Saturday, February 16, 2008

Road Map၊ ႏုိင္ငံေရးအတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့အယူအဆ

Road Map ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့အယူအဆ

ကၽြန္ေတာ္သည္ လက္ရွိတပ္မေတာ္အစုိးရမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအားအတည္ျပဳကာ လမ္းစဥ္(၇)ရပ္အား အခ်ိန္အတိအက်ျဖင့္ ျပဳလုပ္မည္ဆုိသည့္ ေၾကျငာခ်က္အား ၾကိဳဆုိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ပ္ရုိက္ေနသည့္ ထြက္ေပါက္မဲ့ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အသင့္ေတာ္ဆံုး လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုအျဖစ္ ျမင္ပါ၏။ အတန္ငယ္ရွင္းလင္းပါအံ့။

ျမန္မာႏုိင္ငံအား 1990 အႏုိင္ရပါတီ (အန္အယ္ဒီ) သုိ႔ အၾကြင္းမဲ့ အာဏာအား အျမန္ဆံုးလႊဲေပးမည္ဆုိပါမူ

၁) လက္ရွိပါတီ၏အေျခအေန

- လက္ရွိအာဏာကုိလႊဲေျပာင္းယူမည့္ လူမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းသည္လည္းေကာင္း မ်ားစြာ စနစ္တက်မရွိျခင္း၊ အေျခခံမူမ်ား ဦးတည္ခ်က္မ်ား လြန္စြာ ရႈပ္ေထြးေနျခင္း
- အဖြြဲ႔အစည္းတြင္းရွိ အထက္ေအာက္ဆက္ဆံေရးသည္ မ်ားစြာပင္အာဏာရွင္ဆန္ျခင္း၊
- အတုိက္အခံမ်ား၏ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုၾကာဦးတည္ခ်က္၊ လႈပ္ရွားခ်က္မ်ားသည္ လက္ရွိအစုိးရျပဳတ္က်ေရးသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ေရးတို႔အတြက္ မည္သည့္အစီမံမွ် မရွိျခင္း (အံ့ေေၾသာဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ ထုိအစီမံမ်ားအား ႏွစ္ရက္သံုးရက္မွ်ျဖင့္ ေရးစြဲပါမည္ဟု ဆုိလာသည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားထိပ္သီးႀကီးမ်ားပင္ ေပၚေပါက္လာျခင္း)
**အတန္ငယ္အက်ဥ္းမွ်သာ ဆုိထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိထက္ပုိမုိေသာ ျမင္သာထင္သာရွိသည္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ယုိယြင္းမႈမ်ား။ အျပင္ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ေလ့လာရန္လုိက္မမီႏုိင္သည့္ အရႈပ္ေထြးေပါင္းမ်ားစြာမွာ အဆုိပါပါတီအတြင္း ရွိေနေသးသည္မွာလည္း အထင္အရွားပင္ျဖစ္၏**

၂) ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေျခအေန

- ျပည္ပမွလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ျပည္ပအေထာက္အပံ့မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ ရွိသင့္သည့္ မွီခုိမႈထက္ေက်ာ္လြန္စြာ အႏၱရာယ္ရွိေလာက္သည့္ အဆင့္တုိင္ နယ္ကၽြံေနၾကျခင္း၊
- ထုိ႔အတြက္ ျပည္ပစြက္ဖက္မႈကုိ (ေ၀စုခြဲမႈဟုဆုိႏုိင္ပါသည္) လုိအပ္သည္ထက္ပုိမုိခံရဖြယ္ရွိျခင္း၊
- တပ္မေတာ္အစုိးရ ျပဳတ္က်ေရးသည္သာ လုိရင္းျဖစ္ကာ လက္မေရွာင္တြဲလွ်က္ပူးေပါင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းသူသူပုန္မ်ားႏွင့္ အရႈတ္အေထြးမ်ားရွိလာႏုိင္ျခင္း၊
- တပ္မေတာ္အစုိးရအား ဆန္႔က်င္လွ်င္ၿပီးေရာဆုိကာ အားေပးအားေျမွာက္လုပ္ခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားခြဲထြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ စာရင္းမ်ားရႈပ္လာႏုိင္ျခင္း၊
- တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖင့္ ခြဲထြက္ခြင့္ အရႈပ္အေထြးမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး အေနာက္မွ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား ရွိမည္ဆုိလွ်င္ (မည္သည့္ႏုိင္ငံမဆုိ မသမာေသာ ျပည္ပစြက္ဖက္မႈအား ခံရသည္သာျဖစ္၏) အာဏာရပါတီသည္ တြန္းလွန္မႈ မျပဳႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ယခုအႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း လုိသည္ထက္ပုိေသာ ပက္သက္ဆက္စပ္မႈမ်ားရွိေနျခင္း။

(ထုိသုိ႔ ခြဲထြက္ခြင့္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့မည္ဆုိလွ်င္ ဒီမုိကေရစီ သမားမ်ား blogger မ်ားသည္ သတင္းစာမ်ားတြင္ စာလံုးမဲႀကီးမ်ားျဖင့္ ကန္႔ကြက္ရံဳမွအပ မည္သုိ႔မွ် ျပဳႏုိင္မည္မဟုတ္ဆုိသည္မွာ သတိျပဳရမည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္ဆုိသည္မွာ တုိင္းျပည္တည္ျမဲေရးႏွင့္ စာလွ်င္ မည္သုိ႔မွ်ႏႈိင္းယွဥ္မရေသာ ပမႊားအခြင့္အေရးတစ္ခုဟုသာ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါသည္။)

၃) ျပည္သူအေျခအေန

ဖြဲ႕စည္းပံု၊ ပါ၀င္သူမ်ား၏ အေနအထား တုိ႔တြင္ စနစ္တက်ရွိမႈ အင္အားခ်ိနဲ႔လွသည့္ အစုိးရမွ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ ျပည္သူသည္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈေၾကာင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခၽြတ္ယြင္းမႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ထားရသည့္ ျပည္သူျဖစ္ေနျခင္း။

ထုိသုိ႔ ေလ့လာမိေသာအခါ ထုိဒီမုိကေရစီအစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏုိင္ငံ၏ အခက္အခဲမ်ားအား အထင္းသားေတြ႕ျမင္လာရပါ၏။ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈမွသည္ စည္းကမ္းပ်က္ယြင္းမႈမ်ဳိးစံုတုိ႔သည္ ေသခ်ာစြာထိန္းမတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ဒီမုိကေရစီသည္ ထုိအရာမ်ားကုိ ပုိမုိဆုိးရြားေစေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္လာေလ့ရွိသည္။

ထုိသုိ႔ မႏုိင္မနင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္စည္းကမ္းပ်က္မႈမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အရႈပ္အေထြးမ်ားျဖင့္ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္လာပါက မည္သုိ႔ေျဖရွင္းၾကမည္နည္း။ လႊဲခ်စရာ တပ္မေတာ္အစုိးရလည္းရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ဒီမုိကေရစီတြင္ ဒီပါတီမေကာင္းလွ်င္ ေနာက္ပါတီေျပာင္းရံုေပါ့ဆုိသည္မွာ ေျပာင္းစရာလူရွိရန္လုိပါလိမ့္မည္။ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈေအာက္တြင္ လွိမ့္ပိန္႔ခံေနရသည့္ ျပည္သူၾကားမွ ထုိအေျခေနမ်ားကုိ ႏုိင္ႏုိင္နင္းနင္း ကုိင္တြယ္ႏုိင္မည့္သူ မည္သူမ်ားေပၚထြက္လာမည္ဟုထင္ပါသနည္း။ ထုိအေျခအေနမ်ဳိးဆုိက္ေရာက္လာပါက တပ္မေတာ္မွ ျပန္လည္အာဏာသိမ္းရမည္ေလာ။ ဒါမွမရေတာ့လည္း သိမ္းေပါ့ကြာဟု ဆုိလွ်င္ေတာင္ ႏုိင္ငံသည္ တစ္ကျပန္စရပါေတာ့မည္။ ဒီအေျခအေနထိေရာက္ေအာင္ လက္ရွိအစုိးရသည္ ဖိအားအမ်ဳိးမ်ဳိးေအာက္မွ ႀကိဳးစားခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေခ်သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထံုးစံအတုိင္းပင္ ဒီမုိကေရစီသမားမ်ားသည္ ေနာင္ခါလာေနာင္ေစ်း၊ ခုရဘုိ႔အဓိကဟူေသာစိတ္ျဖင့္ မၾကံသင့္သည္မ်ားကုိပင္ ၾကံစည္လာၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ Road Map တြင္ ရွိေသာ တပ္မေတာ္၏ 25 ရာခို္င္ႏႈန္းသည္ ကေသာင္းကနင္းျဖင့္ ဒီမုိကေရစီသုိ႔သြားၾကမည့္ အေတြ႕အၾကဳံပုိင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ဓါတ္ေရးရာပုိင္းတြင္လည္းေကာင္း open minded မျဖစ္ေသာ ဒီမုိကေရစီစိတ္ဓါတ္မ်ား အားနည္းေသးသည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ရွိသင့္ေသာ အထိန္းအကြပ္ေလးတစ္ခုဟု ကၽြန္ေတာ္ခုိင္မာစြာျမင္ပါသည္။ ထင္သေလာက္လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ မရရွိသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း မျဖစ္မေန အစုိးရသစ္မွ ရင္ဆုိင္လာရမည့္ အခက္အခဲမ်ား (ကၽြန္ေတာ္သည္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ပါတီတြင္းအျပဲကြဲမ်ားကုိ မစဥး္စားေသးပါ) အား ကူညီ ထိန္းေက်ာင္းရန္ အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကုိ မထိခုိက္ေစေသာ ပမာဏရွိသည့္ အထိန္းအခ်ဳပ္တစ္ခုကုိ ထုိအစုိးရသစ္တြင္ ထားသင့္သည္မွာ မွန္ကန္ေသာအယူအဆျဖစ္သလုိ ႏုိင္ငံတည္ၿငိမ္မႈအားလည္း မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳမည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးအတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့အယူအဆ

သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ထုိRoad Map အေကာင္အထည္ေပၚကာ အတည္ျဖစ္သြားမည္ကုိ စုိးရိမ္စိတ္ျဖင့္ အျပင္းအထန္လႈပ္ရွားလာၾကသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ အခ်ဳိ႕ဆုိလွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ အဘယ္သုိ႔ရွိသည္၊ မည့္သည့္အခ်က္ေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္သင့္သည္မ်ဳိးကုိပင္ မသိရွိပဲ အျပင္းအထန္ စံုကန္ျငင္းေနၾကသည္မွာ ကၽြန္ေတာ့္အဖုိ႔ အံ့ၾသဖြယ္ပင္ျဖစ္၏။

ေဒၚစုၾကည္ႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားသည္သည္ ထုိ Road Map အေကာင္အထည္ေပၚသြားမည္ကုိ လြန္စြာစုိးရြ႕ံ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ပန္းတုိင္သည္ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ေဒၚစုၾကည္မပါသည့္ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ပင္။ ဤေနရာတြင္ ေဒၚစုၾကည္ဟု တုိက္ရုိက္သံုးႏႈန္းရျခင္းမွာ အန္အယ္ဒီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ အႏုိင္ရရွိရန္ရာခုိင္ႏႈန္းသည္လည္း လြန္စြာမ်ားသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ထိုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းလုိက္သည့္ အခန္း(၃) ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ က႑၏ အမွတ္(၄) အပုိဒ္ခြဲ (စ) ပါ ျပဌာန္းခ်က္သည္ (အသစ္ထြင္ထားေသာ ျပဌာန္းခ်က္မဟုတ္ပါ) သူမအား ျမန္မာႏုိင္ငံေရးတြင္ အၾကြင္းမဲ့အာဏာရယူရန္ ျငင္းပယ္လုိက္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ သူမအား မ်ားစြာထုိခိုက္ေစ၏။ အမ်ားစုသည္လည္း ထုိျပဌာန္းခ်က္သည္ လက္ရွိအစုိးရမွ သူမအား ဖယ္ရွားခ်င္ေသာေၾကာင့္ ဟု စြပ္စြဲၾက၏။ စဥ္းစားေစလုိသည္မွာ ထုိအရာသည္ ႏုိင္ငံတစ္ခုအားအုပ္ခ်ဳပ္မည့္သူတစ္ေယာက္ မျဖစ္မေနရွိကုိရွိရမည့္ အရည္အေသြးတစ္ခု ပင္မဟုတ္ေပေလာ။ မည္သည့္ အတုိက္အခံမဆုိ ေဒၚစုၾကည္သည္သာ ထုိအမဲစက္မရွိခဲ့လွ်င္ မည္သုိ႔မွ်ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ပင္ မလုိသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္၏။

အျခားတစ္ဖက္မွလည္း အစုိးရသည္ ထုိဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား လူထုဆႏၵခံယူလုိက္သည္ႏွင့္ (ျပည္သူမွလည္း အစုိးရဆင္းလွ်င္ၿပီးေရာဟုဆုိကာ ေထာက္ခံမဲေပးၾကမည္ပင္ျဖစ္သည္) အန္အယ္ဒီမွ တစ္ခ်ိန္လံုးလက္ကိုင္ထားကာ လႈိင္လႈိင္အသံုးခ်ခဲ့သည့္ ျပည္သူ၏ေထာက္ခံမႈႏွင့္ အညီဆုိသည့္ စကားအား သံုးရန္ မ်ားစြာခက္ဖြယ္ ရွိသြားေခ်သည္။ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္လည္း ထုိသုိ႔အမ်ားျပည္သူဆႏၵႏွင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အေျခခံဥပေဒအား ဆန္႔က်င္ရန္၊ ထုိဥပေဒႏွင့္အညီ ေပၚေပါက္သည့္ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရသစ္တစ္ရပ္အား ဆန္႔က်င္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဆက္လက္ဖိအားေပးရန္မွာ မ်ားစြာ ရုပ္ဆုိးလာဖြယ္ ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ သူတုိ႔သည္ ထုိ Road Map အားဆန္႔က်င္ရန္အတြက္ ျမင္သာထင္ရွားသည့္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအား လက္ညႈိးထုိးလာ ၾကရေခ်ေတာ့သည္။ အျခားမည့္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မွ် မခုိင္လံုေခ်ၿပီေလ။
ထုိအခါ မိမိဆႏၵႏွင့္ ႏႈတ္ထြက္ၿပီးမွ ျပန္၀င္ရန္ ေနရာမရွိျဖစ္ေနသည့္ အရာႀကီးသည္ အတည္ျဖစ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီထြန္းကာလာမည္ကုိ အေနာက္သည္လည္းေကာင္း၊ အန္အယ္ဒီသည္လည္းေကာင္း၊ ေဒၚစုၾကည္သည္လည္းေကာင္း လြန္စြာစုိးရြ႕ံလာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ လက္ရွိအစုိးရမွ ဒီမုိကေရစီအသြင္ေျပာင္းမႈမ်ား အီေလးဆြဲကာ သြားေန႔သည့္အခ်ိန္မွာပင္ ခပ္ေလ်ာ့ေလ်ာ့ေနခဲ့သည့္ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အေနာက္ဖိအားမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ဒီမုိကေရစီသုိ႔ အသြင္ေျပာင္းသည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အမ်ဳိးသားညီလာခံအား ၿပီးစီးေအာင္ျပဳလုပ္မည္ဟု လက္ရွိအစုိးရ ေၾကျငာခ်ိန္မွစကာမူ အပူတျပင္းႏွင့္ အားစုိက္လႈပ္ရွားလာၾကသည္ကုိ ထင္းလင္းစြာပင္ျမင္ႏုိင္ေခ်သည္။ ထုိသို႔အမ်ဳိးသားညီလာခံ ၿပီးဆံုးေအာင္ျမင္လုၿပီဟု ေၾကျငာၿပီးေနာက္ပုိင္တြင္ ဆက္တုိက္လာေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အထင္ကရပင္ရွိလွ၏။ ယခုအစုိးရမွ ၿပီးဆံုးေအာင္ျမင္လုၿပီဟု ေၾကျငာခ်ိန္တြင္မႈ မခံမရပ္ႏုိင္ေအာင္ ပူပန္လာၾကသည္မွာ မ်ားစြာပင္ ထင္ရွားလွပါသည္။

ယခုမူ ေဒၚစုၾကည္သည္ ဖခင္အားထပ္မံအသံုးခ်ကာ ျပည္သူအား အဆုိးဆံုးျပင္ဆင္ထားရန္အထိပင္ တုိက္တြန္းေခ်ၿပီ။ ႏုိင္ငံေရးအတိုက္အခံမ်ားအားလံုးသည္လည္း ထံုစံအတုိင္းပင္ သံေယာင္လုိက္ကာ မဆန္႔က်င္၀ံ့ပဲ အဖ်က္လမ္းစဥ္အား အေ၀းမွ လံႈ႕ေဆာ္လာၾက၏။ Road Map ျဖင့္ဒီမုိကေရစီလမ္းစဥ္သည္ အထင္ကရရွိေနၿပီးသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိအဆုိးဆံုးျပင္ဆင္ရန္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဒီမုိကေရစီသီးသန္႔မဟုတ္ေတာ့ပါ။ အကယ္၍ ေၾကျငာခဲ့သလုိပင္ တပ္မေတာ္၏ 25% ကုိ လက္မခံလုိေသာေၾကာင့္ပါဟု ဆုိလွ်င္ေတာင္ ထုိ ၂၅% ေလးအတြက္ ႏုိင္ငံအား မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေစကာ၊ အခန္႔မသင့္လွ်င္ သူ႔ကၽြန္ဘ၀သုိ႔ပင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိႏုိင္သည့္ အေျခအေနသည္ ထုိက္တန္ပါ၏ေလာ။

ၼဤေနရာတြင္ အတုိက္အခံမ်ားအား တုိက္တြန္းလိုသည္မွာ သင္တုိ႔သည္ မိမိဦးတည္ခ်က္အား မိမိရွင္းလင္းစြာသေဘာေပါက္ရန္ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းထုတ္သင့္သည္မွာ

မိမိဦးတည္ခ်က္သည္ ဒီမုိကေရစီလား။

ထုိသို႔ဆုိလွ်င္ ယခုလမ္းေၾကာင္းတြင္ တပ္မေတာ္သည္ အထိန္းအကြပ္သေဘာမွ်သာ ပါ၀င္ေနသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံသည္ ယခင္တပ္မေတာ္အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းထက္ မ်ားစြာသာလြန္ေသာ ဒီမုိကေရစီအေျခအေနတစ္ခုသုိ႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနျဖင့္ ထြက္ေပါက္တစ္ခုအျဖစ္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အတန္ငယ္မႏွစ္ၿမိဳ႕ႏုိင္ပါဆုိလွ်င္ေတာင္ ႏုိင္ငံအားအဆုိးဆံုးျပင္ဆင္ကာ တုိက္ပြဲ၀င္ရန္မလုိအပ္ပါေခ်။

သို႔မဟုတ္

မိမိဦးတည္ခ်က္သည္ အာဏာလား။

ထုိသုိ႔ဆုိလွ်င္မူ သင္တုိ႔ဆုိေနသည့္ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အာဏာခြဲတမ္းကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိ (၂၅%) သည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္အတြက္ မည္သုိ႔မွ်အရာမေရာက္သည့္ ပမာဏျဖစ္ေသာ္လည္း အၾကြင္းမဲ့အာဏာျဖင့္ ပုိင္ပုိင္ႏဳိင္ႏုိင္အသံုးျပဳလုိသည့္ သူမ်ားအတြက္မူ မ်ားစြာပင္ မ်က္စိစူးစရာ ပမာဏႀကီးျဖစ္ေခ်၏။ ထုိဦးတည္ခ်က္ရွိလွ်င္မူ တုိက္ပြဲ၀င္ရန္လမ္းေၾကာင္းအား အပူတျပင္း ေလွ်ာက္လွမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိအရာအား ျပည္သူသည္ အတည္ျပဳရန္ မေ၀း ေတာ့ေခ်။

မည္သုိ႔ဆုိေစကာမူ အခ်ဳပ္အားျဖင့္တုိက္တြန္းလုိသည္မွာ သင္တုိ႔သည့္ မည္သည့္ဦးတည္ခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္အား ကုိင္စြဲသည္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံအားမွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ခ်စ္ပါ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိထိခုိက္ေစမည့္ ကိစၥမ်ားအား ေရွာင္ၾကဥ္ကာ မိမိယံုၾကည္ခ်က္အတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ၾကပါရန္ ေလးနက္စြာတုိက္တြန္းလုိပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္

မ်ဳိးျမန္မာ

Thursday, February 7, 2008

ဒီမုိကေရစီျပည့္၀ဖုိ႔ လုိပါသည္။

ေမးခြန္းေလးတစ္ခု ထုတ္ပါရေစ.. ခုကုိမ်ဳိးျမန္မာရဲ႕ သူတုိ႔ဘယ္ေတာ့လာၾကေလမလဲ ဆုိတဲ့ ေဆာင္းပါးကုိ ဖတ္မိခ်င္ဖတ္မိၾကမဲ့ လူေတြထဲက ဆန္႔က်င္ဘက္အတုိက္အခံေတြ၊ blogger ေတြ၊ ဒီမုိကေရစီဆုိသူေတြအားလံုးေပါ့ဗ်ာ.. ရာခုိင္ႏႈန္းဘယ္ေလာက္ေလာက္မ်ား ဟာ ဟုတ္တယ္ေဟ့.. ဒါကေတာ့ သတိထားရမယ့္ စိတ္ထားပဲ.. တဖက္ကေတာင္ (ကုိမ်ဳိးျမန္မာကုိ တဖက္ကလုိ႔ပဲယူဆမွာေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ) ေ၀ဖန္လာရေအာင္ ငါတုိ႔ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ဒီစိတ္ဓါတ္ ပ်ံ႕ေနလုိ႔မ်ားလား.. စၿပီးေတာ့ေပါ့ဗ်ာ.. စဥ္းစားမိမဲ့လူမ်ား ဘယ္ႏွရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ရွိမယ္မ်ား ထင္ပါလဲခင္ဗ်ာ.. 1% ေတာင္ ရွိမယ္မထင္ပါဘူး.. အရင္ကဆုိ (၀%) ပဲ ထင္ထားတာဗ်.. ေဆာင္းပါးမေရးခင္ေလးကပ္ၿပီး ကုိကေဒါင္း comment ၀င္တယ္.. ကုိမ်ဳးိေမးတာကုိ ေေရႊဘုိသားျပန္ေျဖထားတာေတြ ဖတ္ရတယ္.. ဒါေၾကာင့္မုိ႔ နဲနဲ (၁%) ေပးလုိက္တာ…

ကၽြန္ေတာ္ဒီလုိေမးလုိ႔ ကုိမ်ဳိးဟာ တကယ့္ကုိႏုိင္ငံေရးဂုရုၾကီးမုိ႔လုိ႔ သူေျပာသမွ် တေလးတစားလုိက္ေလ့လာေနရမွာမ်ဳိး ဆုိလုိတာမဟုတ္ဘူးေနာ္… သူလည္းေလ့လာသူသက္သက္ပါပဲ.. ကၽြန္ေတာ္ကိုမ်ဳိးကုိ ေ၀ဖန္ရမယ္ဆုိရင္ သူဟာ သူ႔အျမင္ေတြကုိ ခုိင္ခိုင္မာမာေလး ေျပာႏုိင္တာကလြဲလုိ႔ ႏုိင္ငံေရးစကားလံုးေတြ ႀကီးႀကီးသံုးၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာႏုိင္တဲ့အေနအထားမ်ိဳးေတာင္ မေရာက္ေသးဘူးဗ်.. (ဟီးဟီး.. ညေနက်ရင္ေတာ့ ဖုန္းလာၿပီေကာမလားမသိဘူး..) ကဲ.. ဆက္ရေအာင္..

ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေတာ့ ရွင္းတယ္ဗ်.. ဒီေဆာင္းပါးကေျပာတဲ့စိတ္ဓါတ္ဟာ ဘယ္သူေျပာေျပာ.. ဘာေကာင္ႀကီးေျပာေျပာ.. ဘာေကာင္ေလးေျပာေျပာ.. ဟုတ္တယ္.. ဒီေဆာင္းပါးေထာက္ျပခဲ့တဲ့အခ်က္ဟာ တုိင္းျပည္အတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္တယ္.. ဒါ့အျပင္ ခု ႏုိင္ငံေရးအတုိက္အခံအုပ္စုေတြထဲမွာ ဒီစိတ္ဓါတ္ဟာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေနတယ္.. ဒီမုိကေရစီအေရး၊ ဟုိအေရး၊ ဒီအေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံလြတ္ေလးေရး ဆံုးရႈံးမဲ့အေရးနဲ႔ယွဥ္ရင္ အာပလာအေရးေလးေတြမွာေတာင္ (ႏုိင္ငံလြတ္ေလးေရး ဆံုးရႈံးမဲ့အေရးနဲ႔ယွဥ္ရင္ ေျပာတာေနာ္.. ေတာ္ၾကာ ဒီမိုကေရစီအေရးကုိ အာပလာအေရးေျပာပါတယ္ဆုိၿပီး ျဖတ္ညွတ္ေ၀ဖန္ေနၾကဦးမယ္..) သဲသဲလႈပ္ေနၾကတဲ့လူေတြဟာ ခုဒီစိတ္ဓါတ္ကုိ လစ္လ်ဴရႈၾကအံုးမယ္ဗ်.. ဟာ.. ဒီအႏၱရာယ္ကုိ လက္ရွိအစုိးရ ျပဳတ္က်ေအာင္လုပ္ၿပီးမွပဲ ေျပာေတာ့မယ္.. ခုေတာ့ တုိင္းျပည္ဘယ္သူသိမ္းသိမ္း ဘယ္ေလာက္မြဲမြဲ ငါ့တုိ႔ ဦးတည္ခ်က္အပ်က္မခံႏုိင္ဘူးကြဆုိရင္ေတာ့လည္း အကုိတုိ႔အမတုိ႔ေရ ကၽြန္ေတာ္ျဖင့္ ဘာေျပာရမွန္းေတာင္ သိမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူးဗ်ာ..

ဟုတ္ၿပီ.. ဘာေၾကာင့္သူတုိ႔ ဒါႀကီးကုိ လက္မခံလဲ.. စိတ္ထဲမွာ အႏၱရာယ္ပဲေဟ့.. ငါတုိ႔လည္း ဒီစိတ္ဓါတ္ႀကီးေပ်ာက္ေအာင္ လႈပ္ရွားမွရေတာ့မယ္ မျဖစ္လဲ..

တခုက ကုိမ်ဳိးေဆာင္းပါးျဖစ္ေနလုိ႔..

တဖက္ကေျပာတာျဖစ္ေနလုိ႔.. လက္မခံဘူး.. ရွင္းတယ္.. ဒီမုိကေရစီဆုိတဲ့ blogger ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ကုိယ္နဲ႔အျမင္မတူတဲ့ ေဆာင္းပါးကုိဖတ္တုိင္း ငါတုိ႔ဘာမ်ားမွားေနလဲဆုိတဲ့ စိတ္ထက္ ဘယ္လုိျပန္ဖဲ့ရမလဲဆုိတဲ့ စိတ္နဲ႔ဖတ္ၾကတာမ်ားတယ္.. တကယ္လုိ႔ အမွန္ႀကီးေထာက္ေနရင္ေတာင္.. စုန္ကန္ညင္းမယ္.. မရရင္ရဴးခ်င္ေရာင္ေဆာင္မယ္.. ၿပီးရင္ တဖက္ကလုိ႔ေျပာမယ္.. ဒီေတာ့ဘာျဖစ္လဲ.. တဖက္က အျပစ္ျမင္ၿပီးေျပာတာျဖစ္သြားေရာ.. ကုိယ္မွားလုိ႔မဟုတ္ေတာ့ဘူး.. ျပင္စရာမလုိဘူး.. ဘာလုိ႔လညး္ဆုိေတာ့ blog ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ဖတ္တယ္ဗ်ာ.. ဒီမုိကေရစီကုိ ေ၀ဖန္တဲ့လူမွန္သမွ်ဟာ အစုိးရလူလုိ႔ စြပ္စြဲခံရတယ္.. စကားလံုးေတြကေတာ့ စုံေနတာပါပဲ.. အံ့ေၾသာစရာေကာင္းတာက သူတုိ႔ေတြက ျပည္သူေတြထဲမွာ ဒါေတြကုိျမင္တဲ့လူေတြ၊ ဘာကုိမွ ေမွ်ာ္လင့္လုိ႔မဟုတ္ပဲ ႏုိင္ငံအတြက္ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးသူေတြ အမွန္တကယ္ရွိေနတယ္ဆုိတာ မသိတာလား.. မသိခ်င္ေရာင္ေဆာင္တာလား.. ဒါမွမဟုတ္ ျပည္သူေတြအားလံုး ငပိန္းေတြပဲလုိ႔ ထင္တာလား..

ေနာက္တစ္ခုေျပာမယ္..

အမွန္တကယ္ကုိ အဲဒီေဆာင္းပါးထဲက စိတ္ဓါတ္ႀကီး ၀င္ေနလုိ႔.. ရွင္းတယ္.. ကုိယ့္မွာ ဒီလုိျဖစ္ခ်င္စိတ္က တားမရဆီးမရေပၚေနတယ္.. ဒါကုိဆန္႔က်င္ဘက္လူေတြက ကၽြန္စိတ္ဘာစိတ္နဲ႔ လာၿပီးေျပာေနတယ္.. ခပ္ရွင္းရွင္းပဲ.. ေဆာင္းပါးထဲမွာ တုိက္တြန္းသလုိ ဘာမွအေရးတယူလုပ္ၿပီး ေခါင္းေခ်ာက္ခံေေနစရာလဲမလုိဘူး.. အေရးႀကီးတာက ဘယ္လုိပင့္ရမလဲစဥ္းစားဖို႔ပဲ.. ဒါကုိကာကြယ္ဖုိ႔ကေတာ့ လြယ္ပါတယ္.. ဒီေကာင္ေတြကေတာ့ ေျပာမွာေပ့ါ.. တဖက္ကလူကုိးဆုိၿပီးေတာ့ကုိ ရဴးခ်င္ေရာင္ေဆာင္လုိက္ရံုပဲေလ.. ဘယ္ဒီမုိကေရစီသမားဆုိသူကမွလညး္ အျပစ္ေျပာရဲမွာမဟုတ္ဘူး.. ဘာလုိ႔လည္းဆုိေတာ့ ကုိယ့္လူအျပစ္ေျပာၿပီး ဟုိဘက္ကေျပာတာ မွန္တယ္ကြဆုိရင္ေတာ့ ကန္ထုတ္ခံရမွာကုိးဗ်.. အာဏာရွင္ဆန္ပံုေျပာပါတယ္..

ဟုတ္ၿပီဗ်ာ.. ဒီေတာ့ ဒီမုိကေရစီသမားပါလုိ႔ ေအာ္ေနတဲ့လူေတြ၊ ခ်စ္ျပေနတဲ့လူေတြအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ open minded မျဖစ္ၾကဘူးဗ်ာ…. သူတုိ႔ဟာ ဘာကုိစုိးရိမ္မွန္းမသိရေလာက္ေအာင္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကုိ ေ၀ဖန္တဲ့အခ်ိန္တုိင္းမွာ အတင္းစံုကန္တတ္ၾကတယ္ဗ်.. သိပ္အံ့ေၾသာဖုိ႔ေကာင္းတယ္.. သေဘာကြဲလြဲခြင့္ေတြ၊ ေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔ အသားမက်ၾကေသးဘူး.. ဒီေတာ့ သူတုိ႔ေအာ္ေနတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈကုိ ဘယ္လုိစမလဲ.. ျငင္းခုန္မႈကေတာ့ စတာ19 ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီဗ်…

အာဏာကုိစြဲကုိင္ထားခ်င္ေသးတဲ့အစုိးရနဲ႔.. တုိင္းျပည္မၿပိဳကြဲဖုိ႔ဆုိတဲ့ အဓိကအၾကြင္းမဲ့ မွန္တဲ့အခ်က္ေလးမွာေတာင္ တဖက္ကေျပာတာမုိ႔ ႏွာစီးခ်င္ေရာင္ေဆာင္ေနတဲ့ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္လမ္းလြဲ အတုိက္အခံတုိ႔ဟာ ဘာေတြမ်ား ဘယ္လုိညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမွာတဲ့လဲ.. ႏုိင္ငံအတြက္ႏုိင္ငံအတြက္ လုိ႔ဆုိတာဟာ ေအာ္ျပေနရံုနဲ႔ မရပါဘူး.. (ဒါဟာ ႏွစ္ဖက္လံုးကုိေျပာတာပါ..)

မၾကာခင္မွာ ဒါေလးကုိအေျခထားၿပီး Road Map နဲ႔ပက္သက္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေလးေျပာခ်င္တယ္ဗ်ာ..

ေက်းဇူးပဲဗ်ဳိ႕

ေမာင္ငယ္ရင္ေသြး