Saturday, June 14, 2008

ဒီေႏွာင္ႀကိဳး

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿပီးခဲ့သည့္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ပံုမွန္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေဒၚစုၾကည္၏ ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ လႈပ္ရွားမႈသည္ ယခု ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ သူမ၏ ၆၃ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔တြင္လည္း အစဥ္အလာမပ်က္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားပင္ ရွိခဲ့ပါ၏။ ယခုေဆာင္းပါးသည္ သူမေမြးေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ၾကေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေၾကျငာခ်က္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ သူမ၏အေနအထားတစ္ခုကုိလည္းေကာင္း ေလ့လာသံုးသပ္ေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါ၏။

ယခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕စည္းတုိ႔၏ ေၾကျငာခ်က္တုိ႔သည္ ယခင္ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ပံုစံမ်ားမွ အသြင္ေျပာင္းလာသည္ကုိ ထင္ရွားစြာေတြ႕ရ၏။ ယခင္ကာလမ်ားက မရဲတရဲသာေဖာ္ျပ ေျပာဆုိရဲခဲ့ေသာ ျပည္ပတပ္မ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ဖိတ္ေခၚမႈကုိ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ရဲ၀ံ့စြာပင္ မိမိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ကုိယ္စားျပဳသည့္ ေၾကျငာခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းလာၾကသည္ကုိ ၀မ္းနည္းဖြယ္ပင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ရဲ၀ံ့စြာဟု သံုးခဲ့သည္မွာ အဆုိပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အားလံုးနီးပါးသည္ ျပည္ပတြင္ အေျခစုိက္ၾကသည့္ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္ပေရာက္စဥ္ကတည္းက အစုိးရအား ရဲ၀ံ့စြာတုိက္ခုိက္၀ံ့ခဲ့ၾကေသာ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္ကုိ သိရွိေသာ္ျငားလည္း ယခင္ကာလမ်ားက ျမန္မာတစ္ေယာက္အေနျဖင့္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ မိမိအသိစိတ္ျဖင့္ မေျပာ၀့ံခဲ့သည့္ စကားကုိ ယခု ေျပာထြက္လာၾကျခင္းအား ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

အဘယ့္ေၾကာင့္ပါနည္း။

ေလ့လာမိသေလာက္ဆုိရမည္ဆုိပါလွ်င္...

၁) အဖြဲ႕အစည္းအား ကုိယ္စားျပဳသည့္ ေၾကျငာခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိေၾကျငာခ်က္အေပၚ အေလးထားမႈသည္ မိမိအဖြဲ႕၏အေနအထား၊ အဆင့္အတန္းတစ္ခု၊ ေပၚေပါက္လာပံု စသည္တုိ႔အား မိမိတုိ႔စိတ္တြင္ ကုိယ္တုိင္ လက္ခံ သိရွိေနသည့္အတြက္ မ်ားစြာေလးနက္မႈမရွိပဲ ပံုမွန္ဘေလာ့တစ္ခုမွ တစ္ကုိယ္ေတာ္ေရးထုတ္လုိက္ေသာ စာကဲ့သုိ႔သာ ျဖစ္ေနျခင္း။ (ထုိအဖြဲ႕တုိ႔၏ ေၾကျငာခ်က္မ်ားသည္လည္း တကုိယ္ေတာ္ေရးထုတ္လုိက္ေသာ စာမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္ကုိ ၀န္ခံပါသည္)

၂) ယခင္ကာလမ်ားက ေပၚေပၚထင္ထင္ ထုတ္ေျပာရန္မ၀ံ့ခဲ့ေသာ္လည္း နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အေနအထားသည္ ထုိတိတ္တခုိး ဦးတည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အား လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိသည့္ အခ်က္အားအခြင့္ေကာင္းယူကာ လူသိရွင္ၾကား တုိက္တြန္းရန္ ရုပ္ဆုိးျခင္းမ်ားစြာမရွိလွေသာ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆလာၾကျခင္း။ (အေျခအေနမ်ားအား ေလ့လာၾကည့္ပါက ထုိသူတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည့္ တကယ့္အခ်ိန္ေကာင္းအား မ်ားစြာေက်ာ္လြန္ခဲ့ပီျဖစ္သည္ကုိ ထင္ရွားစြာျမင္ႏုိင္ပါ၏)

၃) ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုကုိ အတည္ျပဳခဲ့ပီး Road Map ၏အေနအထားသည္ စာရြက္ေပၚမွာထက္ မ်ားစြာပံုေပၚလာေသာအခါ ထုိေႏွးေကြးလွေသာ Road Map ပါ လမ္းစဥ္မ်ားအား ေပါ့တန္စြာ ပ်က္ရယ္ျပဳေ၀ဖန္ရာမွ အလန္႔တၾကားသတိထားမိလာၾကၿပီး ထုိလမ္းေၾကာင္းကုိ ဆန္႔က်င္ရန္လမ္းေၾကာင္းအား ပူပန္တႀကီး ထြက္ေပါက္ရွာ သကဲ့သုိ႔ ျပဳလာၾကျခင္း
စသည့္အခ်က္မ်ားအား အဓိကထားေလ့လာမိပါ၏။

သုိ႔ေသာ္ ကာယကံရွင္ပါတီဟုဆုိႏုိင္ေသာ အန္အယ္ဒီပါတီ၏ တရား၀င္ေၾကျငာခ်က္မ်ားတြင္ပင္ ထုိအခ်က္အား သတိႀကီးစြာ ေရွာင္ရွားေနခ်ိန္တြင္ အဆုိပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေပါ့တန္မႈ၊ အဆင္ျခင္မဲ့မႈမွာ အံ့ၾသဖြယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ အန္အယ္ဒီပါတီအေနျဖင့္ ထုိအခ်က္အား ေရွာင္ရွားျခင္းမွာ အစုိးရ၏မ်က္မာန္ကုိ စုိးရြ႕ံမႈေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ အဆုိပါပါတီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕ကုိယ္တုိင္က မိမိႏုိင္ငံအား တုိင္းတပါးတပ္မ်ား ၀င္ေရာက္သိမ္းပုိက္ရန္ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ တရား၀င္ တုိက္တြန္းမႈျပဳျခင္းငွာ မသင့္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ကုိ ေလ့လာေတြ႕ရွိႏုိင္ေသးေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့အေနျဖင့္ မ်ားစြာပင္ စိတ္သက္သာရာရမိပါ၏။

ထုိအခ်က္အေပၚ အေျခခံလွ်က္ ေဒၚစုၾကည္၏ အေနအထားအား ဆက္လက္ေလ့လာလုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေသခ်ာစြာ ေလ့လာၾကည့္မည္ဆုိပါလွ်င္ အတုိက္အခံမ်ား၏ အဆုိပါစိတ္ဓါတ္ပ်က္ယြင္းမႈသည္ ေၾကာက္မယ္ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈအား ႀကီးမားေနျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရသည္ကိုပင္ ေနာင္တရသကဲ့သုိ႔ ေျပာဆုိလာၾကျခင္းမ်ားသည္ စုိးရိမ္ဖြယ္၊ ရွက္ရြံ႕ဖြယ္အေနအထားတစ္ခုသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည္ကုိ ထင္းလင္းစြာပင္ ေတြ႕ျမင္ရပါ၏။ မွားယြင္းလွေသာ စိတ္အေျခခံ ခုိင္မာစြာ၀င္ေရာက္ေနေသာ အဆုိပါအတုိက္အခံတုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈတုိ႔သည္၊ အေျပာအဆုိတုိ႔သည္ အဘယ္မွ်ထိ ဆုိးရြားပ်က္ယြင္းေနသည္ ထုိသူတုိ႔မွ ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိသည္မွာ၊ ယံုၾကည္သည့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိသည္မွာ အဘယ္မွ်လမ္းေၾကာင္းလဲြေနသည္ကုိ ထုိအထဲတြင္ ျမဳပ္၀င္ေနသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိယ္ သတိထားမိရန္မလြယ္ေသာ္လည္း၊ ေဘးလူမ်ား အျမင္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ အျမင္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပညာရွင္မ်ား၏ အျမင္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ထင္ရွားစြာပင္ ေပၚလြင္လွပါ၏။

အဆုိပါ စိတ္ဓါတ္တုိ႔ ေပၚေပါက္လာရျခင္း၏ တရားခံမ်ားတြင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈသည္ တကယ့္ အဓိကတရားခံအျဖစ္ ပါ၀င္လွ်က္ရွိသည္၊ ယခုျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ အဆုိပါစီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈ၏ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ့အေနျဖင့္ လက္ညွဳိးထုိးမည္ဆုိလွ်င္ သင္တုိ႔သည္ မဟုတ္ပါဟု လိပ္ျပာသန္႔စြာ ဆုိရဲၾကမည္ေလာ။ အထူးသျဖင့္ ေဒၚစုၾကည္သည္ သူမေလ့လာခ်က္မ်ားကုိ လစ္လ်ဴရႈကာ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ၏ အက်ဳိးဆက္မဟုတ္ပါဟု ဆုိမည္ေလာ။ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ မ်ားစြာပင္ စိတ္၀င္စားမိပါ၏။ သူမသည္ ယခုေႏွာင္းပုိင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာမႈမ်ားအား ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထက္ မ်ားစြာျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ထဲထဲ၀င္၀င္ ၀င္ေရာက္ေနသူျဖစ္ျခင္း ဆုိေသာ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေဒၚစုၾကည္သည္ ထုိပိတ္ဆုိ႔မႈ၏ ဆုိး၀ါးလွေသာ သက္ေရာက္မႈအား ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထက္ ပုိမုိႏွံ႕စပ္စြာ သိရွိမည္ဆုိသည္ကုိ သံသယကင္းစြာ ယံုၾကည္ပါ၏။

သုိ႔ေသာ္.. အဘယ့္ေၾကာင့္ပါနည္း။

ယခု အသက္ ၆၃ႏွစ္ ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေဒၚစုၾကည္သည္ ကမၻာသိ ျမန္မာသိ အထင္ကရ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ဘ၀သုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္မွာ ျငင္းခ်က္ထုတ ္မရႏုိင္ေသာ အရာပင္ျဖစ္၏။ ထုိသုိ႔ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည့္ သူမအေနျဖင့္ ဘ၀အေစာပုိင္းကာလမ်ားတြင္ စိတ္ေနာက္ကုိယ္ပါ ေအးခ်မ္းစြာေနထုိင္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ေနာက္ပုိင္းအခ်ိန္မ်ားသည္မူ အတုိက္အခုိက္မ်ား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားမႈမ်ားအၾကားတြင္ ခက္ခဲစြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္ကုိလည္း ေတြ႕ႏဳိင္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း သူမရရွိထားသည့္ေနရာသည္ သူမကုိယ္တုိင္ ေလ်ာက္လွမ္းရရွိခဲ့သည္ ဆုိျခင္းထက္ ပံုသြင္းျခင္းကုိ ခံရကာ ထုိပံုသြင္းေသာ လမ္းေပၚတြင္ အလိုက္သင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းရရွိခဲ့ျခင္း၊ ေလွ်ာက္လွမ္းရင္းမွ မေလွ်ာက္မေနရ ေလွ်ာက္လွမ္းရသည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းတုိ႔ကုိ ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါ၏။ ဤကဲ့သုိ႔ ဆိုခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူမသည္ အေနာက္မွပံုသြင္းသမွ် လႈပ္ရွားေပးေနရေသာ အေနာက္လူျဖစ္ပါသည္။ ဘာသည္ စသျဖင့္ စြပ္စြဲလုိျခင္း လံုး၀ (လံုး၀) မဟုတ္ေၾကာင္း အတန္ငယ္ ရွင္းလင္းလုိပါသည္။

ရရပါေစဆုိေသာ ဆႏၵလံုး၀မပါရွိခဲ့ပဲ (ဆႏၵလံုး၀မရွိခဲ့သည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ခုိင္မာစြာယံုၾကည္ပါ၏) လႈပ္ရွားရင္းမွ ရရွိလာေသာ မ်ားျပားလွသည့္ ဆုေပါင္းစံုတုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊ လူတကာ အားက်ေစမည့္ အေနအထားတစ္ခုကုိ လမ္းေပါင္းစံုမွ အင္အားတုိ႔ျဖင့္ ကမၻာ့အလည္တြင္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးခ်က္တုိ႔သည္လည္းေကာင္း သူမအား အစုိးရအား ဆန္႔က်င္ရမည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ အစဥ္တစုိက္ ရပ္တည္သြားေစရန္ ျပန္လမ္းမရွိ ပံုေဖာ္ခ်ေပးခဲ့သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သြားေစပါ၏။ အစိုးရျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေနမည္၊ လုိအပ္မည္ဟု သိရွိေနေသာ၊ ယံုၾကည္ေနေသာ အခ်က္မ်ားသည္ သူမတြင္ ရွိခဲ့မည္ဆုိလွ်င္ေတာင္ မခံႏုိင္ေတာ့လုိ႔ ေလွ်ာ့ေပးလုိက္ရပီ၊ ဆက္မတုိက္ႏုိင္ေတာ့ဘူး၊ စသည့္စြပ္စြဲမႈမ်ဳိးစံုတုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊ အေနအထားတစ္ခုတြင္ ရွိေနသည့္ သူမနာမည္သည္လည္းေကာင္း သူမအား အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္ ေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ႔ ခြင့္မျပဳပါေတာ့ေခ်။

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ အေနာက္အုပ္စု၏ လုိလားခ်က္ျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္ အစုိးရအလံုးစံု ျပဳတ္က်သြားေရးသည္သာ ျမန္မာ့သမုိင္းေၾကာင္း အေနအထားေၾကာင့္ ခက္ခဲသည္ကုိ သိလွ်က္၊ ႏုိင္ငံအတြက္ နစ္နာမႈမ်ားစြာျဖင့္ နစ္မြန္းမည္ကုိ သိလွ်က္ႏွင့္ပင္၊ သူမအေနျဖင့္ ဆုပ္ကုိင္ရမည္ျဖစ္ပါ၏။ အစဥ္တစုိက္ ဆန္႔က်င္ရန္လမ္းေၾကာင္းကုိသာ ေလ်ာက္လွမ္းရမည္ျဖစ္ပါ၏။ အဆုိပါအခ်က္သည္ အေနာက္အုပ္စု အလုိျဖစ္ေသာ္လည္း သူတုိ႔အလုိကုိ ျဖည့္ရန္ေလ်ာက္လွမ္းျခင္းဟု ကၽြန္ေတာ္မျမင္ပါ။ ထုိအရာသည္ ေဒၚစုၾကည္ဆုိသည့္ နာမည္အတြက္ျဖစ္၏။ ကမၻာ့အလည္တြင္ ဒီမုိကေရစီသူရဲေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္ ပံုသြင္းခံခဲ့ရသည့္ သူမ၏အေနအထားအတြက္ ျဖစ္၏။ အစုိးရအား ရဲရဲေတာက္ အစဥ္တစုိက္ ေတာ္လွန္ခဲ့သူဟူေသာ ပံုေဖာ္ခံထားရသည့္ သူမဂုဏ္အင္အတြက္ ျဖစ္၏။ အျခားေရြးခ်ယ္ရန္ လမ္းမရွိပါေခ်။

ေဒၚစုၾကည္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္အစုိးရအား အေလ်ာ့အတင္းမရွိဟု အစဥ္တစုိက္စြပ္စြဲမႈျပဳခဲ့ေသာ္ျငားလည္း မိမိဘက္မွမူ ျခြင္းခ်က္မရွိ တပ္မေတာ္အစုိးရ ျပဳတ္က်ေရး အခ်က္ကုိသာ အေသဆုပ္ကုိင္ကာ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈ ျပဳခဲ့သည့္အတြက္လည္း ဘယ္ဘက္ကမွ မေလ်ာ့သည့္ မ်ားျပားလွေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတုိ႔သည္ အေဟာသိကံ ျဖစ္ခဲ့သည္မွာလည္း အထင္အရွားရွိလွပါေခ်၏။ ထုိသို႔ ပံုသြင္းေပးထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကုိသာ မျဖစ္မေနဆုပ္ကုိင္ရေတာ့မည့္ အေျခအေနတြင္ေရာက္ရွိေနေသာ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနရပီျဖစ္ေသာ သူမအား ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္လည္း အခ်ိန္ကုန္ လူပန္း ျဖစ္ခဲ့ရသည္ကုိ ေလ့လာႏုိင္ပါ၏။

ယခု သူမအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္တုိးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ တပ္မေတာ္အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္ပါရွိခဲ့လွ်င္ေတာင္၊ ယံုၾကည္လွ်င္ေတာင္ ထုိအခ်က္အား ေရြးခ်ယ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါေခ်။ အမွန္တကယ္လည္း ခဲယဥ္းေသာအခ်က္ျဖစ္ေခ်၏။ မိမိအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတြင္ လုိအပ္မႈေၾကာင့္ ရုိးရွင္းစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္လွ်င္ေတာင္ ေဒၚစုလဲ ေနာက္ဆံုးေတာ့လည္း သြားတာပါပဲဆုိေသာ အေျပာမ်ဳိးျဖင့္ ရင္ဆုိင္ရမည့္ လမ္းေၾကာင္းကုိ သမုိင္း၀င္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားလွေသာ အေနအထားတစ္ခုအား ဆန္႔က်င္လွ်က္ ျပဳလုပ္ရန္မွာ ေတာ္ရံုစိတ္ဓါတ္အားျဖင့္ မရႏုိင္ပါေခ်။ မိမိအဆင့္အတန္း ႀကီးမားျမင့္မားေလေလ ထုိအဆင့္အတန္း၏ အရွိန္အဟုန္မွ လြတ္ကင္းစြာ တကယ္လုိအပ္သည္ ထင္သည့္အတုိင္း ေလွ်ာက္လွမ္းရန္မွာ ခက္ခဲေလေလျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ပုိမုိခက္ခဲသြားေစသည္မွာ ေဒၚစုၾကည္သည္ ကၽြန္ေတာ္ယခင္ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ဆုိခဲ့ဘူးသကဲ့သုိ႔ စိတ္ဓါတ္ယိမ္းယုိင္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူမအေနျဖင့္ အထင္ကရ ထိခုိက္မႈထင္ရွားလွသည့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈကုိ ဆန္႔က်င္သည့္စကား၊ အေနာက္အုပ္စုအား ဆန္႔က်င္သည့္စကားမ်ားအား ေလသံမွ်ပင္ မဟ၀ံ့သည္အထိ ျဖစ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ထုိမွ်ထိမူ မလုိအပ္လွဟု ထင္မိပါသည္။ အဆုိပါအခ်က္မ်ားသည္ တုိင္းျပည္အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစရံုမွအပ လက္ရွိအစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဟုလည္း မဆုိႏုိင္ေလာက္ပါေခ်။

ယခုမူ အသက္ ၆၃ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ေဒၚစုၾကည္သည္ ပံုေဖာ္ေပးထားေသာ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေလ်ာက္လွမ္းရင္းျဖင့္သာ သူမနာမည္ကုိထိန္းသိမ္းရံုမွအပ အျခားလမ္းေရြးခ်ယ္ရန္ လြန္စြာမလြယ္ကူပါေတာ့ေခ်။

ေလာက၏ ေႏွာင္ႀကိဳးတုိ႔တြင္ မိမိကုိ ျမွင့္တင္ေပးေသာ ေႏွာင္ႀကိဳးသည္ သိကၡာရွိသူတစ္ဦးအတြက္ ဆန္႔က်င္ရအခက္ဆံုးျဖစ္သည္ဆုိသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးျမန္မာ ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္မူ မိမိအမည္ထက္လည္းေကာင္း၊ အဆင့္အတန္းတစ္ခုထက္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံအက်ဳိးသည္သာ ပဓါနျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္မိပါ၏။ ထုိသုိ႔ယံုၾကည္မိေသာ္ျငားလည္း ႏိုင္ငံအက်ဳိးအတြက္ မိမိအမည္အား စြန္႔လႊတ္ေၾကးဆုိလွ်င္ေတာင္ ယခုေရးသားေနသည့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးျမန္မာေပးရမည့္ အရင္းအႏွီးသည္ ေဒၚစုၾကည္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ နည္းပါးလွသည္ကုိ စဥ္းစားမိေသာအခါ ....

စာနာနားလည္မိရင္းျဖင့္

ေက်းဇူးတင္ပါသည္
မ်ဳိးျမန္မာ