Friday, August 8, 2008

အန္အယ္ဒီ (၁)

လူအမ်ား စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထင္ကရအတုိက္ခံပါတီျဖစ္ေသာ အန္အယ္ဒီပါတီသည္ က်င္းပအတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီျပဳလုပ္မည့္ 2010 ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း ျပဳမည္ (သို႔) မျပဳမည္ဆုိသည့္ အေျခအေန၊ ပါတီ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား စသည္တုိ႔အေပၚတြင္ ကၽြန္ေတာ့္ေလ့လာခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပလုိေသာေၾကာင့္ ယခုေဆာင္းပါးအား ေရးသားျခင္း ျဖစ္၏။

ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ကာ၊ စာျဖင့္ေပျဖင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲအား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း လံုး၀မျပဳဟု ေျပာဆုိျခင္းကုိ တရား၀င္မေတြ႕ရွိေသာ္ျငားလည္း ယခုခ်ိန္ထိမူ အဆုိပါပါတီသည္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအား ကန္႔ကြက္လွ်က္ မိမိတုိ႔၏ ၉၀ ရလဒ္ပယ္ဖ်က္မႈအေပၚ လက္မခံႏဳိင္ေၾကာင္း အစဥ္တစုိက္ပင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရွိႏုိင္ေပသည္။ ဤေနရာတြင္ မိမိတုိ႔သည္ အဆုိပါက်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသုိ႔ လံုး၀၀င္ေရာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း တရား၀င္ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ကာ ေျပာၾကားျခင္းျဖင့္ အဆုိပါ ပါတီအေနျဖင့္ လက္မခံေၾကာင္းကုိ ပိုမိုထင္ရွားစြာျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပသရာေရာက္မည္ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း အဆုိပါနည္းလမ္းကုိမူ မျပဳလုပ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း သတိျပဳမိပါသည္။

ထုိသုိ႔မျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းမွာ
  1. ႏုိင္ငံတကာမွ ယခုဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ 2010 ေရြးေကာက္ပြဲအား လက္ခံမႈအတုိင္းအတာကုိ ပါတီအေနျဖင့္ ေသခ်ာစြာအကဲမျဖတ္ႏဳိင္ေသးျခင္း။
  2. အကယ္၍မ်ား ႏုိင္ငံတကာ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈသည္ အားေကာင္းခဲ့ပါမူ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မျပဳခဲ့ပါက ပါတီ၏အေနအထားသည္ ေဘးေရာက္သြားႏုိင္ပါသည္။ အနာဂါတ္ျမန္မာႏဳိင္ငံေရးတြင္ ထုိသူတုိ႔၏ ေနရာေပ်ာက္သြားမည္ျဖစ္၏။

  3. ေဒၚစုၾကည္ထံမွ မည္သည့္မွတ္ခ်က္မ်ဳိးမွ ထြက္ေပၚမလာေသးျခင္း။
    ဤေနရာတြင္ ပါတီအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါတီ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕သည္လည္းေကာင္း ေဒၚစုၾကည္၏ ဆံုးျဖတ္မႈမပါပဲ တရား၀င္ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ဆံုးျဖတ္ရန္ မ်ားစြာခက္ခဲသည့္ ပါတီ၏အေနအထားကုိ အားလံုးသိရွိပီးျဖစ္သည္။

  4. ေဒၚစုၾကည္အေနျဖင့္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ခက္ခဲေနေသးျခင္း။
    အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံေနရသည္ ဆုိေစကာမူ သူမဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုအား ပါတီမွသိရွိလုိက္နာေအာင္ အေၾကာင္းၾကားမႈျပဳရန္မွာ လြန္စြာလြယ္ကူမႈရွိမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူမကိုယ္တုိင္ ဆံုးျဖတ္မႈျပဳရန္ ခက္ခဲေနသည္ေၾကာင့္သာ တိက်ေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု မထြက္လာေသးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ပါသည္။
    အမွတ္ (၁) တြင္ ကၽြန္ေတာ္ဆုိခဲ့သည့္ အခ်က္သည္ သူမအား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရဲ၀ံ့စြာခ်ရန္ ခက္ခဲေစပံုေပၚသည္။ ထုိအရာအတြက္ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တုိ႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ကုိလည္းေကာင္း၊ ဘယ္သုိ႔ဆက္လက္ကာ အစုိးရကို ဖိအားေပးမည္ဆုိသည္ကုိ လည္းေကာင္း အဆုိပါႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးရန္မွာ၊ တုိင္ပင္ရန္မွာ (ပြင့္လင္းစြာဆုိရလွ်င္ လက္၀ါးရုိက္ အစီအစဥ္ခ်ရန္မွာ) အဓိကလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေနမည္ဟု ေလ့လာမိပါသည္။ မိမိမွ လက္မခံလုိသည္မွာ ေသခ်ာေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ေသာ အဓိက အေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေသခ်ာသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မရွိထားပဲ လမ္းေၾကာင္းအားေရြးခ်ယ္ရန္၊ တရား၀င္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္မွာ သူမအား ခက္ခဲေစလိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ေကာက္ခ်က္ခ်၏။ ထုိသုိ႔ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳရန္မွာမူ ယခုသူမရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အက်ယ္ခ်ဳပ္သည္ မ်ားစြာေသာ အေႏွာင့္အယွက္တစ္ခု ျဖစ္လာေခ်၏။
ထုိသုိ႔ေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာပီးေနာက္ အဆုိပါအန္အယ္ဒီပါတီ၏ အေနအထားအား ဆက္လက္သံုးသပ္မႈ ျပဳလုိပါသည္။

အေျခအေနအရပ္ရပ္တုိ႔ေၾကာင့္ ေဒၚစုၾကည္ေပၚတြင္သာ လံုး၀မွီခုိခဲ့ရေသာ အဆုိပါပါတီသည္ ဒီမုိကေရစီပါတီျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အာဏာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပၚတြင္သာ တည္ခဲ့သည္၊ ဦးတည္လႈပ္ရွားခဲ့သည္ကုိ (အခ်ဳိ႕မွ ျငင္းခ်က္မ်ားထုတ္ေစကာမူ) အားလံုးအသိပင္ျဖစ္၏။ ထုိသုိ႔ အေနအထားမမွန္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ ေဒၚစုၾကည္အား ထိန္းသိမ္းထားရံုမွ်ျဖင့္ အတုိက္အခံတုိ႔၏ ႏဳိင္ငံေရးတုိက္ကြက္မွန္သမွ်ကုိ အလြယ္တကူပင္ ခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္၏။ အမွန္ဆုိရလွ်င္မူ အဆုိပါပါတီမွ ႏုိင္ငံေရးတုိက္ကြက္ဆုိသည္မွာ လံုး၀ထြက္လာျခင္းပင္မရွိ၊ တခါတရံ အစုိးရမွ ေသခ်ာရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရသည့္ အနည္းငယ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈတုိ႔သည္ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားထံမွသာ ျဖစ္ေနျခင္းသည္ ေခါင္းေဆာင္ပါတီဆုိေသာ ဂုဏ္ပုဒ္အတြက္ မ်ားစြာအံ့အားသင့္ေစပါ၏။

ဤေနရာတြင္ အန္အယ္ဒီအေနျဖင့္ ထုိသုိ႔ျဖစ္ေနျခင္းမွာ အဓိကပဲ့ကုိင္သူ ေဒၚစုၾကည္၏မူ၀ါဒအားနည္းမႈ သည္လည္း အေၾကာင္းရာတစ္ရပ္ျဖစ္ေခ်၏။ သူမသည္ ေသခ်ာေသာလမ္းေၾကာင္းကုိ ပါတီအတြက္ မခ်မွတ္ခဲ့ပဲ သူမထံမွသာ အာဏာသက္ဆင္းမႈကုိလည္း ျပင္ဆင္ရန္မႀကိဳးစားခဲ့ပါေခ်။ ထုိ႔ျပင္ ယခုအႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ အေရးပါသည့္ အလွည့္အေျပာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ေသခ်ာတိက်ေသာ လမ္းစဥ္မရွိပဲ ဆန္႔က်င္ရံုခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္၏။ အထင္ရွားဆံုးပမာဆုိရလွ်င္ အမ်ဳိးသားညီလာခံမွ ထြက္ခြာရန္ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ဆံုးျဖတ္စဥ္က ထြက္ခြာပီးလွ်င္ မည္သည့္လမ္းစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္၊ မည္သုိ႔ျပဳလုပ္မည္ဆုိသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ဳိးလံုး၀မထားရွိခဲ့ပဲ တရႈးထုိးဆံုးျဖတ္ရံု သက္သက္သာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ညီလာခံမွ ထြက္ခြာခဲ့သည့္ အဆုိပါပါတီသည္ ထုိထြက္ခြာခဲ့မႈႏွင့္ ထုိက္တန္သည့္၊ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းအား အက်ဳိးရွိေစမည့္ မည္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ၊ လမ္းေၾကာင္းကုိမွ မျပဳလုပ္ႏုိင္ပဲ အက်ဳိးမဲ့ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ယခုအခါတြင္လည္း သူတုိ႔သည္ မည္သည့္ဦးတည္ခ်က္မွ်မရွိပဲ မသတ္မွတ္ပဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ခ်ဖုိ႔ ေအာ္ေနၾကျပန္ပီ ျဖစ္၏။ ထုိသို႔ ၀င္ၿပိဳင္ျခင္း မၿပိဳင္ျခင္း၏ ေနာက္ပုိင္းလမ္းစဥ္သည္ အဘယ္အရာနည္း။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ရွစ္ႏွစ္ေက်ာ္က ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ႀကီးအေၾကာင္းလား၊ ေတြ႕ဆံုးေဆြးေႏြးေရးလုိ႔ ခုေအာ္ေနသည့္အရာလား၊ မည္သည့္လမ္းစဥ္ရွိသနည္း။ ထုိသုိ႔ေမးခြန္းမ်ားအား ေလ့လာမိေသာေၾကာင့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ထိုအရာမ်ားႏွင့္ပက္သက္သည့္ အေၾကာင္းမ်ားအား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုိပါသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

ေက်းဇူးတင္ပါ၏။

မ်ဳိးျမန္မာ

Saturday, August 2, 2008

ျပည္သူ႔အတြက္တဲ့လား...

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတည္ျပဳပီ.. ေဟာ.. Road Map တဆင့္တက္သြားပီ လုိ႔လဲဆုိေရာ အသံေတြမ်ဳိးစံုထြက္.. ဟုိလုိေ၀ဖန္ရတာနဲ႔ ဒီလုိေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ရတာနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕ေတြလည္း အရင္လုိ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိ ပ်င္းရိပ်င္းတြဲမဟုတ္ေတာ့ပဲ အလုပ္ေလးဘာေလးရလုိ႔ စည္စည္ကားကား ရွိလာတာေလးၾကည့္.. ေထာက္ခံပါရဲ႕.. မေထာက္ခံပါ အသံမ်ဳိးစံုနားေထာင္လုိ႔ ဒီအေၾကာင္းေလး ေရးဖုိ႔ဖန္လာရပါတယ္လုိ႔ အစပ်ဳိးခ်င္ပါရဲ႕ခင္ဗ်ာ...

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေထာက္ခံမဲထည့္ပီးေတာ့ကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ေထာက္ခံခဲ့သမုိ႔ အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ရာႏႈန္းႀကီးထဲမွာ သဲတစ္ပြင့္ေခၚမလား အုတ္တစ္ခ်ပ္ျဖစ္မလား ပါေတာ့ပါခဲ့ပါရဲ႕.. ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဒီလမ္းသည္သာ ျမန္မာ့အေရးအတြက္ တဆင့္တက္သြားေစမဲ့လုိ႔ ယံုၾကည္လုိ႔ပါပဲ..

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ရွင္းပါတယ္.. ခုလုိအၾကပ္အတည္းမွာ ကၽြန္ေတာ့ႏုိင္ငံႀကီးရွိေနတာကုိ ဘယ္လုိလြတ္ေအာင္လုပ္ႏုိင္မလဲ.. ဒီေနရာမွာ လက္ညွိဳးထုိးမလြဲတဲ့ အတိုက္အခံပါဆုိပီး လက္မေထာင္ေနတဲ့ လူေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းဟာ သူတုိ႔ေတာ္လွန္ေရးသက္တမ္း လူပ်ဳိျဖစ္လာတာနဲ႔လုိက္ပီးကုိ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာပါေရာ.. ျပည္သူ႔အတြက္ပါလုိ႔ တျပားမွမေလ်ာ့ေအာင္ ေအာ္ေနေပမဲ့လည္း ျပည္သူ႔အတြက္ ဆုိတာ လက္ေတြ႕ေရာ စာေတြ႕မွာပါ ဘာတစ္ခုမွ ထြက္မလာတဲ့အျပင္ လံုးျခာလည္ရုိက္ပီး ဘာေတြမွန္းမသိေအာင္ ျဖစ္ေနၾကတာေတြ.. အစေတာ့ စိတ္ပါ.. ေနာက္ေတာ့ ေငြေနာက္ပါပီး စီးပြားေရးသက္သက္လုိ လုပ္ေနၾကတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသမားအခ်ဳိ႕ေတြ.. ဒီလူေတြကုိ ၾကည့္ပီး ညစ္လာတာေတာ့ အမွန္ပဲဗ်.. လုပ္ေနတာပဲေလကြာဆုိရင္လဲ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈဟာ ဘာမွမရွိ၊ ျပည္သူကုိ ဘယ္ေနရာမွမွ အကာကြယ္မလုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ အျပင္ က်ေရာက္ေနတဲ့ အက်ပ္အတည္းေတြကုိ ပုိဆုိးေစမဲ့ ဖရံုသီးေတြျဖစ္ေနတာ.. ထြက္လာသမွ် အစီအစဥ္ေတြ စာတမ္းေတြဟာ ဖရံုသီးမက အေလးျပားေတြပါျဖစ္လာေနလုိ႔ ဘူးေလးရာ အေလးဆင့္လုိ႔ စကားပံုေတာင္ ေျပာင္းရမလုိပါပဲ..

ဒါ့အျပင္ တခ်ဳိ႕ေတြကေတာင္ ဆုိၾကေသးသဗ်.. ျပည္သူေတြမွ မပါလာပဲ.. ျပည္သူေတြ ေၾကာက္မေနၾကပါနဲ႔.. တုိက္ၾကပါ ခုိက္ၾကပါ.. ဆုိပီး ျပည္သူ႔ေတာင္ သူတုိ႔မေအာင္ျမင္မႈကုိ လႊဲခ်ခ်င္ေသးတာ ျမင္ရေသးသဗ်.. ဟုတ္ကဲ့.. အဲလုိေျပာခ်င္သပဆုိလည္း ဘာလုိ႔ ျပည္သူ႔အတြက္လုိ႔ နာမည္ခံခ်င္ၾကေသးလဲခင္ဗ်.. ျပည္သူဟာ ကုိယ့္ဘာသာ အသက္စြန္႔တုိက္ယူရမယ္.. တုိက္ေတာ့လည္း ဒီေနရာမွာ အဲဒီအတုိက္အခံဆုိတာက ေရွ႕ဆံုးကေန တုိက္ေပးမွာလည္း မဟုတ္.. မင္းတုိ႔အသက္စြန္႔တုိက္ၾက ငါေတာ့ ျပည္သူ႔အတြက္ လုပ္လိုက္ဦးမယ္ဆုိပီး ဘာလုပ္ေနမွန္းမသိ ပံုစံကေတာ့ ဘယ္သူ႔က ဘယ္သူ႔အတြက္ လုပ္ရမွာပါလိမ့္လုိ႔ ေခါင္းေတာင္ေနာက္မိပါရဲ႕.. အင္း.. ငါေသသြားရင္ မင္းတုိ႔တုိက္လုိ႔ ေအာင္ျမင္ခ်ိန္မွာ ဘယ္သူက တုိင္းျပည္တုိးတက္ေအာင္ ေနာက္ပုိင္းဦးေဆာင္မလဲကြ.. ဗုိလ္ခ်ဳပ္မျမင္ဘူးလားဆုိတဲ့ စိတ္မ်ဳိးထားရွာတယ္ ထင္ပါ့ အတုိက္အခံတုိ႔ရယ္...

အဲဒီေတာ့ မင္းတုိ႔ ျပည္သူေတြေၾကာက္လုိ႔ဆုိရင္လဲ ဟုတ္ကဲ့ဟုတ္ကဲ့ဆုိပီး ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျပည္သူထဲက ျပည္သူတစ္ေယာက္မုိ႔ ေျပာခ်င္ပါ့ဗ်ာ.. ဟုတ္ပီ အဲလုိျပည္သူေတြရွိတယ္ေပါ့ဗ်ာ.. ေဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၀ါရင့္ေနတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသက္ရင့္ႀကီးေတြ.. (ဆုိးတာက ၀ါရင့္ေတြျဖစ္လာတာက မေအာင္ျမင္လြန္းလုိ႔ကုိး) ဒါေတြလည္းရွိတယ္.. ေနာက္တစ္ခါ ဘယ္လုိတုိက္မယ္.. ဘယ္လုိလုပ္မယ္.. ဆုိတာမ်ဳိး အားကိုးေလာက္ဖြယ္စီမံခ်က္လည္း ဘာမွမရွိ.. ဒါေတြလည္း ျမင္ေနရတယ္..

ဒီေတာ့ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲဗ်ာ.. မင္းတုိ႔မေထာက္ခံၾကနဲ႔.. ရတာေလးနဲ႔ ေက်နပ္လုိက္ရင္ ပုိဆုိးသြားမယ္.. ငါတုိက္ေပးမယ္ဆုိရေအာင္ ဘယ္မလဲ အဲဒီ..ငါ... ႏုိင္ငံျခားမွာလား.. ေထာင္ထဲမွာလား.. ဒီလုိပဲ လိမ္ပိန္ပီး အဲဒီငါကုိ ဘယ္ေလာက္ထိေစာင့္ရမွာလည္း.. ခပ္ရွင္းရွင္းေျပာရင္ အတုိက္အခံေတြမွာ လက္ရွိအစုိးရကုိ ထိခုိက္ေအာင္ လုပ္ႏဳိင္တဲ့စြမ္းရည္ မရွိ.. ႏွလံုးရည္ေရာ.. လက္ရံုးရည္မွာပါ မယွဥ္ႏုိင္တာ အထင္းသားကုိ ျမင္ေနရေတာ့လည္း စိတ္အေလသားဗ်..

ပုိဆုိးလာတာက အဲဒီလူေတြဆီက ကုိယ့္ဘာသာ အားကိုးတဲ့စိတ္လံုး၀မရွိပဲ ဟုိႏုိင္ငံ၀င္တုိက္ပါလား ဒီႏုိင္ငံ၀င္ဖဲ့ပါလားဆုိတဲ့ ကၽြန္လမ္းကုိ ေရြးလာတာပဲ.. အဲဒီလမ္းေၾကာင္းဟာ ခံစားရတဲ့ႏိုင္ငံမွာ side effect ဘယ္ေလာက္ဆုိးတယ္.. မေအာင္ျမင္တဲ့စနစ္ဆုိတာ ကုလေကာ အေမရိကန္ေကာလုိ က်ဴးေက်ာ္သူေတြေတာင္ လက္ခံေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ ကုိယ့္ဘာသာေတာ့ စြန္႔စားပီး ဘာမွမလုပ္ခ်င္ပဲ.. ၀င္ပါေတာ့ တုိက္ပါေတာ့ လုပ္ေနတဲ့ အေ၀းေရာက္ႏုိင္ငံေရးသမားေတြဟာ တကယ့္ကုိ ေအာ့ႏွလံုးနာစရာဗ်.. ဒီေတာ့ ဒီလမ္းေၾကာင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္လံုး၀ပယ္တယ္ဗ်ာ.. အင္း.. ဒါေပမဲ့ ၀င္လာလုိ႔ကေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေသနတ္ဆုိတာမကုိင္ဖူးတဲ့... တပ္မေတာ္သားမဟုတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ေပမဲ့ ႏုိင္ငံကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ အသက္စြန္႔ဖုိ႔ေတာ့ ႏဳိင္ငံသားအေနနဲ႔ တာ၀န္ရွိတယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ထားသူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ စစ္ေတြပီးလုိ႔ ျမန္မာျပည္မွာ အဲဒီဆုိးက်ဳိးေတြ ၾကံဳရမႈကုိ ကုိယ္ေတြ႕ျမင္ႏဳိင္ဖုိ႔ထိလည္း အသက္ရွင္လွ်က္ ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မွာေပါ့ေလ..

ဒီေတာ့ အကုိတုိ႔ အမတုိ႔ရာ.. မဟုတ္တရုတ္ လမ္းေၾကာင္းႀကီး တစ္ခုကုိ ဇြတ္ေမွ်ာ္လင့္ရံဳကလြဲပီး ဘာမွအရည္အခ်င္းမရွိတဲ့ လူတစ္စုလုိ႔ ျမင္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေနာက္ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္မွန္းမသိတာကုိ.. အခန္႔မသင့္ရင္ တုိင္းျပည္ သူမ်ားလက္ေအာက္ ျပန္က်သြားႏဳိင္တဲ့လမး္ကုိ မေစာင့္ၾကည့္ခ်င္ေတာ့ဘူး.. သူတုိ႔ဟာ ျပည္သူ႔အတြက္ တကယ္ကုိ လုပ္ခ်င္ၾကသူေတြ.. ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔သူေတြ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ၾကပါလိမ့္မယ္.. ဒါေပမဲ့ လုပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိၾကပါဘူးခင္ဗ်.. အဲဒီေတာ့ အခ်ိန္ၾကာတာနဲ႔အမွ် လမ္းေၾကာင္းဟာ ျပည္သူ႔အတြက္ သူတုိ႔ဆုိတဲ့ေနရာကေန သူတုိ႔အတြက္ ျပည္သူျပန္ျဖစ္သြားေအာင္ ျပည္သူေတြဟာ အသံုးခ်ခံေတြ.. လွိမ့္ပိန္႔ခံသူေတြ ျဖစ္လာၾကပါေရာ..

ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ကုိယ့္ဘာသာ ေလ်ာက္ၾကည့္တဲ့လမ္းေပါ့ဗ်ာ.. ဟုတ္ကဲ့ ေမာင္ငယ္ရင္ေသြးဆုိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ အစုိးရေျပာေနတဲ့ အနာဂါတ္ျမန္မာႏဳိင္ငံသည္ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ျဖစ္လာေစရန္ဆုိတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ ပါ၀င္ေထာက္ခံခဲ့ပါတယ္ခင္ဗ်ားးး....

အုိေက.. အျမင္မတူတာေလးေတြ ရွိရင္လည္း ျပန္ေျပာေပါ့ဗ်ာ..

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..
ေမာင္ငယ္ရင္ေသြး