ေျဖဆုိရန္မလုိပါ။ မိမိဘာသာေမးခြန္းထုတ္စဥ္းစားေစလုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္အဖုိ႔မူ ႏုိင္ငံႏွင့္ လဲယူရန္ထုိက္တန္သည့္ စနစ္သည္လည္းေကာင္း၊ ယံုၾကည္မႈသည္လည္းေကာင္း မရွိပါေခ်။ ႏုိင္ငံသည္သာ အဓိကျဖစ္ပါ၏။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္
မ်ဳိးျမန္မာ

မွတ္ခ်က္။ ။ comment ျဖင့္ေဆြးေႏြးလုိသူမ်ား ရွိခဲ့မည္ဆုိလွ်င္ ပံုမွန္ေတြ႔ေနၾကျဖစ္သည့္ ဟာ.. ဖြဲ႔စည္းပံုေထာက္ခံဘုိ႔ စည္းရံုးေနတဲ့စာႀကီးပဲ.. ဟုိဘက္ကေကာင္ပဲ၊ မင္းကလာဆြဲေနတာလားဲစေသာ comment မ်ားထက္ အခ်က္အလက္အားေထာက္ျပေသာ comment မ်ားကုိသာ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကၽြန္ေတာ္သည္ အထက္ပါေရးသားသည့္အတုိင္း အမွန္ယံုၾကည္ၿပီး ထုိသုိ႔ေသာ လမ္းေၾကာင္းကုိပင္ ရင္းကာ ကန္႔ကြက္လုိသူမ်ား၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအား အမွန္တကယ္ေလ့လာလုိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေခ်၏။

ဤေဆာင္းပါးအား ႏုိင္ငံေရး blog မ်ားအၾကားက်ယ္ျပန္႔စြာ ေရာက္ရွိေစရန္အလုိ႔ငွာ မိတၱဴအား ေအာက္ပါ blog မ်ားသုိ႔ ေပးပုိ႔ပါ၏။
၁။ http://padaukmyay.blogspot.com/
၂။ http://drlunswe.blogspot.com/