Friday, November 5, 2010

ျပည္သူစံုညီ မဲထည့္မည္

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ပထမဆံုုး အႀကိမ္ ျပန္လည္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လာမည့္ တနဂၤေႏြေန႔ (ႏိုု၀င္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၀ ခုုႏွစ္) တြင္ က်ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ထုုိအရာႏွင့္ ပက္သက္ကာ အတုုိက္အခံတုုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈအေပၚ ကၽြန္ေတာ့ ေကာက္ခ်က္အား နိဒါန္းမပ်ဳိး ေရးသားလုုိပါ၏။


ယေန႔ ျပည္ပ အတုုိက္အခံမ်ားႏွင့္ အန္အယ္ဒီပါတီတုုိ႔၏ လမ္းေၾကာင္းသည္ မဲမေပးေရး ျဖစ္သည္။ ဘာေၾကာင့္နည္း။ မဲမေပးျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ တရား၀င္မႈ (သုုိ႔) အေရးပါမႈကုုိ ေလ်ာ့ခ်ႏိုုင္မည္ဟုု သူတုုိ႔ေမွ်ာ္လင့္သည္။ မဲမေပးျခင္းျဖင့္ ကမၻာသည္ အစုုိးရသစ္အေပၚ ဆက္လက္ အျမင္ေစာင္းေနေအာင္ ျပဳလုုပ္ႏုုိင္မည္ဟုု သူတုုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္သည္။ သုုိ႔ေသာ္ ထုုိ မဲမေပးျခင္းသည္ ပါတီမွ စိုုးရိမ္ျပေနေသာ၊ ယခုုေရြးေကာက္ပြဲကုုိ သပိတ္ေမွာက္ရေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေစေသာ တပ္မေတာ္အစုုိးရမွ အာဏာကုုိ တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဆုုိသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ ကယ္တင္ျခင္း မဟုုတ္ပါ။ ဒီအျဖစ္ႀကီး မေပၚေပါက္လာေအာင္ တားဆီးျခင္း မဟုုတ္ပါ။

ထုုိသုုိ႔လွ်င္ ျပည္သူအား ျဖစ္သြားမွာ စုုိးရိမ္ပါသည္ဟုု တြင္တြင္ဟစ္ျပေနေသာ လမ္းေၾကာင္းအား ဟန္႔တားျခင္းမဟုုတ္ပဲ တုုိင္းျပည္၏ အစုုိးရသစ္အား ႏုုိင္ငံတကာမွ ယခုုပံုုစံအတုုိင္း ဆက္လက္ အျမင္ေစာင္းေနရံုုသာ စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္မည့္ ယခုု မဲမေပးေရး လႈပ္ရွားမႈအား ၾကည့္ၿပီး အန္အယ္ဒီ ပါတီသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံေရးအား တုုိးတက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုုိင္ဖုုိ႔ အသာထားကာ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ သြားခဲ့ရသည့္ မေအာင္မျမင္ဟုုဆုုိႏိုုင္ေသာ အေျခအေနကုုိပင္ ဆက္လက္တည္ျမဲေရးအား အႀကိတ္အနယ္ ခုုခံလုုပ္ေဆာင္လႈပ္ရွား ေနရသည့္ အေနအထားထိ ေရာက္ရွိေနၿပီဟုုသာ ေကာက္ခ်က္ခ်မိပါသည္။


ထုုိအရာသည္ အန္အယ္ဒီလႈပ္ရွားမႈအေပၚ မူတည္ကာ အဆုုိပါပါတီ၏ အေနအထားအား ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကည့္ျခင္းသာ ျဖစ္ပီး အဆုုိပါအခ်က္သည္ ကၽြန္ေတာ့အား ယခုုေဆာင္းပါကုုိ ေရးေစသည့္ အခ်က္မဟုုတ္ပါေခ်။

အဓိက ေျပာလိုုသည္မွာ မဲမေပးေရး လႈပ္ရွားမႈအား စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ ျပည္သူအား ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကုုိ ခ်ျပလုုိရင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုု မဲမေပးေရး လႈပ္ရွားမႈ အသံကုုိ နားေထာင္ၾကည့္လွ်င္ ေယဘံုုယ် အလြယ္တကူ နားလည္ႏိုုင္သည္မွာ

 • ဖြဲ႕စည္းပံုုတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သူ၏အေပါင္းအပါမ်ား သေဘာမတူပဲ ဘာမွ် လုုပ္ေဆာင္မရ။
 • ဥပေဒၾကမ္း ျပဳစုုေရးသည္ပင္လွ်င္ မလြယ္လွေသာ အေနအထား ျဖစ္သည္။
 • ဖြဲ႕စည္းပံုုတြင္ ျပင္ဆင္လုုိလွသည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္သား အစိတ္သေဘာမတူလွ်င္ မည္သုုိ႔မွ် ျပင္ဆင္မရႏုုိင္ေသာေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုု ျပင္ဆင္ေရးသည္ အိမ္မက္သဖြယ္ စိတ္ကူးယဥ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ (သူတုုိ႔၏ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ စိတ္ကူးယဥ္မႈ လမ္းေၾကာင္းသည္သာ အသားက် ေပ်ာ္ေမြ႕ဖြယ္ျဖစ္သည္
 • အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ အာဏာသိမ္းခြင့္ကုုိ တပ္မေတာ္မွ ရယူထားသည္

စသည္ စသည္တုုိ႔ အပါအ၀င္ အျခားအခ်က္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိပါေသးသည္။ သုုိ႔ေသာ္ ထုုိဖြဲ႕စည္းပံုုျဖင့္ ေပၚေပါက္လာေတာ့မည့္ ႏုုိင္ငံေရးအေနအထား အသစ္ကုုိ မတားဆီးႏုုိင္ေတာ့သည့္ အခ်ိန္တြင္၊ လက္ကိုု လက္ခံရေတာ့မည့္ အခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔အေနျဖင့္ ေျပာင္းျပန္အေနအထားျဖင့္ ဘာေၾကာင့္ မစဥ္းစားႏဳိင္ၾကသနည္း။

အကယ္၍သာ ႏွစ္ဆယ္ငါးရာခိုုင္ႏႈန္း သေဘာမတူပဲ အေျခခံဥပေဒ၏ အဓိကအခ်က္မ်ားကုုိ ေျပာင္းဖုုိ႔ မျဖစ္ႏဳိင္ဟုုဆုုိလွ်င္ ထုုိအတုုိက္အခံမ်ားသည္ ဘာေၾကာင့္ ထုုိႏွစ္ဆယ့္ငါး ရာခုုိင္ႏႈန္း ဆုုိသည့္ အင္အား မျဖစ္ႏုုိင္ရမည္နည္း။ ဥပမာ ေျပာရလွ်င္ ယခုု ဖြဲ႕စည္းပံုုတြင္ ျပထားေသာ တပ္မေတာ္၏ အာဏာသိမ္းပုုိင္ခြင့္ အမ်ားဆံုုး တစ္ႏွစ္သက္တမ္းအား ႏွစ္ႏွစ္ သံုုးႏွစ္ သက္တမ္းသိုု႔ ေျပာင္းလဲခ်င္ပါသည္ဟုု တပ္မေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားက တင္သည္ဆုုိပါစိုု႔။ အတုုိက္အခံ အစိတ္ရွိေနလွ်င္ ထုုိဥပေဒ အား ေျပာင္းလဲရန္ ျဖစ္ႏုုိင္မည္ မဟုုတ္ပါေခ်။

လက္ရွိအစုုိးရအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႕စခန္းသြားခ်ိန္တြင္ ေပၚေပါက္ လာႏိုုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားအား ေတြ႕ရွိပါက ထုုိေနရာမ်ားအား အားျဖည့္ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးစားလာႏိုုင္ပါသည္။ ထုုိအေျခအေနတြင္ ယခုုေသးငယ္ေသာ ႏွစ္ဆယ့္ငါးဆုုိသည့္ အင္အား အား အတိုုက္အခံတုုိ႔ ရရွိထားပါက သူတိုု႔သည္ အဓိက အဟန္႔အတား ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ျပည္သူသာ ညီမည္၊ စြမ္းမည္ဆုုိလွ်င္ ငါးဆယ္ရာႏႈန္းအထိ အတည္ျပဳမွရေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ပင္ အတုုိက္အခံ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား သေဘာတူညီမွ အတည္ျဖစ္လာမည့္ အဆင့္ထိ ေရာက္ရွိႏုုိင္ပါလိမ့္မည္။ မည္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမွ အတည္ ျဖစ္သြားေအာင္ မတင္သြင္းႏုုိင္ပါေစဦး၊ ဖြဲ႕စည္းပံုုကုုိ မျပင္ႏုုိင္ပါေစဦး။ ထုုိ အမတ္တုုိ႔သည္ ျပည္သူကုုိ အက်ဳိးျပဳမည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအား မတင္ျပႏုုိင္လွ်င္ထားပါဦး၊ ျပည္သူအား အက်ဳိးမရွိေစမည့္ ဥပေဒမ်ား မေပၚထြက္လာေအာင္ တားဆီးသည့္ အင္အားမ်ားေတာ့ ျဖစ္လာမည္မွာ မလြဲေခ်။


ယခုုအတိုုက္အခံမ်ား လႈပ္ရွားေနသည့္ မဲမေပးေရးလႈပ္ရွားမႈ အစြမး္ကုုန္ ေအာင္ျမင္သြားသည္ ဆုုိလွ်င္ေသာ္မွ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔သည္ ထုုိအဆင့္ေလာက္အထိ ႏုုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ ရႏုုိင္ပါမည္လား။ မဲမေပးေရး ေအာင္ျမင္သည္ ဆုုိပါစုုိ႔။ အေနာက္ႏုုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ပါ၀ါမရွိ အစုုိးရအသစ္ကုုိ အသိအမွတ္မျပဳဟုု လက္ရွိအစုုိးရကိုု ဆက္ဆံသလုုိ ဆက္လက္လုုပ္ေဆာင္ ၾကမည္။ အေရွ႕ဘက္ အိမ္နီးခ်င္းေတြကလဲ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ စုုိးရိမ္ပါသည္။ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းလုုပ္ဖုုိ႔ တိုုက္တြန္းသည္ စသည္တုုိ႔ျဖင့္ ဗုုိလ္ေနျမဲ က်ားေနျမဲ ဆက္ေနၾကမည္။ မဲမေပးေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲ အတုုိက္အခံ တစ္၀က္ဆုုိသည္ အသာထားကာ အစိတ္သားေတာင္ အႏုုိင္ႏုုိင္ေ၇ာက္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ပိုုင္း လႈပ္ရွားမႈတုုိင္းကုုိ ႏွိမ္နင္းမည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအား အေႏွာင့္အယွက္မရွိ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဒီမုုိနည္းျဖင့္ မဲခြဲအတည္ျပဳႏုုိင္ ၾကမည္။


အ့ံၾသစရာပင္။ ထုုိအဆင့္သည္။


အန္အယ္ဒီအေနျဖင့္၊ ျပည္ပအတိုုက္အခံမ်ား အေနျဖင့္ ရင္ကြဲေအာင္ေအာ္ကာ ေန႔ညမေရြး အားက်ဳိးမာန္တက္ ႀကိဳးစားေနသည့္ မဲမေပးေရး လႈပ္ရွားမႈ ေအာင္ျမင္မႈ၏ အဆင့္သည္။ ရလာဒ္သည္။


ယခုုလက္ရွိ က်ပ္တည္းေနသည့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံေရးအေျခအေနအား အေရြ႕မရွိ ဆက္ထိန္းထားဖုုိ႔ အဆင့္မွ်သာ ျဖစ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္ သူတုုိ႔သည္ တရားမ၀င္ ပါတီျဖစ္သြားျခင္းအား မေျပာင္းလဲႏုုိင္သလုုိ၊ ပူပန္ျပေနေသာ စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး တရား၀င္ ျဖစ္ေစျခင္းတုုိ႔ကုုိမူ စုုိးစဥ္းငယ္မွ် တားဆီးႏုုိင္ျခင္းမရွိသည့္ အျပင္ ယခုုမဲမေပးေရး လႈပ္ရွားမႈသည္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အနဲငယ္မွ် တားဆီးမည့္သူမ်ားကုုိပင္ ဟန္႔တားသူမ်ား ျဖစ္လာၾက၏။


စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ေကာင္းသလုုိ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္စရာလဲ ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ အေတြးတုုိ႔ စိတ္ကူးတုုိ႔သည္ လြန္စြာ တယူသန္ၾကသနည္း။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူမ်ားအား တဖက္သက္ ရန္လုုိမႈသည္ (တဖက္သက္ဟုု ျမင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သူမ်ားသည္ အန္အယ္ဒီအား မည္သူမွ် မပုုတ္ခတ္ၾကပါ) ေဘးမွၾကည့္ေနရသည္ပင္လွ်င္ အေတာ္ႀကီး ရုုပ္ဆုုိးပမ္းဆုုိး ႏုုိင္လွပါသည္။


အခ်ဳပ္ဆုုိရလွ်င္မူကား အန္အယ္ဒီအေနျဖင့္ သိကၡာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လုုပ္စရာလမ္းေပ်ာက္ေသာ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ရရာတုုိးရသည့္ အက်ဳိးမဲ့ အနာဂါတ္မဲ့ ေျခလွမ္းမ်ား လွမ္းျခင္းဟုု ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ ျပည္သူမွ နားလည္သင့္ပါသည္။ တျခားတဖက္တြင္မူ ျပည္သူအေနျဖင့္ ထုုိလမ္းေၾကာင္းကုုိ ေရာေယာင္ေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္ အန္အယ္ဒီမွ သတိမဲ့စြာ သူလြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားခြင့္ ရမည့္ ႏုုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားအား ကုုိယ္တုုိင္ျပန္သတ္ေနျခင္းအား ခြင့္ျပဳရာ ေရာက္ပါလိမ့္မည္။ သင္တုုိ႔၏မဲသည္ ထုုိအနာဂါတ္ ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ား လႈပ္ရွားမႈကုုိ ကာကြယ္ေပးမည့္ မဲတစ္ခ်ပ္ပင္ မဟုုတ္ပါသေလာ။ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔သည္ တတ္ႏုုိင္သမွ် အတုုိက္အခံမ်ားကုုိ လႊတ္ေတာ္ထဲ အေရာက္ပုုိ႔ရပါမည္။


နိဂံုုးအေနျဖင့္ ဆုုိရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔သည္ ႏိုုင္ငံေရး သမားမ်ား မဟုုတ္ၾကပါ။

သုုိ႔ေသာ္ ထုုိသူမ်ားအား အကာအကြယ္ ေပးႏိုုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သူမ်ား တုုိက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္ မႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေသြးဆူေသာ ခဏတာ ခံစားမႈေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း မဟုုတ္ပဲ ကုုိယ္ပုုိင္ ဆံုုးျဖတ္ႏုုိင္စြမး္ ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

မနက္ျဖန္သည္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔၏ ထိုုဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကုုိ ျပရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါ၏။ သင္တုုိ႔အား ဘက္ေပါင္းစံုုမွ တုုိက္တြန္းခ်က္မ်ားအား အသာထားကာ စဥ္းစားေစလုုိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္မူ တစ္ခုုသာ တိုုက္တြန္းလိုုပါသည္။


ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ စံုုစံုုညီညီ မဲထည့္ၾကပါစုုိ႔။


ေက်းဇူးတင္ပါသည္


မ်ဳိးျမန္မာ


အမ်ားျပည္သူၾကားသုုိ႔ ပိုုမုုိျပန္႔ႏွံ႕ေရာက္ရွိေစရန္ အလုုိ႔ငွာ မိတၱဴအား ပိေတာက္ေျမသုုိ႔ ေပးပိုု႔ပါသည္။

Sunday, March 29, 2009

ဤဆုိလွ်င္ “ဤ”ဟု ကၽြဲဆုိလွ်င္ “ကၽြဲ”ဟု…

လူညီလွ်င္ ဤ ကုိကၽြဲဟု ဖတ္လုိ႔ရသည္ဆုိေသာ ျမန္မာစကားပံုတစ္ခုရွိသည္။ အဓိကကေတာ့ လူညီဖုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံေရးအေျခအေနသည္ကား အတုိက္အခံဆုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဤဆုိလွ်င္ ဤဟု ကၽြဲဆုိလွ်င္ ကၽြဲဟု ညီညြတ္စြာရပ္တည္သင့္ေသာ အေျခအေနဟု ျမင္မိပါသည္။ လက္ရွိတပ္မေတာ္ အစုိးရ၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အီေလးဆြဲေနသည့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအား တဆင့္တက္ေစေသာ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါလႈပ္ရွားမႈသည္ပင္လွ်င္ အတုိက္အခံမ်ားအၾကား အျမင္မ်ား ကြဲျပားျခင္း၊ ထုိအျမင္ကြဲျပားမႈကုိပင္ အေျခတည္ကာ အျမင္မတူသူမ်ား တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ပုတ္ခတ္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေပၚေပါက္လာေစသည္။ အစထဲက ေသခ်ာစြာမရွိခဲ့ပဲ အေျခအေနကုိလုိက္၍ ေတာင္ေလွာ္ ေျမာက္ေလွာ္ေလွာ္ခဲ့သည့္ သူတုိ႔၏ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ေလွႀကီးသည္လည္း ဘယ္ဘက္သြားရမွန္းမသိ ပုိမုိေ၀၀ါး ေပ်ာက္ဆံုးေအာင္ကုိ ျဖစ္ေနၾကသည္မွာလည္း အထင္အရွားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အန္အယ္ဒီပါတီအေနျဖင့္လည္း ဒီမုိကေရစီအေရးတြင္ မည္သုိ႔မည္ပံု တုိးတက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆုိသည့္ လမ္းေၾကာင္းကုိမွ် ပီပီျပင္ျပင္ ခ်ထားျခင္းမရွိပဲ စိတ္ေကာက္မူႏြဲ႕ရံုမွ်ေသာ စိတ္ျဖင့္ ေက်ာခုိင္းခဲ့သည့္ Road Map ၏ ပီျပင္ပံုေပၚလာမႈကုိ ျပတ္သားစြာဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ႏုိင္ေသးပဲ ေ၀ေ၀၀ါး၀ါးျဖင့္ က်ားကန္ေျပာဆို ေနရသည့္အေျခအေနကုိ ေရာက္ရွိလာ၏။

ထုိအေျခအေနတြင္ ကုလသမဂၢ အစရွိသည့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏုိင္ငံမ်ားမွလည္း ျမန္မာအတုိက္အခံဆုိသူမ်ားႏွင့္ အန္အယ္ဒီပါတီတုိ႔ ျဖစ္ေစခ်င္သည့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ရလဒ္ကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေစခ်င္ေသာ လမ္းေၾကာင္းထက္ လက္ေတြ႕ပုိမုိက်သည့္ ယခုက်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အားလံုးပါ၀င္ေစလုိသည့္ လမ္းေၾကာင္းကုိသာ ေစ့စပ္ေပးရန္ ပုိမုိအားသန္ကာ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ကုိပင္ ႀကိဳးပမ္းၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ အန္အယ္ဒီသည္ ၂၀၁၀ ကုိ ေျပာဆုိလာသည့္ ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းသူမ်ားအား ပတ္လည္ရန္လုပ္၊ တစ္ဖက္မွလည္း ယတိျပတ္ဆံုးျဖတ္မေျပာဆုိ၀ံ့ပဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနရသည့္ ပါတီ၏အက်ပ္အတည္းကုိ ျမင္ႏုိင္ေပသည္။ ထုိအရာသည္ ယခင္ကာလမ်ားကဲ့သုိ႔ အစုိးရမွ ဖိႏွိပ္ေသာေၾကာင့္ က်ပ္တည္းေနျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ မိမိ၏ မူ၀ါဒမ်ားကို မည္သုိ႔သတ္မွတ္ရမည္ မတြက္ခ်က္ႏုိင္ေသာ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာ အားနည္းက်ပ္တည္းမႈမ်ဳိးဟု ေကာက္ခ်က္ခ်မိပါသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲ ေလသံပစ္မႈမ်ားကလည္း အတုိက္အခံမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ပုိမုိေ၀၀ါးေစမည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ အေမရိကန္အစုိးရသစ္သည္ လုိအပ္သည္ထင္သည့္အတုိင္း အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံေရးအေျခအေနသည္ အတုိက္အခံမ်ားအၾကား ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သင့္ မ၀င္သင့္ အယူ၀ါဒ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အားၿပိဳင္လြန္ဆြဲေနၾကသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ထုိအခ်က္သည္ ပံုမွန္ထက္ပုိကာ မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဆန္႔က်င္လုိသည့္ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားသည္ မ်ားစြာအားေလ်ာ့ သြားၾကမည္ျဖစ္၏။

တဖက္တြင္ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္သင့္ဟု ေၾကြးေၾကာ္သူမ်ားသည္ မ၀င္လွ်င္မည္သည့္ စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ မည္သုိ႔ဆန္႔က်င္မည္ဆုိသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်ျပမထားႏုိင္ၾကျခင္း၊ ျပည္သူ၏ ဒီမုိကေရစီအေရးအတြက္ အတုိက္အခံမ်ားအေပၚ အားကုိးလုိစိတ္သည္ အားေလ်ာ့လာျခင္း၊ အတုိက္အခံမ်ားကုိယ္တုိင္ပင္လွ်င္ မိမိတုိ႔၏ ေတာ္လွန္ေရးဆုိသည္၏ အတြင္းက်က်အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ၿပီး ခုိင္မာေသာ ဇြဲမာန္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးလာေနၾကျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ရဆုိသူမ်ားသည္ စိတ္ကူးယဥ္ၾကသူမ်ား၏ အယူအဆကဲ့သို႔ ျဖစ္လာ၏။ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ ေရြးေကာက္ပြဲသာ အတည္ျဖစ္သင့္ပါသည္ဆုိသည့္ အတုိက္အခံမ်ား၏ အသံအေပၚ လက္ခံယံုၾကည္ေပးေစႏုိင္သည့္ ယုတၱိပုိင္းဆုိင္ရာ အားနည္းမႈကလည္း ရွိေနျပန္ပါ၏။

ဤသုိ႔ေသာအေျခအေနတြင္..

ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးျမန္မာယူဆမိသည္မွာ အတုိက္အခံမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲသုိ႔ ၀င္မည္၊ (သို႔) ဆန္႔က်င္မည္ဆုိသည့္ ရပ္တည္ခ်က္တစ္ခုကုိ ညီညြတ္စြာ စုရံုးခ်ႏုိင္ျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္ဟု ထင္၏။ ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ မည္သည့္ဘက္တြင္ ရပ္ၾကသည္ျဖစ္ေစ ထုိရပ္တည္မႈသည္ အားေကာင္းမည္ျဖစ္၏။ အားေကာင္းမွလည္း သန္စြမ္းမည္ျဖစ္သည္။ သန္စြမ္းမွသာလွ်င္ အကယ္၍ လက္ခံမည္ဆုိလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ခုသင္တုိ႔ပူပန္ေနၾကသည့္ တပ္မေတာ္အစိတ္သားကုိ ရင္ဆုိင္ရာ၌ ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဆန္႔က်င္မည္ဆုိလွ်င္လည္း ထိေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရဆန္႔က်င္ေရးကုိ (ဒီမုိကေရစီအေရးဟု မဆုိပါ.. ထုိအခ်ိန္တြင္ မည္သုိ႔ဆုိေစ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံျဖစ္ေနသည္မွာ မျငင္းႏုိင္ေခ်..) ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္၏။ သုိ႔မဟုတ္ပါလွ်င္မူ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္လည္း အားေလ်ာ့နည္းလွေသာ၊ တဖက္မွလည္း အားေလ်ာ့နည္းကာ မည္သုိ႔မွ်မထိေရာက္ေသာ အက်ဳိးယုတ္မႈမ်ားကုိသာလွ်င္ ရရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အထက္ပါနည္းလမ္း ႏွစ္လမ္းအနက္ မည္သည့္လမး္ကုိမဆုိ အတုိက္အခံမ်ားအေနျဖင့္ အစည္းအလံုးမကြဲေစပဲ တညီတညြတ္ထဲ လုိက္နာၾကပါလွ်င္ ခရီးေရာက္ႏဳိင္ၾကမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ စိတ္ထက္သန္လြန္းျခင္းသည္ အယူ၀ါဒတစ္ခုကုိ စြဲစြဲျမဲျမဲယံုျခင္းကဲ့သုိ႔ပင္ မိမိယံုၾကည္ခ်က္သည္မွ အမွန္ဟုထင္ကာ ညီညြတ္ျခင္းအင္အား ပ်က္ျပားဆံုးရႈံးျခင္း၏ အႏၱရာယ္ကုိ သိလွ်က္ပင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အံတုယွဥ္ၿပိဳင္ အႏုိင္လုလုိစိတ္သည္လည္း လူသားတုိ႔၌ စြဲျမဲစြာရွိပါသည္။ ထုိအရာသည္ တစ္စံုတစ္ရာေသာ အက်ဳိးရလဒ္ကုိ မက္ေမာေသာေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲႏွင့္ မိမိယံုၾကည္ရာကုိ အားသန္လြန္းျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္၏။ ကံဆုိးသည္မွာ လူသားတုိ႔၏ စြဲျမဲစြာယံုၾကည္ခ်က္တုိ႔သည္ တခါတရံတြင္ အမွန္တရားမဟုတ္ျခင္း၊ လက္ေတြ႕မက်ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္ဆုိရလွ်င္မူ ယခုဖြဲ႕စည္းပံုအား လက္ခံသင့္သည္ သုိ႔ ဆန္႔က်င္သင့္သည္ဟု ဆုိၾကသူမ်ားသည္ ဘာေၾကာင့္လက္ခံသင့္ပါသည္၊ ဘာေၾကာင့္ဆန္႔က်င္သင့္ပါသည္ဟု ခုိင္မာစြာ ဆုိႏုိင္ၾကသူမ်ားျဖစ္၏။ အမ်ားစုတြင္ေတြ႔ရသည့္ တူညီသည့္အခ်က္မွာမူ သူတုိ႔သည္ ဒင္ျပည့္က်ပ္ျပည့္ ဒီမုိကေရစီကုိ လုိလားၾကသူမ်ားျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အတုိက္အခံမ်ားဆုိသကဲ့သုိ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ရင္ဆုိင္ရမည္ဆုိလွ်င္ေတာင္ မည္သည့္အဖြဲ႕မွ တက္လာသည့္ ကုိယ္စားလွယ္သည္မဆုိ တပ္မေတာ္အစိတ္သားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစားမည့္သူမ်ားသာျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိအစိတ္သားအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္မွာ အတုိက္အခံတုိ႔သာ ညီညြတ္ပါမူ စူးရွထက္ျမက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္၏။ ထုိ႔ျပင္ မိမိတုိ႔ႀကိဳးပမ္းသမွ်သည္ တရား၀င္ျဖစ္ကာ အေကာင္အထည္ေပၚလာမည္ျဖစ္၏။ အနီးဆံုး အက်ဳိးမွာကား ႏုိင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းတုိးတက္မည္ျဖစ္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယခုဖြဲ႕စည္းပံု၏ အဓိကအားနည္းခ်က္မွာ အာဏာခြဲတမ္းသာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔၏ ေန႔စဥ္ဒီမုိကေရစီ လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔သည္မူ အျပည့္အ၀ မဟုတ္လွ်င္ေတာင္ ယခုထက္မ်ားစြာတုိးတက္မည္မွာ ေသခ်ာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ဒင္ျပည့္က်ပ္ျပည့္ ဒီမုိကေရစီအတြက္မူ အခ်ိန္ယူရမည္မွာ မွန္ပါသည္။

(ဤေနရာတြင္ အတုိက္အခံတုိ႔သည္ တပ္မေတာ္အစိတ္သားအား ရင္ဆုိင္ရန္ ပူပန္ႀကီးစြာရွိၾကေသာ္လည္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ဟု ထင္မွတ္ထားၾကေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ယူဆသည္မွာ လႊတ္ေတာ္သည္ ႏုိင္ငံအားမည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေကာင္းက်ဳိးျပဳေစမည္ဆုိသည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကေသာ ေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိအစိတ္သားသည္ ကဖ်က္ယဖ်က္ လုပ္ေနမည္လည္းမဟုတ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ထုိပံုမွန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ဆန္က်င္ဖက္ျပဳလုပ္ႏဳိင္သည့္ အင္အားပမာဏလည္းမဟုတ္ေခ်။)

တစ္ဖက္တြင္လည္း အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဆန္႔က်င္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ပါလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သင့္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသူမ်ားအား ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ျပန္လည္ယံုၾကည္လာေအာင္ ခ်ျပႏုုိင္သည့္ ခုိင္မာေသာလမ္းေၾကာင္း မရွိျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ၿပိဳကြဲမႈမ်ား ရွိေနျခင္း၊ စည္းရံုးႏိုင္စြမး္အားမရွိေတာ့ျခင္း၊ ကမၻာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈေလ်ာ့က်လားျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ား ရွိေန၏။ အေရးႀကီးသည္မွာ ထုိသို႔ ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လံုးပါးပါးေနသည့္ ႏုိင္ငံအား မည္သုိ႔အက်ဳိးရွိေစပါမည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ မစဥ္းစားႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေ၀၀ါးလွေပ၏။

ထုိနည္းလမ္းႏွစ္သြယ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ကာ အစုိးရအား ရင္ဆုိင္ျခင္းသည္ လက္ေတြ႕လည္း ပုိဆန္မည္ျဖစ္၏။ ႏုိင္ငံတကာမွလည္း ထုိေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္သူမ်ားဖက္မွသာ လံုး၀အျပည့္အ၀ ရပ္တည္ၾကမည္ျဖစ္၏။ ၀င္သင့္သည္ဟု ယံုၾကည္ကာ၀င္သူမ်ားေရာ၊ လံုး၀လက္မခံခ်င္ေသာ္ျငားလည္း စည္းလံုးမႈမၿပိဳကြဲေစရန္ ယံုၾကည္ခ်က္ကုိ အသာထုပ္သိမ္း ေအာင့္အီး၀င္သူမ်ားပါ အျပည့္အ၀ဒီမုိကေရစီသာလွ်င္ ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စူးရွထက္ျမက္စြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကုိ တခဲနက္ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္၏။ ျပည္သူသည္လည္း အက်ဳိးခံစားရရွိရန္ ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ရန္မလုိအပ္ေတာ့သည့္အျပင္ နစ္နာဆံုးရႈးံမႈႀကီးေသာ ေခတ္ေျပာင္းမႈလည္း မဟုတ္သည့္အက်ဳိးကုိ တုိင္းျပည္သည္ လက္ငင္းခံစားရမည္ျဖစ္၏။ အက်ဳိးရွိဆံုးကာ တုိင္းျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းတုိးတက္မႈျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးျမန္မာ၏အျမင္တြင္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကုိ ရွာေဖြမည္ဆုိလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ျခင္းသည္သာ လက္ေတြ႔အဆန္ဆံုးျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစကာမူ အတုိက္အခံတုိ႔သည္ ဤဆုိလွ်င္ ဤဟု ကၽြဲဆုိလွ်င္ ကၽြဲဟု စည္းလံုးစြာ ရပ္တည္ၾကရန္သည္မူ အေရးတႀကီး လုိအပ္ပါ၏။ မဟုတ္လွ်င္မူကား လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္လည္း မစုိ႔မပို႔ အင္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပတြင္လည္း မျဖစ္ညစ္က်ယ္အေနအထားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မပီမျပင္ျဖင့္ ဟုိေနရာဆြ ဒီေနရာဖြကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဆက္လက္မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစမည့္ အေနအထားေလာက္သာ နာတာရွည္ျဖစ္ေနမည့္အေရး ပူပန္မိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္
မ်ဳိးျမန္မာ

မိတၱဴအား ပိေတာက္ေျမ သုိ႔ေပးပုိ႔ပါသည္။

Wednesday, March 18, 2009

ပိတ္ဆုိ႔မႈမွအပ မည္သည့္နည္းလမး္သည္မွ ကူညီမႈမဟုတ္ဟု ယူဆပါသည္လား။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ေဟလာရီ ကလင္တန္က အေမရိကန္အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့မႈမွစကာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အတုိက္အခံမ်ားအၾကား လႈပ္ရွားေပၚေပါက္လာသည့္ အသံမ်ား၊ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအား ေလ့လာကာ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အား ေဆြးေႏြးလုိေသာေၾကာင့္ ဤေဆာင္းပါးအား ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ေျပာဆုိခ်က္သည္ အျမြက္မွ်သာျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔မွ် တိတိက်က်မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ယခုက်င့္သံုးေနသည့္ ပိတ္ဆုိ႔မႈနည္းလမ္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိေသာနည္းလမ္းျဖစ္ေနသည္ဟု သြယ္၀ုိက္၀န္ခံသကဲ့သုိ႔မူ ျဖစ္ေစပါသည္။ အမွန္တကယ္လည္း ျမန္မာဒီမုိကေရစီအေရးအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိေသာ နည္းလမ္းဟု ကၽြန္ေတာ္ျပတ္သားစြာပင္ ေကာက္ခ်က္ခ်မိပါသည္။ ဤေနရာတြင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈလမ္းေၾကာင္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈ၊ အက်ဳိးထိေရာက္မႈ ရွိသည္ (သုိ႔) မရွိသည္ဆုိသည္မွာ ထုိသံုးသပ္သူ၏ ခံယူခ်က္အေပၚတြင္ တည္မွီေနပါသည္။ အကယ္၍ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အစုိးရအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရးတုိ႔ ထိခုိက္ကာ အထီးက်န္ဆန္၍ ျပဳတ္က်သြားပီး ဒီမုိကေရစီထြန္းကားလာေစရန္ဟု ရည္ရြယ္ပါလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္မွာ လက္ေတြ႕ပင္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမွ က်ပ္တည္းဆင္းရဲကာ မေက်နပ္မႈမ်ား တုိးပြားလွ်က္ အံုၾကြေပါက္ကြဲေစရန္ ရည္ရြယ္လွ်င္မူ အထုိက္အေလ်ာက္ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆုိႏုိင္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား၏ဦးတည္ခ်က္သည္ ျပည္သူေလာ၊ တပ္မေတာ္အစုိးရေလာဟူသည့္ အခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး လူတုိ႔၏ ေအာင္ျမင္သည္ (သို႔) မေအာင္ျမင္ပါဆုိသည့္ အျမင္မ်ား ကြဲျပားသြားႏုိင္ေပ၏။

ယခုမူ အေမရိကန္သည္ ပိတ္ဆုိ႔မႈလမ္းေၾကာင္းသည္ ျမန္မာဒီမုိကေရစီအေရးအတြက္ အေထာက္အပ့ံမွ ျဖစ္ပါ၏ေလာဟု သံသယ၀င္ကာ ျပန္လည္စိစစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ အ့ံေၾသာစရာ ေကာင္းသည္မွာ အတုိက္အခံတုိ႔၏ တုန္႔ျပန္လာေသာ အသံပင္ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ အေမရိကန္မွ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ရပ္တန္႔လုိက္မည္ကုိ စုိးရိမ္တႀကီး ရွိၾကသည္မွာ မဖံုးႏုိင္မဖိႏုိင္ပင္ျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ က်င့္သံုး၍ မေအာင္ျမင္ႏဳိင္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟုု ထင္ရွားလွေသာ ထုုိအရာကုိပင္ ဆက္လက္ကုတ္တြယ္ ထားခ်င္သည္ကုိ ျမင္ႏဳိင္၏။ ကူညီမႈမ်ား ရပ္တန္႔လုိက္မည္ေလာဟု စုိးရိမ္သံမ်ားအား ၾကည့္လွ်င္ ထုိပိတ္ဆုိ႔မႈကုိပင္လွ်င္ ကူညီမႈဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ တုိး၍ပိတ္ဆုိ႔ျခင္းသည္ တုိး၍ ကူညီျခင္းျဖစ္သည္ စသည့္ ခံယူခ်က္မ်ားသည္ မ်ားစြာပင္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းလွေခ်သည္။

သူတုိ႔၏ ဦးတည္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားေရးဟု ဆုိ၏။ ထုိအေရးအတြက္ ပိတ္ဆုိ႔မႈ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအား ႏုိင္ငံတကာမွ က်င့္သံုးေအာင္ အစဥ္တစုိက္ တုိက္တြန္းခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိန္ၾကာျမင့္ကာ တုိင္းျပည္အား အထိနာေစရံုမွအပ မည္သုိ႔မွ် မေအာင္ျမင္ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္ကို ျမင္ႏဳိင္ေပသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ နားမလည္ႏဳိင္သည္မွာ အဘယ့္ေၾကာင့္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟူသည့္ ေလသံပစ္လာမႈကုိ ၀မ္းသာတရ မႀကိဳဆုိႏုိင္ၾကသနည္း။ အဘယ္အရာကုိ စုိးရြံ႕ၾကပါသနည္း။

ထုိသို႔ သံုးသပ္မိေသာအခါ အတုိက္အခံတုိ႔၏ သေဘာထားအား မ်ားစြာစိတ္ပ်က္မိပါ၏။ အဆုိပါသူတုိ႔၏ ဦးတည္ခ်က္သည္ ျပည္သူအား က်ပ္တည္းမႈျဖင့္ အံုၾကြေပါက္ကြဲေစလုိျခင္းသည္ အဓိကကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီရရွိေရးအတြက္ ပိတ္ဆုိ႔မႈ (စိတ္ထဲတြင္ ျဖစ္ႏဳိင္လွ်င္ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္သိမး္ပုိက္ ေစလုိမႈ) ကုိသာ ကူညီမႈအျဖစ္ သူတုိ႔လက္ခံပါ၏။ ထုိလမ္းေၾကာင္းသည္ ေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ။ မေအာင္ျမင္ပဲ ႏွစ္မည္မွ်ပင္ ဆက္လက္တည္ရွိသည္ျဖစ္ေစ။ အျခား မည္သည့္နည္းလမး္ကုိမွ နားပင္မေထာင္ေတာ့ပဲ စုိးရိမ္တႀကီး ပယ္ထုတ္ဆန္႔က်င္ၾကပါ၏။ ထုိလမ္းကုိသာ ဖက္တြယ္လုိၾကပါ၏။ ရယ္ဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ အဆုိပါသူမ်ားသည္ ျပည္သူအား က်ပ္တည္းဆင္းရဲေနပါပီဟု စုိးရိမ္တႀကီး ေအာ္ဟစ္ပူပန္ျပေနသူမ်ားလည္း ျဖစ္ေနျခင္းပင္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးျမန္မာသည္ ထုိသူတို႔ထံ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ဒီမုိကေရစီ ရရွိေစလုိသည့္ စိတ္ဆႏၵဇြဲအမွန္သည္ တည္ရွိပါေသး၏ေလာဟု သံသယအေတြး ေတြးမိပါေတာ့သည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
မ်ဳိးျမန္မာ

Thursday, January 1, 2009

၂၀၀၉

၂၀၀၈ ကုိႏႈတ္ဆက္တာလား.. ၂၀၀၉ ကုိႀကိဳတာလားမသိႏုိင္ေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ့ပတ္၀န္းက်င္ကေတာ့ လႈပ္ရွားတက္ၾကြေနၾကပါတယ္.. တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္အေတြ႕မွာ Happy New Year လုိ႔ ႏႈတ္ဆက္ၾကပံုကေတာ့ ေရာက္လာမဲ့ ၂၀၀၉ ကုိ ႀကိဳဆုိခ်င္စိတ္ဟာ တစ္ႏွစ္ၾကာခဲ့ပီ ျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၈ အေဟာင္းႀကီးကုိ ႏႈတ္ဆက္ခ်င္စိတ္ထက္ ပုိၾကမယ္ထင္ပါရဲ႕.. လူတုိင္းလူတုိင္းဟာ ေရာက္လာမဲ့ႏွစ္သစ္အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားေနၾကပံုပါပဲ.. ကၽြန္ေတာ္လည္း အပါအ၀င္ေပါ့ဗ်ာ..

၂၀၀၈ ဟာ ကမၻာအတြက္ေကာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ပါ ေတာ္ေတာ္ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ႏုိင္တဲ့ႏွစ္လုိ႔ ခံစားမိပါတယ္.. ဆုိး၀ါးလွတဲ့ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေတြေရာ.. လူ႔ပေယာဂေတြနဲ႔ ေပၚလာတဲ့ စစ္ပြဲေတြေရာ.. ေမာဟေဒါသေတြနဲ႔ ျဖစ္လာတဲ့ အႏုိင္လုိမႈေတြေရာ.. ေနာက္ဆံုး ကပ္ရပ္ျဖစ္လာတဲ့ စီးပြားေရး ဂယက္ေတြေရာနဲ႔ လူေတြကုိ ေတာ္ေတာ္စိတ္ဒုကၡေပးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ပါပဲ.. ဒီေတာ့လည္း မြန္းၾကပ္မႈေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဘာမွမဟုတ္တဲ့ နာမဂဏန္းတစ္ခုပဲျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၈ ဆုိတာႀကီးကုိ လႊဲခ်ပီး ေက်ာ္လြန္ခ်င္စိတ္ အသစ္သစ္တစ္ခုခုကုိ ေတာင့္တစိတ္နဲ႔ ၂၀၀၉ ကုိ ႀကိဳမိတာထင္ပါရဲ႕ေလ..

အဓိကကေတာ့ လူေတြရဲ႕စိတ္ဓါတ္ေတြပါ.. ရုပ္၀တၳဳေတြ ေလာဘေတြ တက္မက္မႈေတြ မုန္းတီးမႈေတြနဲ႔ ပြမ္းတီးပီး ၿငိမ္းေအးစိတ္မရွိတဲ့လူေတြ.. အဲဒီလူေတြကပဲ အဲဒီစိတ္ေတြအေျခခံပီး လႈပ္ရွားၾက.. အဲဒီမွာ ထိခုိက္ခံစားရတဲ့ လူေတြကလည္း အဲဒီစိတ္ဓါတ္ေတြနဲ႔ပဲ တုန္႔ျပန္ၾကနဲ႔.. သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိတာ ထားလုိ႔ က်န္တဲ့အေရးအရာေတြ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္ယြင္းမႈမွာ ဒီစိတ္ဓါတ္ေတြက အဓိကအခ်က္ေတြ ျဖစ္လာၾကတာလဲ ျမင္ႏုိင္ပါတယ္.. ဒီလုိစိတ္ဓါတ္ေတြနဲ႔ သြားၾကမဲ့ ၂၀၀၉ဟာေရာ.. ေနာက္ထပ္ ဓါးစာခံ သက္မဲ့ဂဏန္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္လာမွာပါပဲ..

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အမိေျမရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးကေရာ.. ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ဆုိတာကုိ အသာထားလုိ႔ တစ္ႏွစ္ကုိပဲ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ အတည္ျပဳႏုိင္တဲ့ ေျခလွမ္းကလြဲလုိ႔ ဘာမွမထူးခဲ့ပါဘူး.. ဒါေတာင္ လက္ရွိအစုိးရက လွမ္းတဲ့ေျခလွမ္းျဖစ္ခဲ့ပီး တကယ့္တကယ္ အတုိက္အခံေတြဟာ ဘာမ်ားလုပ္ခဲ့ၾကပါလဲေလ.. လူငယ္ေတြအတြက္ အတုိက္အခံဆုိတာဟာ အစုိးရလုပ္တာကို ေနာက္ကလုိက္ပီး ကဖ်က္ယဖ်က္လုပ္တာကို ေခၚတာပဲလုိ႔ ထင္ရေလာက္ေအာင္ ဘာအခင္းအက်င္းကုိမွ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွား စီမံခဲ့တာမ်ိဳးမရွိပဲ အစုိးရတစ္လွမ္းေလွ်ာက္မွ အဲဒါကုိ ကန္႔လန္႔လုိက္တုိက္ရံုပဲ သြားေနတာပါပဲ.. ဒါကုိၾကည့္ပီး တကယ္လုိ႔မ်ား အစုိးရၿငိမ္ၿငိမ္ေနရင္လည္း ၂၀၀၈ဟာ ဘာမွမထူးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးႏွစ္တစ္ခု ထပ္ျဖစ္သြားဖုိ႔ပဲ ရွိတယ္လုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်မိျပန္ပါေရာ.. ဒါမေကာင္းဘူးလုိ႔ ေျပာမဲ့လူေတြ၊ ကန္႔ကြက္မဲ့လူေတြမ်ားေနပီး ဒီလမ္းေၾကာင္းကုိ ဒီလုိလုပ္ရမယ္ဆုိပီး လက္ေတြ႕က်က်ေျပာႏုိင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးေတြ မေပၚထြန္းေသးတာလဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏဳိင္ငံရဲ႕ ကံမေကာင္းတဲ့ အခ်က္ေပါ့ေလ..

ဒီေတာ့ ဒီလုိပူေလာင္မႈေတြနဲ႔ လူေတြရဲ႕စိတ္ဓါတ္ေတြဟာ ႏွစ္ေတြကုိ ျငစ္ႏြမ္းေစပါရဲ႕.. ဒါေတြကုိ မျပင္ပဲ သြားမဲ့ ၂၀၀၉ကေရာ ေကာင္းႏုိင္ပါ့မလား... အင္း.. ႏွစ္တႏွစ္ကုန္ဆံုးမႈနဲ႔ အေသအခ်ာကုိ ႀကီးရင့္လာတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အသက္ကပဲ တရားသေဘာေတြ စဥ္းစားမိေနေစတာမ်ားလားဗ်ာ.. ပူေလာင္ျငစ္ႏြမ္းေနတဲ့ စိတ္ကုိ ၿငိမ္းသတ္တဲ့ေနရာမွာ အစြမ္းအထက္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ျမတ္ဘုရားရဲ႕ ေဒသနာေတြကုိ ဘာအေရာင္မွ မလႊမ္းတဲ့ ဘုရားသားေတာ္ သံဃာတစ္ပါးပါးဆီမွာ နာယူပီး စိတ္ကုိၿငိမ္သက္ေစခ်င္တဲ့စိတ္လည္း ျဖစ္မိပါတယ္.. အဲလုိသံဃာေတြ ျပည့္ႏွက္ေနေသးတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူျဖစ္ရတာကုိလည္း မိဘနဲ႔ကံတရားကုိ ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္ဗ်ာ..

Count Down အတြက္ လူေတြတက္တက္ၾကြၾကြ ေအာ္လုိက္တဲ့အသံက ကၽြန္ေတာ့္အေတြးေတြကုိ ရပ္တန္႔ေစပါတယ္.. မီးလာတုန္း အားအျပည့္သြင္းထားလုိ႔ ထိန္ေနတဲ့ ဘက္ထရီမီးေခ်ာင္းေတြ ေအာက္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြ.. သူငယ္ခ်င္းေတြ.. ခ်စ္စရာ့ျမန္မာေတြေပါ့ဗ်ာ.. သူတုိ႔မ်က္ႏွာေတြ ေပ်ာ္ေနၾကပါရဲ႕.. ကၽြန္ေတာ္လည္း ေပ်ာ္ပါတယ္.. ဘာပဲေျပာေျပာ ႏွစ္သစ္ဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အသစ္ေတြနဲ႔ လူေတြကုိ လႈပ္ရွားတက္ၾကြေစတာေတာ့ အမွန္ပါပဲ..

Happy New Year 2009

ေမာင္ငယ္ရင္ေသြး

Saturday, December 20, 2008

စံုကန္ၾကသူမ်ား

ဘေလာ့ေတြလည္ပတ္လုုိ႔ ႏုုိင္ငံေရးဆုုိတာႀကီးကုုိ ၿမီးစမ္းၾကည့္ခ်ိန္ဟာ ၾကာျမင့္တာနဲ႔အမွ် ဒီေလာကႀကီးကုုိ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ေနမိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္.. အျမင္တူတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆန္႔႔က်င္တဲ့ အျမင္ေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ ရႈေထာင့္အသစ္ကျမင္တဲ့ အျမင္သစ္ေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဆြးေႏြးတာေတြဟာ အက်ဳိးမယုုတ္ေလာက္ပါဘူးဆုုိတဲ့ ယံုုၾကည္ခ်က္ေတြေပ်ာက္လုုိ႔ ကုုိယ့္မွာရွိတဲ့ အျမင္ကုုိေတာင္ ေျပာခ်င္စိတ္ေပ်ာက္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္.. အေရးၾကဲပါးေနခ်ိန္မွာ ကုုိမ်ုဳိးျမန္မာက ေလးလေလာက္ေတာင္ ဘာမွမေရးႏုုိင္တဲ့ ေမာင္ငယ္ရင္ေသြး ဆုုိသူကုုိ ပူးတြဲေရးသားပါသည္လုုိ႔ စာတင္ထားရတာ မမိုုက္သလုုိလိုု ေျပာလာေတာ့လဲ (တကယ္ဆုုိ သူက်ေတာ့လည္း ေရးအားေတာ္ေတာ္ ေကာင္းရွာသကုုိး.. ဟားဟား) ကုုိယ္ခံစားေနရတဲ့ ဖီလင္ကုုိပဲ ၾကဲခ်လုုိက္ပါတယ္..

အဓိကကေတာ့ ယံုုၾကည္ခ်က္ကုုိယ္စီနဲ႔ ဒီမုုိဘက္ေတာ္သားကြ.. နအဖဘက္ကကြ.. အလယ္လူကြ.. ေထာက္ျပေ၀ဖန္သူကြနဲ႔ ႏုုိင္ငံေရးဘေလာ့ေတြမွာ ေရးေနၾက.. ေကာ္မန္႔ေတြေပးၾက.. ေခ်ပၾက.. ျငင္းၾက.. ခုုန္ၾက.. တုုိက္ၾက.. ခုုိက္ၾက.. ဆဲၾက.. ဆုုိၾကသူအမ်ားစုုဟာ တကယ့္ေျဖရွင္းဖုုိ႔လမ္းစဥ္ကုုိ ရွာတာမ်ဳိး.. ဒါကုုိျဖင့္ တကယ္ျမတ္ႏုုိးလုုိ႔ ယံုုၾကည္လုုိ႔.. ဒါကုုိျဖင့္တကယ္ဆန္႔က်င္လုုိ႔ ကန္႔ကြက္လုုိ႔ ဆုုိတာမ်ဳိးမဟုုတ္ပဲ ကုုိယ့္ဘက္ကေနကုုိယ္ အတင္းစုုန္ကန္ ကာကြယ္ျငင္းဆန္ဖုုိ႔ အားသန္ၾကသူေတြသာ ျဖစ္ေနတယ္လုုိ႔ ခံစားလာရာကေန စတယ္ဆုုိပါေတာ့ဗ်ာ..

သူတုုိ႔ေတြဟာ လုုပ္ရပ္တစ္ခုုကုုိေတာင္ ကုုိယ့္လူလုုပ္ရင္မွန္ပီး သူမ်ားလုုပ္ရင္မွားတာမ်ဳိးေတြကို ေျပာင္းလဲလက္ခံၾကပါရဲ႕.. ကုုိယ့္ရဲ႕အားနည္းခ်က္ အမွားေတြကိုု ေထာက္ျပေနမႈေတြကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္အျမင္ဆုိတဲ့ ခပ္သြမ္းသြမ္းေျပာဆုိခ်က္ တစ္ခုေလာက္နဲ႔ မစဥ္းစားေတာ့တာဟာ အဲဒါကုိ စဥ္းစားေျဖရွင္းဖုိ႔ လမ္းကုိ မေတြးႏုိင္တဲ့စိတ္က အစပ်ဳိးခဲ့တယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္.. အဲဒါရဲ႕ ရလာဒ္အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ဘာကုိသတိထားမိသလဲဆုိေတာ့ အစုိးရနဲ႔ အတုိက္အခံဟာ အဆုိးၿပိဳင္ေနၾကသလုိ ျဖစ္လာၾကပါတယ္.. ခုကၽြန္ေတာ္ေရးေနတဲ့ ဘေလာ့မွာ ကိုမ်ဳိးျမန္မာဟာ အတုိက္အခံေတြကုိ စူးစူးေရာက္ေရာက္ေ၀ဖန္သေလာက္ အစုိးရရဲ႕ အားနည္းခၽြတ္ယြင္းခ်က္ေတြကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳထားတာေတြကစလုိ႔ တျခားတျခား ဘေလာ့ဘေလာ့ေတြဟာ ကုိသန္ရာသန္ရာတစ္ဖက္ဖက္ကုိ ေဇာင္းေပးလုိ႔ အဲဒါကုိ စုန္ကန္ျငင္းဆန္ဖုိ႔.. မျငင္းဆန္ႏုိင္ေတာ့တဲ့ အဆင့္ေရာက္လာရင္ေတာင္ ျပန္လက္ညွဳိးထုိးဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနၾကတာကုိပဲ စိတ္ပ်က္ဖုိ႕ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ျမင္ေနရတာလဲ အထင္းသားပါဗ်..

အဲဒီထဲမွာ ကုိယ္ယံုၾကည္ေနတဲ့လူေတြဟာလည္း ပုတ္လုိ႔ ေပၚရံုတင္မက အသံပလံေတြ ထြက္လုိက္ၾကတာဟာ ပုတ္ပြေပ်ာ္က်တဲ့အဆင့္ ေရာက္ေနတာ ႏွစ္ဖက္လံုးအထင္းသားပါ.. အင္တာနက္ႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးလာလို႔ အစုိးရဟာ ထိန္းမႏုိင္ေတာ့ပါဘူးကြ.. ဘာကြနဲ႔ ဟစ္ေၾကြးေနတဲ့ အတုိက္အခံေတြဟာလည္း ဖံုးမႏုိင္ဖိမရ သူတုိ႔ရဲ႕ အတြင္းေရးေတြ ျမင္မေကာင္း ၾကားမေကာင္းေအာင္ ထြက္လာတာကုိလည္း မ်က္လံုးအျပဴးသားနဲ႔ပဲ ၾကည့္ေနခဲ့ရပါတယ္.. ကၽြန္ေတာ္ ပီးခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးမွာေရးခဲ့တဲ့ ဂုဏ္ရည္ (၁၃) ရပ္ကုိ တုန္႔ျပန္ၾကတဲ့လူေတြကုိၾကည့္ရင္ သူတုိ႔ဟာ အတုိက္အခံလုပ္တာေတြကုိ လက္ခံထားၾကပါတယ္.. ဒီေတာ့ သံဃာေတြကုိ ႏွိပ္ကြပ္တယ္ဆုိတာ.. ျပည္သူေတြကုိ ဖိႏွိပ္ပါတယ္ဆုိတာ.. လာဒ္စားမႈေတြ ျဖတ္ခုတ္မႈေတြျပဳလုပ္ပါတယ္ဆုိတာ.. လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္တယ္ဆုိတာေတြဟာ အစုိးရလုပ္လုိ႔ လက္မခံတာ.. အတုိက္အခံ လုပ္တာေတြကုိေတာ့ လက္ခံလစ္လ်ဴရႈထားတယ္ဆုိတာ ျငင္းခ်က္ထုတ္လုိ႔မရတဲ့အျပင္.. အဲဒါေတြအတြက္ စံုကန္ေပးဖုိ႔ပါ အသင့္ရွိေနၾကတာလည္း အံ့ေၾသာစရာေကာင္းပါေရာဗ်.. တကယ္ဆုိ ဘယ္သူလုပ္လုပ္ မွားတာဟာ မွားတာပဲျဖစ္ၿပီး မွန္တာဟာ မွန္တာပဲ ျဖစ္ရမယ္မဟုတ္ဘူးလား.. အဲဒီေတာ့ ရင္နာလွခ်ည္ရဲ႕လုိ႔ ေအာ္ၿငီးျပခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြဟာ ဟန္ေဆာင္ခ်က္ေတြလား.. ဘာေၾကာင့္လည္း.. ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ မေကာင္းပါဘူးဆုိတဲ့ အစုိးရကုိ အသက္စြန္႔ဖယ္ခ်ပီး အလားတူ အက်င့္တန္ေနၾကတဲ့ လူေတြအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ေပးရမတဲ့လား.. ဘယ္ကလာ ငါတုိ႔အတြက္ရမလဲ ႏုိင္ငံအတြက္ကြလုိ႔ ဆုိရေအာင္လဲ ႏဳိင္ငံနဲ႔ ျပည္သူကုိ မြဲေတြေစတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြမွာ လက္စလက္န အထင္းသားပါေနသူေတြလည္းျဖစ္ျပန္.. သူတုိ႔မွမေပးရင္ မရေလာက္ေအာင္ ျပည္သူကုိ တဖက္က အက်ပ္ကုိင္ေနတာကလည္း ျမင္ႏုိင္သားဆုိေတာ့ အဲဒီလူေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံအတြက္ဆုိတာကုိလည္း လန္႔မိေနတာအမွန္ပါပဲ..

အင္း.. ပတ္၀န္းက်င္ကုိ လွည့္ၾကည္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဆုိးလွပါရဲ႕ဆုိတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ေတြ၊ တပါတီစနစ္ေတြ၊ တ၀က္တပ်က္ဒီမုိေတြ၊ ဒါေပမဲ့ အားလံုးကတလူလူတက္လုိ႔ဗ်.. ဒါဆုိလည္း ဒီမုိမွဒီမုိ မရလုိ႔ ဒဏ္ခတ္ပါ ပိတ္ပါ ဆုိ႔ပါ ၀င္ပါ တုိက္ပါဆိုတဲ့လူေတြ၊ ဒီမုိမရပဲ ဘယ္လုိမွပဲ တုိင္းျပည္မခ်မ္းသာႏုိင္ေတာ့သလုိလုိ၊ ဒီမုိရရင္ပဲ ၀ုန္းခနဲ ခ်မ္းသာသြားမလုိ ထင္ေနၾကတဲ့လူေတြ ဘယ္လုိစုန္ကန္ၾကမွာလဲ.. ပိတ္ပေစ ဆုိ႔ပေစ တုိင္းျပည္လံုျခံဳဖုိ႔ လုိတယ္.. မဆူနဲ႔ မလႈပ္နဲ႔ဆုိတဲ့လူေတြေရာ ဘယ္လုိစုန္ကန္ၾကမွာလဲ.. ကၽြန္ေတာ္ျမင္တာေတာ့ အဲဒီတလူလူႏုိင္ငံေတြမွာ စုန္ကန္တက္တဲ့ တပ္မေတာ္အာဏာမသိမ္းထားသလုိ၊ စုန္ကန္တတ္တဲ့ အန္အယ္ဒီလုိအတုိက္အခံ ပါတီလည္း မရွိဘူးဗ်..
အဲ.. ပုိဆုိးတာက အဲဒီလူေတြဟာ စံုကန္ရံုကလြဲပီးေတာ့ ျပည္သူနဲ႔ ႏဳိင္ငံကုိအက်ဳိးရွိေစမဲ့ ဘာအခင္းအက်င္းမွ မရွိၾကတဲ့အျပင္.. အဆုိးဆံုးက စံုကန္ျငင္းဆန္ပီး သူတုိ႔အမွားေတြကုိ ျပင္ဖုိ႔လည္း မႀကိဳးစားတာပဲဗ်..

ဒီေတာ့ အစုိးရနဲ႔ အတုိက္အခံတုိ႔ရဲ႕ အာဏာလုၾကတဲ့ပြဲမွာ တဖက္နဲ႔တဖက္ စုန္ကန္ၾကသူေတြေပါင္းလုိ႔ အဲဒီၾကားထဲက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံဟာ.. ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူဟာ.. ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ.. ကၽြန္ေတာ္ဟာ..

ႏြမ္းလ်တဲ့စိတ္နဲ႔ပဲ စာဖတ္သူကုိ ေက်းဇူးတင္လုိက္ပါတယ္ဗ်ာ

ေမာင္ငယ္ရင္ေသြး

Saturday, November 8, 2008

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအေရးႏွင့္ ျမန္မာ့အတုိက္အခံမ်ားအေပၚ အျမင္

တစ္ပတ္ေက်ာ္မွ် ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္သည့္ လက္ရွိ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ေရပုိင္နက္အျငင္းပြားမႈ ျပသနာေၾကာင့္ ဤေဆာင္းပါးအားေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ ဥပေဒမဲ့ မွားယြင္းေတာင္းဆုိမႈဟု ျမန္မာအစုိးရမွ ျပတ္သားစြာဆုိခဲ့ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၏ စြပ္စြဲမႈမွ စတင္ကာ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ နယ္ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ အျငင္းပြားျပသနာအား အေျချပဳကာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအား ေလ့လာလုိျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ထုိအျဖစ္စတင္ခဲ့သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ျမန္မာ့ဘေလာ္ဂါမ်ားအၾကားတြင္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ရွိခဲ့ၿပီး မည္သည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္၊ မည္သူမွားသည္ မွန္သည္ဟု မေသခ်ာခ်ိန္မွာပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ သူတုိ႔၏။ နာမည္ႀကီး ျမန္မာႏုိင္ငံေရးသတင္းဌာနမ်ားမွ ေဆာင္းပါးရွင္တုိ႔၏ ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ အစဥ္အလာမပ်က္ပင္ လက္ရွိအစုိးရအား စြတ္စြဲပစ္တင္မႈမ်ားျဖင့္ စခဲ့ၾကပါ၏။

သုိ႔ေသာ္ ထုိအရာထက္ အံ့ေၾသာဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ တရား၀င္ရပ္တည္ေနေသာ ျမန္မာ့အတုိက္အခံပါတီႀကီးဟုဆုိသည့္ အန္အယ္ဒီပါတီ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ စာတမ္းမ်ား ေၾကျငာခ်က္မ်ား ထုတ္ရာတြင္ လက္သြက္လွေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးစံုတုိ႔၏ အသံတိတ္မႈပင္ျဖစ္၏။ ထုိအေရးႏွင့္ပက္သက္၍ သူတုိ႔ဆီမွ အျမင္မ်ား တုန္႔ျပန္မႈမ်ားအား ယခု ေဆာင္းပါးေရးခ်ိန္အထိ စုိးစဥ္းငယ္မွ် မၾကားရျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ့္အဖုိ႔ ဆန္းက်ယ္လွ၏။ အမိျမန္မာႏဳိင္ငံေတာ္အတြက္ ထုိ အတုိက္အခံဆုိသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီး၏ ျဖစ္တည္ေနမႈသည္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဖြဲ႕ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔၏ တည္ရွိေနမႈသည္ လက္ရွိအစုိးရအား ဆန္႔က်င္ရံု၊ ပုတ္ခတ္ပစ္တင္ရံု သက္သက္အတြက္သာ ျဖစ္သည္လား။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိစၥဆုိသည္မွာ ထုိအဖြဲ႕အစည္း ပါတီတုိ႔အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔အျမင္အား ေျပာၾကားဖုိ႔ မလုိေလာက္ေအာင္ပင္ လားလားမွ်မဆုိင္သည္လား။

အဘယ့္ေၾကာင့္ ႏဳိင္ငံေတာ္အား ကူညီမႈမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိလာသည့္ႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ ကန္႔ကြက္ပစ္တင္ျခင္း၊ ရႈံ႕ခ်ျခင္း၊ အဆုိပါႏုိင္ငံမ်ား၏ သံရံုးမ်ားေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပျခင္းတုိ႔ျဖင့္ သဲသဲလႈပ္ရွိလွေသာ ထုိလူ၊ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ပါတီတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာကုိ ထိပါးေသာ ယခုအေရးတြင္ ႏွာစီးေနၾကပါသနည္း။ ေလ့လာၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ အဆုိပါသူတုိ႔၏ ယခုလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ထုိအေရးသည္ မျဖစ္ေနသကဲ့သုိ႔ပင္ ရွိေခ်၏။

ဤေနရာတြင္ ေလ့လာမိသည္မွာ အဆုိပါအတုိက္အခံတုိ႔သည္ အစုိးရအား ဆန္႔က်င္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးအရာမ်ားအား ကြဲကြဲျပားျပားမရွိလွ ျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ယုတ္ဆြအဆံုး ဒို႔တာ၀န္အေ၇းသံုးပါးကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ဳိးမွာပင္လွ်င္

 • အစုိးရမွ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး.. ဒုိ႔အေရးဟုဆုိလွ်င္ ထုိအခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ခ်င္ရံုမွ်ျဖင့္ သူတုိ႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲေရးကုိ ဦးတည္ၾက၏။
  (ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ေရးႀကိဳးပမ္းေနၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အားေပးအားေျမွာက္ျပဳသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား စသည္...)
 • တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး.. ဒို႔အေရးဟု ဆုိလွ်င္ ထုိအခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ခ်င္ရံုမွ်ျဖင့္ သူတုိ႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ၿပိဳကြဲေရးကုိဦးတည္ၾက၏။
  (တုိင္းရင္းသားမ်ားအား အစုိး၇ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိသြားမည္ကုိ အျပင္းအထန္ စုိးရိမ္စိတ္ျဖင့္ ေသြးထုိးလႈံ႔ေဆာ္သည့္လုပ္ရပ္မ်ား.. အကယ္၍ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ကာ အလင္း၀င္သည့္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ား ရွိလာလွ်င္ပင္ မလုိတမာေျပာဆုိမႈမ်ား.. ပုတ္ခတ္မႈမ်ား.. စသည္)
 • အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရး ဒုိ႔အေ၇းဟု ဆုိလွ်င္ ထုိအခ်က္ကုိ ဆန္႔က်င္ခ်င္ရံုမွ်ျဖင့္ သူတုိ႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အား တုိင္းတပါးမွ ၀င္ေရာက္သိမ္းယူမႈကုိ ဦးတည္ၾက၏။
  (ပမာျပစရာ မလုိလွပါေပ.. အားလံုးအသိပင္ျဖစ္ေပ၏.. မည္မွ်ပင္ ထုိအရာအတြက္ ထန္းလက္ကာ ဆင္ေျခမ်ားေပးေစကာမူ ထုိအခ်က္သည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပ်က္စီးေရးကုိသာ ဦးတည္ေပ၏)

ထုိသုိ႔ေသာ အမိျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွမက မည္သည့္ႏုိင္ငံအတြက္မဆုိ အေရးႀကီးလွေသာ၊ ကမၻာေပၚရွိႏုိင္ငံသားတုိင္းမွ မိမိတုိ႔၏ႏုိင္ငံအတြက္ ထားကုိထားရမည့္ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ေသာ တာ၀န္မ်ားကုိပင္လွ်င္ ငါတုိ႔၏တာ၀န္ျဖစ္သည္။ လက္ခံယံုၾကည္ပါသည္ဟု ဆုိမည့္အတုိက္အခံ ဒီမိုကေရစီသမား မည္မွ်ရွိမည္နည္းဟု စာဖတ္သူ ထင္ပါသနည္း။ အစုိးရမွ ေအာ္ေနေသာအခ်က္ျဖစ္သည္ဆုိသည္ကပင္ ထုိသူတုိ႔အား ေက်ာခုိင္းပစ္ရန္၊ ေလွာင္ေျပာင္ပစ္လုိက္ရန္၊ ဆုတ္ျဖဲပစ္လုိက္ရန္ လံုေလာက္ေသာအခ်က္ ျဖစ္သြားခဲ့သည္မွာ အံ့ေၾသာစရာပင္ျဖစ္၏။

ဤသုိ႔ေသာ စိတ္ဓါတ္တုိ႔သည္ လာမည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ပင္လွ်င္ မ်ားစြာအက်ဳိးယုတ္ေစမည့္ စိတ္ဓါတ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ယူဆပါ၏။ ကြဲျပားေသာ အျမင္တုိ႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အက်ဳိးကုိ စြမ္းေဆာင္ၾကမည့္ ႏုိင္ငံေ၇းပါတီအသီးသိီးတုိ႔တြင္ ထုိစိတ္ဓါတ္မ်ား ကိန္းေအာင္းေနမည္ ဆုိပါလွ်င္ သေဘာထား ကြဲျပားမႈမ်ားကုိ မည္သုိ႔ေျဖရွင္းၾကမည္နည္း။ မိမိဆန္႔က်င္သူမွ ျပဳသည္ဆုိရံုႏွင့္ ပယ္ရမည္ဆုိလွ်င္ အဘယ္မွာလွ်င္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ၊ ေကာင္းမြန္ေသာလမ္းကို ႏုိင္ငံသည္ေလ်ာက္လွမ္းႏိုင္ပါဦးမည္နည္း။ အျငင္းပြားမႈမ်ား တရြတ္ဆြဲ ျပသနာရွာမႈမ်ားႏွင့္သာ လံုးျခာလည္လုိက္ေနေသာ အျဖစ္မ်ားသာ ရွိေနမည္မဟုတ္ပါလား။

ယခုမူကား အဆုိပါအတုိက္အခံတုိ႔သည္
 • အခ်ဳိ႕ကလည္း မိမိတုိ႔ႏွင့္လားလားမွ်မဆုိင္သည့္ ကိစၥတစ္ခုကဲ့သုိ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊
 • အခ်ဳိ႕ကလည္း အစုိးရအခက္ ငါတုိ႔အခ်က္ဟု ဟစ္ေၾကြး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊
 • အခ်ဳိ႕ကလည္း ေစာင့္ၾကည့္လွ်က္ စစ္ျဖစ္လွ်င္ ျပည္သူကုိ စစ္မီးဒဏ္ခံခုိင္းျပန္ပီ၊ ေဒသတြင္း ျပသနာရွာတဲ့အစုိးရ စသည္ျဖင့္.. စစ္မျဖစ္လွ်င္ ႏုိင္ငံကုိေတာင္ မေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ဘူး၊ ေၾကာက္ေနတာပဲ စသည္ျဖင့္ လက္ညွဳိးထုိးရန္ အသင့္ျပင္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း
ရွိေနၾကသည္မွာ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ျဖစ္၏။ ဆုိးရြားသည္မွာ ထုိသူတုိ႔ ဟန္တျပင္ျပင္ ျဖစ္ေနၾကသည့္အေရးမွာ အမိႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေရးျဖစ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မည္သည့္ခံယူခ်က္ကုိယံုၾကည္သည္ စြဲကုိင္သည္ျဖစ္ေစ အဆုိပါခံယူခ်က္ လႈပ္ရွားမႈတုိ႔သည္ အမိႏဳိင္ငံေတာ္အား အက်ဳိးရွိေစမည့္၊ ေရရွည္တည္တ့ံ ခိုင္ျမဲေစမည့္၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ျမတ္ႏုိးသည့္ ခံယူခ်က္မ်ား လႈပ္ရွားမႈမ်ားသာ ျဖစ္သင့္ပါသည္ဟု မိေက်ာင္းမင္း ေရခင္းျပ တုိက္တြန္းလုိက္ပါသည္။

ေက်းဇူူးတင္ပါသည္
မ်ဳိးျမန္မာ

Tuesday, September 23, 2008

ျပဳသူႏွင့္ ဖ်က္သူ

(ျမန္မာတီးေရွာ့တြင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးျမန္မာမွ ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုုအား မိမိပုုိင္ ဘေလာ့တြင္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပ မွတ္တမ္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

ယခုုေဆာင္းပါးအား “သင္သည္သာ ႏုုိင္ငံေတာ္အား အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရမည္ဆုုိပါလွ်င္ ဘာလုုပ္မည္နည္း”ဆုုိသည့္ ေမးခြန္းျဖင့္ အစျပဳလုုိပါ၏။ လွ်ပ္တျပက္ ျမန္ဆန္စြာစဥ္းစား၍ျဖစ္ေစ၊ ေသခ်ာစြာစဥ္းစား၍ျဖစ္ေစ မည္သုုိ႔ ေျဖဆုုိေစကာမူ သင္၏ စိတ္၀ယ္ေပၚလာမည့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းသည္ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ အက်ဳိးေက်းဇူးတစ္စံုုတစ္ရာအတြက္ မွန္းရြယ္ရည္သန္လ်က္ ျဖစ္ေနမည္ဆုုိသည္ကုုိ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ေသခ်ာပါ၏။ မိမိလုုပ္သမွ်အား အေကာင္းဆံုုး၊ အေအာင္ျမင္ဆံုုး၊ အေတာ္ဆံုုးသာ ျဖစ္ေစၾကလုုိသည္မွာ လူတုုိ႔၏ အေျခခံသဘာ၀ပင္ ျဖစ္ေပသည္မဟုုတ္လား။ လက္ေတြ႕ႏုုိင္ငံေရးသည္ ထုုိမွ်ေလာက္မရုုိးရွင္းလွသည္မွွာ မွန္ေသာ္လည္း အတၱကုုိအေျခခံထားသည့္ လူတိုု႔၏ စရုုိက္ကုုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုုိအပ္ပါသည္။

ထုုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိတပ္မေတာ္အစုုိးရသည္ မိမိတိုု႔ အုုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ႏုုိင္ငံေတာ္အား အေကာင္းဆံုုး ျဖစ္ေစလုုိမည္မွာ မျငင္းႏုုိင္ေသာ သေဘာတရားျဖစ္၏။ ထုုိအရာသည္ သူတုုိ႔၏နာမည္အတြက္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ ႏုုိင္ငံတည္ၿငိမ္တုုိးတက္ျခင္းအားျဖင့္ သူတုုိ႔၏ စြမ္းရည္အား ျပသရာေရာက္ကာ အာဏာအား ပုုိမိုုတည္ျမဲ ၾကာရွည္ေအာင္ အလြယ္တကူ ဆုုပ္ကုုိင္ႏုုိင္ေစရန္ အေထာက္အပံ့အတြက္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ အမွန္တကယ္ ႏုုိင္ငံေတာ္ႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္လုုိေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ လက္ရွိအစုုိိးရတြင္ ထုုိသုုိ႔ ႏုုိင္ငံကုုိဖြံ႕ၿဖဳိးတုုိးတက္ တည္ၿငိမ္ေစလုုိစိတ္သည္ မည္သူ႔ထက္မွ် မေလ်ာ့ေအာင္ ရွိေနမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္၏။ ႏုုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္တုုိးတက္မႈႏွင့္ မိမိအာဏာတည္ျမဲမႈ အက်ဳိးစီးပြား တုုိက္ရုုိက္အခ်ဳိးက်မႈသည္လည္း ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ အစုိးရတစ္ရပ္ႏွင့္ ထုိႏုိင္ငံတုိ႔အၾကား မည္သည့္စနစ္တြင္မဆုိ မွန္ကန္ေသာ သီအုိရီတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ တပ္မေတာ္အစုိးရသည္ ႏဳိင္ငံေတာ္အား အမွန္တကယ္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိအာဏာတည္ျမဲမႈေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ႏဳိင္ငံေတာ္တုိးတက္ေရးတြင္ အားစုိက္ႀကိဳးပမ္းရမည့္ ျပဳသူမ်ားျဖစ္လာၾကပါသည္။

ဤေနရာတြင္ အဆုိပါျပဳသူမ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္ရံုမွ်ျဖင့္ ထုိသူမ်ားကုိ ဖ်က္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ယူဆ၍မရႏုိင္ပါေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လူ႔သဘာ၀အရ လူတုိင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျပဳခ်င္ၾကသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ျပဳႏုိင္စြမ္းမရွိသူမ်ားအား အေကာင္းဆံုးလုပ္ေနသည္ပဲဟု လႊတ္ထားေပးသည္ထက္ ပုိမုိစြမ္းေဆာင္ႏဳိင္မည့္ လူမ်ားက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ မိမိအသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္၊ ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိမည္ဆုိလွ်င္ ထုိသုိ႔ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ ေ၀ဖန္ျခင္း၊ ေထာက္ျပျခင္းတုိ႔သည္ လက္သင့္ခံသင့္ေသာ အရာမ်ားသာ ျဖစ္လွ်က္ ထုိသူမ်ားသည္လည္း ျပဳသူမ်ားသာျဖစ္ၾကပါေခ်လိမ့္မည္။

သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း လက္ရွိျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ အဓိကအတုိက္အခံပါတီအပါအ၀င္ အတုိက္အခံအားလံုးနည္းပါးသည္ လက္ရွိတပ္မေတာ္အစုိးရအား ဆန္႔က်င္ရံုသက္သက္ျဖင့္ အစုိးရ၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အားလံုးကုိ သင့္သည္မသင့္သည္ မစဥ္းစား အစဥ္တစုိက္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္မွာ အထင္အရွားပင္ျဖစ္၏။ အစုိးရမွ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈသည္ အေရးႀကီးသည္ဆုိလွ်င္ ထုိသူတုိ႔သည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကုိ ပ်က္ျပားေအာင္ျပဳၾက၏။ ႏုိင္ငံသားမ်ား စီးပြားေရး တုိးတက္ေရးသည္ ပဓါနဟု ဟစ္ေၾကြးခ်ိန္တြင္ အတုိက္အခံတုိ႔အတြက္ စီးပြားေရးပ်က္ျပားေရးသည္ ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္ၾက၏။ တုိင္းရင္းသားအေရးသည္ အေရးႀကီးသည္ဆုိလွ်င္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအား ေသြးထုိးပင့္ေျမွာက္ကာ ပ်က္ျပားေရးကုိ ဦးတည္ၾက၏။ ထုိသုိ႔ တုိင္းျပည္၏ အေရးအားလံုးနီးပါးတြင္ အဖ်က္သေဘာျဖင့္သာ ေတာက္ေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ အဆုိပါအတုိက္အခံမ်ား၊ ယုတ္စြအဆံုး ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အဓိကအသက္ေသြးေၾကာ ပဓါနက်လွေသာ
၁) ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး
၂) တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး ႏွင့္
၃) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခုိင္ျမဲေရး အစရွိသည့္
ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးလုိ တာ၀န္မ်ဳိးကုိပင္ တပ္မေတာ္အစုိးရမွ ဟစ္ေၾကြးသည္၊ ေၾကျငာခဲ့သည္ဆုိရံုမွ်ႏွင့္ ထုိသူတုိ႔သည္ မ်က္ကြယ္ျပဳၾက၏၊ ပ်က္ရယ္ျပဳၾက၏၊ ဆန္႔က်င္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္၀ံ့ၾက၏။

ထုိသို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ေလ့လာမိေသာအခါ အတုိက္အခံတုိ႔သည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္တြင္ ျပဳသူမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ၾကပါသည္ဆုိသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးျမန္မာအေနျဖင့္ လက္ခံမေပးႏုိင္ေတာ့သည့္အျပင္ ထုိသူမ်ားသည္ ဖ်က္သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲခ်င္ပါသည္။ ထုိသူတုိ႔၏ အစုိးရအားဆန္႔က်င္ရံုပီးေရာ လႈပ္ရွားခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အျပဳသေဘာအက်ဳိးသက္ေရာက္ေစေသာ အရာစဥ္းငယ္ကုိမွ် မေတြ႕ရေသးျခင္းသည္ ထုိသူတုိ႔အား ဖ်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစပါ၏။

ဆုိခဲ့ၿပီးသကဲ့သုိ႔ပင္ ျမန္မာဟုအမည္ေျပာင္းခဲ့ျခင္း ကိစၥမ်ဳိးမွစကာ လက္ရွိတပ္မေတာ္အစုိးရမွ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ကုိ အေျခခံပါသည္ဟု ဆုိေသာေၾကာင့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္အား အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းလွေသာ သေဘာတရားတစ္ခုေလာက္သာ ျဖစ္သြားေလာက္ေအာင္ ပံုသြင္းေျပာဆုိအေျခခံလႈပ္ရွားမႈမ်ားအဆံုး ထုိဆန္႔က်င္ရံုပီးေရာစိတ္ကုိ အေျခခံကာ အတုိက္အခံတုိ႔မွ လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ အရာအားလံုးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ နစ္နာေစမည့္၊ အဖ်က္သေဘာတရားမ်ားသာ သက္ေရာက္ေနျခင္းမွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းလွေခ်၏။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
မ်ဳိးျမန္မာ