Tuesday, September 23, 2008

ျပဳသူႏွင့္ ဖ်က္သူ

(ျမန္မာတီးေရွာ့တြင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးျမန္မာမွ ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုုအား မိမိပုုိင္ ဘေလာ့တြင္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပ မွတ္တမ္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

ယခုုေဆာင္းပါးအား “သင္သည္သာ ႏုုိင္ငံေတာ္အား အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရမည္ဆုုိပါလွ်င္ ဘာလုုပ္မည္နည္း”ဆုုိသည့္ ေမးခြန္းျဖင့္ အစျပဳလုုိပါ၏။ လွ်ပ္တျပက္ ျမန္ဆန္စြာစဥ္းစား၍ျဖစ္ေစ၊ ေသခ်ာစြာစဥ္းစား၍ျဖစ္ေစ မည္သုုိ႔ ေျဖဆုုိေစကာမူ သင္၏ စိတ္၀ယ္ေပၚလာမည့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းသည္ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ အက်ဳိးေက်းဇူးတစ္စံုုတစ္ရာအတြက္ မွန္းရြယ္ရည္သန္လ်က္ ျဖစ္ေနမည္ဆုုိသည္ကုုိ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ေသခ်ာပါ၏။ မိမိလုုပ္သမွ်အား အေကာင္းဆံုုး၊ အေအာင္ျမင္ဆံုုး၊ အေတာ္ဆံုုးသာ ျဖစ္ေစၾကလုုိသည္မွာ လူတုုိ႔၏ အေျခခံသဘာ၀ပင္ ျဖစ္ေပသည္မဟုုတ္လား။ လက္ေတြ႕ႏုုိင္ငံေရးသည္ ထုုိမွ်ေလာက္မရုုိးရွင္းလွသည္မွွာ မွန္ေသာ္လည္း အတၱကုုိအေျခခံထားသည့္ လူတိုု႔၏ စရုုိက္ကုုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုုိအပ္ပါသည္။

ထုုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိတပ္မေတာ္အစုုိးရသည္ မိမိတိုု႔ အုုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ႏုုိင္ငံေတာ္အား အေကာင္းဆံုုး ျဖစ္ေစလုုိမည္မွာ မျငင္းႏုုိင္ေသာ သေဘာတရားျဖစ္၏။ ထုုိအရာသည္ သူတုုိ႔၏နာမည္အတြက္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ ႏုုိင္ငံတည္ၿငိမ္တုုိးတက္ျခင္းအားျဖင့္ သူတုုိ႔၏ စြမ္းရည္အား ျပသရာေရာက္ကာ အာဏာအား ပုုိမိုုတည္ျမဲ ၾကာရွည္ေအာင္ အလြယ္တကူ ဆုုပ္ကုုိင္ႏုုိင္ေစရန္ အေထာက္အပံ့အတြက္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ အမွန္တကယ္ ႏုုိင္ငံေတာ္ႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္လုုိေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ လက္ရွိအစုုိိးရတြင္ ထုုိသုုိ႔ ႏုုိင္ငံကုုိဖြံ႕ၿဖဳိးတုုိးတက္ တည္ၿငိမ္ေစလုုိစိတ္သည္ မည္သူ႔ထက္မွ် မေလ်ာ့ေအာင္ ရွိေနမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္၏။ ႏုုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္တုုိးတက္မႈႏွင့္ မိမိအာဏာတည္ျမဲမႈ အက်ဳိးစီးပြား တုုိက္ရုုိက္အခ်ဳိးက်မႈသည္လည္း ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ အစုိးရတစ္ရပ္ႏွင့္ ထုိႏုိင္ငံတုိ႔အၾကား မည္သည့္စနစ္တြင္မဆုိ မွန္ကန္ေသာ သီအုိရီတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ တပ္မေတာ္အစုိးရသည္ ႏဳိင္ငံေတာ္အား အမွန္တကယ္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိအာဏာတည္ျမဲမႈေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ႏဳိင္ငံေတာ္တုိးတက္ေရးတြင္ အားစုိက္ႀကိဳးပမ္းရမည့္ ျပဳသူမ်ားျဖစ္လာၾကပါသည္။

ဤေနရာတြင္ အဆုိပါျပဳသူမ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္ရံုမွ်ျဖင့္ ထုိသူမ်ားကုိ ဖ်က္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ယူဆ၍မရႏုိင္ပါေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လူ႔သဘာ၀အရ လူတုိင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျပဳခ်င္ၾကသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ျပဳႏုိင္စြမ္းမရွိသူမ်ားအား အေကာင္းဆံုးလုပ္ေနသည္ပဲဟု လႊတ္ထားေပးသည္ထက္ ပုိမုိစြမ္းေဆာင္ႏဳိင္မည့္ လူမ်ားက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ မိမိအသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္၊ ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိမည္ဆုိလွ်င္ ထုိသုိ႔ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ ေ၀ဖန္ျခင္း၊ ေထာက္ျပျခင္းတုိ႔သည္ လက္သင့္ခံသင့္ေသာ အရာမ်ားသာ ျဖစ္လွ်က္ ထုိသူမ်ားသည္လည္း ျပဳသူမ်ားသာျဖစ္ၾကပါေခ်လိမ့္မည္။

သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း လက္ရွိျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ အဓိကအတုိက္အခံပါတီအပါအ၀င္ အတုိက္အခံအားလံုးနည္းပါးသည္ လက္ရွိတပ္မေတာ္အစုိးရအား ဆန္႔က်င္ရံုသက္သက္ျဖင့္ အစုိးရ၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အားလံုးကုိ သင့္သည္မသင့္သည္ မစဥ္းစား အစဥ္တစုိက္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္မွာ အထင္အရွားပင္ျဖစ္၏။ အစုိးရမွ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈသည္ အေရးႀကီးသည္ဆုိလွ်င္ ထုိသူတုိ႔သည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကုိ ပ်က္ျပားေအာင္ျပဳၾက၏။ ႏုိင္ငံသားမ်ား စီးပြားေရး တုိးတက္ေရးသည္ ပဓါနဟု ဟစ္ေၾကြးခ်ိန္တြင္ အတုိက္အခံတုိ႔အတြက္ စီးပြားေရးပ်က္ျပားေရးသည္ ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္ၾက၏။ တုိင္းရင္းသားအေရးသည္ အေရးႀကီးသည္ဆုိလွ်င္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအား ေသြးထုိးပင့္ေျမွာက္ကာ ပ်က္ျပားေရးကုိ ဦးတည္ၾက၏။ ထုိသုိ႔ တုိင္းျပည္၏ အေရးအားလံုးနီးပါးတြင္ အဖ်က္သေဘာျဖင့္သာ ေတာက္ေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ အဆုိပါအတုိက္အခံမ်ား၊ ယုတ္စြအဆံုး ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အဓိကအသက္ေသြးေၾကာ ပဓါနက်လွေသာ
၁) ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး
၂) တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး ႏွင့္
၃) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခုိင္ျမဲေရး အစရွိသည့္
ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးလုိ တာ၀န္မ်ဳိးကုိပင္ တပ္မေတာ္အစုိးရမွ ဟစ္ေၾကြးသည္၊ ေၾကျငာခဲ့သည္ဆုိရံုမွ်ႏွင့္ ထုိသူတုိ႔သည္ မ်က္ကြယ္ျပဳၾက၏၊ ပ်က္ရယ္ျပဳၾက၏၊ ဆန္႔က်င္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္၀ံ့ၾက၏။

ထုိသို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ေလ့လာမိေသာအခါ အတုိက္အခံတုိ႔သည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္တြင္ ျပဳသူမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ၾကပါသည္ဆုိသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးျမန္မာအေနျဖင့္ လက္ခံမေပးႏုိင္ေတာ့သည့္အျပင္ ထုိသူမ်ားသည္ ဖ်က္သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲခ်င္ပါသည္။ ထုိသူတုိ႔၏ အစုိးရအားဆန္႔က်င္ရံုပီးေရာ လႈပ္ရွားခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အျပဳသေဘာအက်ဳိးသက္ေရာက္ေစေသာ အရာစဥ္းငယ္ကုိမွ် မေတြ႕ရေသးျခင္းသည္ ထုိသူတုိ႔အား ဖ်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစပါ၏။

ဆုိခဲ့ၿပီးသကဲ့သုိ႔ပင္ ျမန္မာဟုအမည္ေျပာင္းခဲ့ျခင္း ကိစၥမ်ဳိးမွစကာ လက္ရွိတပ္မေတာ္အစုိးရမွ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ကုိ အေျခခံပါသည္ဟု ဆုိေသာေၾကာင့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္အား အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းလွေသာ သေဘာတရားတစ္ခုေလာက္သာ ျဖစ္သြားေလာက္ေအာင္ ပံုသြင္းေျပာဆုိအေျခခံလႈပ္ရွားမႈမ်ားအဆံုး ထုိဆန္႔က်င္ရံုပီးေရာစိတ္ကုိ အေျခခံကာ အတုိက္အခံတုိ႔မွ လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ အရာအားလံုးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ နစ္နာေစမည့္၊ အဖ်က္သေဘာတရားမ်ားသာ သက္ေရာက္ေနျခင္းမွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းလွေခ်၏။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
မ်ဳိးျမန္မာ

Monday, September 8, 2008

အန္အယ္ဒီ (၂)

အန္အယ္ဒီႏွင့္ တပ္မေတာ္အစုုိးရအၾကား မေအာင္မျမင္ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးမႈမ်ားစြာ အေၾကာင္းမေရးသားခင္ ယခင္ျမန္မာတီးေရွာ့ဖုုိရမ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ေရးသားေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါးအား အနည္းငယ္ တည္းျဖတ္ကာ ျပန္လည္ေဖာ္ျပ ေရးသားလုုိက္ပါသည္။ ထုုိအရာသည္ အန္အယ္ဒီပါတီႏွင့္ ျပည္သူ၏ ေထာက္ခံမႈအေၾကာင္းအား ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

အန္အယ္ဒီပါတီသည္ အိမ္ေစာင့္အစုုိးရေနာက္ပုုိင္း ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြက္ ပထမဆံုုး ျပန္လည္က်င္းပသည့္ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ ပါတီစံုုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲဟုု ဆုုိႏုုိင္ေသာ န၀တအစုုိးရမွ ျပဳလုုပ္ေပးခဲ့သည့္ 1990 ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရလဒ္ျပတ္သားစြာ အႏုုိင္ရရွိခဲ့၏။ ဤေနရာတြင္ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ အနည္းငယ္ ရယ္ဖြယ္ျဖစ္ေနသည္မွာ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္ဆုုိသည္ကုုိ ခၽြင္းခ်က္မရွိ လက္ခံခဲ့ၾကသည့္ အတုုိက္အခံတုုိ႔အေနျဖင့္ သူတုုိ႔လက္ခံခဲ့ျခင္းမွာ အဆုုိပါေရြးေကာက္ပြဲ၏ က်င္းပပံုုစနစ္တုုိ႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ႏုုိင္ငံတကာမွ ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ စသည္တုုိ႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း မဟုုတ္ပဲ အန္အယ္ဒီပါတီ အႏုုိင္ရခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုုိေသာ္ ပါတီအေနျဖင့္ အႏုုိင္မရရွိခဲ့ပါက ထုိက်င္းပပံုုစနစ္၊ ႏုုိင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္မရခဲ့ျခင္းတုုိ႔သည္ အဆုုိပါေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္အား အသိအမွတ္မျပဳရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ျဖစ္လာမည္ဆုုိသည္မွာ အႏုုိင္မရပါက ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အား အသိမွတ္မျပဳပဲ သပိတ္ေမွာက္ရန္ အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားခဲ့ ၾကပံုုတုုိ႔အား ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ႏုုိင္ေပသည္။

ထုုိ႔ေၾကာင့္ အန္အယ္ဒီပါတီသည္ 90 ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အား ဆုုပ္ကုုိင္အတည္ျပဳထားပါ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုုိေသာ္ အႏုုိင္ရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္ဟုု ကၽြန္ေတာ္ေကာက္ခ်က္ခ်ပါသည္။

ျပည္သူဘက္မွ ေလ့လာၾကည့္ပါမည္။
ျပည္သူသည္ မိမိတုုိ႔မွ ေထာက္ခံအတည္ျပဳခဲ့သည့္ အဆုုိပါပါတီအေနျဖင့္

  1. မည္သည့္စနစ္၊ ႏုုိင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္အား ပံုုေဖာ္ဦးေဆာင္မႈျပဳပါမည္။
  2. မည္သည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္အား တုုိးတက္ေအာင္ျပဳမည္။
  3. မိမိတုုိ႔အတြက္ မည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ား၊ ဘ၀အာမခံခ်က္မ်ားအား တုုိးျမင့္ေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားသည္
    အစရွိေသာ မဲေပးသူတစ္ဦးမွ သိထားသင့္သည့္ ရမည့္ အေျခခံအက်ဆံုုးအခ်က္မ်ားကုုိပင္ မသိရွိခဲ့ပါ။ အျခားျခားေသာ စီးပြားေရး၊ ႏဳိင္ငံျခားေရး၊ ပညာေရးစေသာ အခ်က္မ်ားကုုိမူ ထည့္သြင္းပင္ မစဥ္းစားႏုုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိခဲ့ပါသည္။
ထုုိသုုိ႔ေသာ မည္သည့္ႏုုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္၊ မူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ အေျခခံသည္ကုုိပင္ မသိေသာႏုုိင္ေသာ အဆုုိပါပါတီသည္ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ႏုုိင္ငံအက်ဳိးျပဳ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ သမုုိင္းေၾကာင္းမ်ား လံုုး၀မရွိေသာေၾကာင့္ အဆုုိပါအခ်က္မ်ားျဖင့္လည္း ခ်င့္ခ်ိန္ရန္မျဖစ္ႏုုိင္ပါေခ်။

သုုိ႔ဆုုိလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ အန္အယ္ဒီအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါသနည္း။
အဓိကအက်ဆံုုး အခ်က္မွာ မဆလအားဆန္႔က်င္ရံုု မဲေပးၾကျခင္းျဖစ္၏။ မဆလအစိုုးရအေပၚ စိတ္ပ်က္ၿငီးေငြ႕ေနၿပီျဖစ္ေသာ ျပည္သူသည္ ထုုိအစုုိးရမဟုုတ္ရင္ ပီးေရာဆုုိသည့္ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ မဲေပးခဲ့ျခင္းသည္ အဓိကအခ်က္ဟုု ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါသည္။

စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာင္းသည္မွာ ျပည္သူသည္ မဆလအစုုိးရအား ဆန္႔က်င္ရံုုပီးေရာ မဲေပးခ်ိန္တြင္ မ်ားျပားလွေသာ ဘာမွန္းမသိသည့္ ပါတီမ်ားအၾကား အဘယ့္ေၾကာင့္ အန္အယ္ဒီအား မဲေပးခဲ့ပါသနည္း။ ထုုိအခ်ိန္က အန္အယ္ဒီပါတီတြင္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ျပဳတ္မ်ား၊ စစ္အရာရွိေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ေဒၚစုုၾကည္တုုိ႔ ဦးေဆာင္ေနပါ၏။ ျပည္သူသည္ ထုုိအရာရွိျပဳတ္မ်ားဟာ စိတ္မ၀င္စားလွသည့္အျပင္ အျမင္မၾကည္သည့္ စိတ္သည္ပင္ ရွိၾကပါ၏။ ေဒၚစုုၾကည္သည္လည္း ျပည္သူ႔အေနျဖင့္ မုုိးက်နတ္သမီးအလား ဘာမွန္းမသိပဲ ရုုတ္တရက္ေပၚလာေသာ အရာႀကီးတစ္ခုု ျဖစ္ေနပါသည္။ ထုုိအခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အရွိန္သည္ ျပည္သူသုုိ႔ ႀကီးစြာလႊမ္းမုုိးမႈ ျပဳပါေတာ့၏။ မဆလအား ဆန္႔က်င္စိတ္ျဖင့္ ဘယ္သုုိ႔ ကပ္ရမည္မသိေသာ လမ္းေပ်ာက္ျပည္သူသည္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္အရွိန္ျဖင့္ ေဒၚစုုၾကည္ထံစုုရံုုးၾကပါ၏။ ႏုုိင္ငံျခားမွ ပညာတတ္ႀကီးျဖစ္သည္ဆုုိသည့္ အျမင္ကလည္း သူတုုိ႔အား ပုုိမုုိအထင္ႀကီးေစပါ၏။

ထုုိသုုိ႔ေလ့လာမိေသာအခါ 1990 ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုုိင္ရခဲ့ပါသည္ဆုုိသည့္ အန္အယ္ဒီပါတီသည္ မည္သည့္ ဒီမုုိကေရစီစနစ္၊ လမ္းစဥ္၊ ႏုုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း၊ စြမ္းေဆာင္အားထုုတ္မႈအရည္အခ်င္းတုုိ႔ ေၾကာင့္မွမဟုုတ္ပဲ ပုုဂၢိဳလ္ေရးလႊမ္းမုုိးမႈမ်ား၊ မွီရာစြဲကပ္မႈမ်ားျဖင့္သာ အႏုုိင္ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေနသည္ကုုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထုုိသုုိ႔ ပါတီအား ႏုုိင္ငံေရးအျမင္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းမဟုုတ္ေသာေၾကာင့္လည္း ပါတီအေနျဖင့္ မူလဒီမုုိကေရစီ ႏုုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းမွ အဘယ္မ ွ်ေသြဖယ္ေနၿပီဆုုိသည္ကုုိလည္း သတိမထားမိၾကပါေတာ့ေခ်။ ထုုိသိုု႔ လမ္းေၾကာင္းမမွန္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈရလဒ္ေၾကာင့္လည္း သက္တမ္းႏုုလွေသာ ပါတီ၏ အတြင္းပုုိင္းဖြဲ႕စည္းပံုုသည္ပါ စနစ္က်သည့္ လမ္းစဥ္အားအေျခမခံႏုုိင္ေတာ့ပဲ ပုုဂၢလိက လႊမ္းမုုိးမႈကုုိသာ အားထားအမွီျပဳရသည့္ အေျခအေနသုုိ႔ ရုုိက္ခတ္ျခင္း ခံရပါေတာ့၏။

သုုိ႔ေသာ္ ပါတီအေနျဖင့္ ျပန္ၾကည့္မည္ဆုုိလွ်င္လည္း အဆုုိပါအခ်ိန္သည္ ရႈပ္ေထြးလွေသာ အေျခအေနအတြင္း ပါတီအား အေသအခ်ာတည္ေဆာက္ရန္ အခ်ိန္မေပးႏုုိင္ေသာ၊ အမ်ဳိးမ်ုဳိးေျပာင္းလဲေနေသာ အေနအထားမ်ားၾကားတြင္ မိမိတုုိ႔၏ လမ္းစဥ္မ်ား အယူ၀ါဒမ်ားသည္ပင္ စမ္းတ၀ါး၀ါးႏုုိင္ေနေသာ အေျခအေနျဖစ္ပါ၏။ ႏုုနယ္လွေသာ ပါတီသက္တမ္းသည္လည္း ေျပာင္ေျမာက္ေသာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား ႏုုိင္ငံအက်ဳိးျပဳ လုုပ္ငန္းမ်ားအား လုုပ္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏုုိင္ေသးေသာ အခါလည္း ျဖစ္ေပသည္။

အံ့ေၾသာဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ ယခုုအႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ၾကာျမင့္ပီးေနာက္ ျမန္မာ့ႏုုိင္ငံေရး အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။
  1. ျပည္သူ၏ အန္အယ္ဒီအား ေထာက္ခံမႈသည္ ယခင္အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ မ်ားစြာမကြာျခားလွပဲ တပ္မေတာ္အစုုိးရအား ဆန္႔က်င္ရံုုဆုုိေသာ စိတ္သာရွိေနၿပီး အျခားမည္သည့္ အခ်က္မ ွ်မရွိေသးပါေခ်။
  2. လြန္ခဲ့ေသာကာလက မိမိတိုု႔ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့သည့္ ပါတီ၏ လမ္းစဥ္မ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ား၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအား ေသခ်ာစြာမသိရွိခဲ့ေသာ ထုုိသူတုုိ႔သည္ ယခုုအခ်ိန္တြင္လည္း မသိရွိၾကပါေသးေခ်။
  3. ပါတီသက္တမ္းႏုုလွေသာေၾကာင့္ ႏုုိင္ငံအက်ဳိးျပဳလုုပ္ငန္းမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ဘာမွလုုပ္ျပႏုုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိသည့္ အဆုုိပါပါတီသည္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ၾကာၿပီးသည့္ အခ်ိန္ထိလည္း ဘာမွလုုပ္မျပႏုုိင္ေသးပါေခ်။
ထုုိ႔ျပင္ ပါတီတြင္းတည္ေဆာက္ပံုုသည္လည္း စတင္စဥ္ကာလကဲ့သုုိ႔ပင္ စနစ္တက်မရွိေသးျခင္း၊ ပုုဂၢိဳလ္ေရး လႊမ္းမုုိးမႈသည္ ပုုိမုုိဆုုိး၀ါးစြာ ျပင္းထန္အားေကာင္းလာျခင္း၊ လမ္းစဥ္မ်ား ဦးတည္ခ်က္မ်ား အားလံုုးသည္လည္း စမ္းတ၀ါး၀ါးပင္ ျဖစ္ေနေသးျခင္းတုုိ႔အား ေတြ႕ျမင္ရပါ၏။

ထုုိသုုိ႔ ထုုိသုုိ႔ေလ့လာမိေသာအခါ။ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔သည္ ႏုုိင္ငံအား ဆက္လက္ေမာင္းႏွင္ရန္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ေက်ာ္က ဖုုတ္ပူမီးတုုိက္ႏုုိင္လွသည့္ ရလဒ္တစ္ခုုကိုုသာ မျဖစ္မေန ဖက္တြယ္ထားသင့္ ပါသည္လား။ ပါတီ၏ ပ်က္ယြင္းေနေသာ အေနအထားမ်ားအား လစ္လ်ဴရႈေပးထားသင့္ပါသည္လား။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ အန္အယ္ဒီပါတီအေနျဖင့္ မိမိအခ်ိန္မ်ားအား လြန္ခဲ့သည့္ ရလဒ္အေပၚတြင္သာ ဖက္တြယ္လွ်က္ ခ်စားသကဲ့သုုိ႔ အကုုန္ခံမည့္အစား တပ္မေတာ္အစုုိးရမွ မျဖစ္မေနဦးေဆာင္က်င္းပေတာ့မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဒုုတိယအႀကိမ္ လြတ္လပ္၍တရားမ ွ်တေသာ ပါတီစံုုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေစရန္ လုုိအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားအား ဖိအားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းကုုိသာ အဓိကထား လႈပ္ရွားရန္သင့္ပါ၏။ တဖက္မွလည္း ပါတီအား စည္းစနစ္က်န ခုုိင္မာသည့္ အဆင့္မွီ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုုအျဖစ္ ျပဳျပင္သင့္သည္ဟုု ယူဆပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ အစုုိးရအေပၚ ၿငီးေငြ႕စိတ္ပ်က္ေနေသာ ျပည္သူအမ်ားစုုသည္လည္း ပါတီအား ေထာက္ခံရန္အသင့္ရွိေနၾကမည္ဟုု ေလ့လာမိ၏။

ုထုုိသိုု႔ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ေရွ႕ဆက္တုုိးရန္လမ္းမရွိပဲ စမ္းတ၀ါး၀ါးႏုုိင္လွေသာ ပါတီအေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္ျဖစ္ထြန္းမည္ ျဖစ္မည့္အျပင္ ႏုုိင္ငံအတြက္လည္း တည္ၿငိမ္မႈမ်ားျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ႏုုိင္မည္ျဖစ္ေပ၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ႏုုိင္ငံအတြက္ဟုုဆုုိကာ လႈပ္ရွားေနၾကသည့္၊ ရုုန္းကန္ခဲ့ၾကသည့္၊ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကသည့္ သင္တုုိ႔၏ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္သည္ လည္ျပန္ၾကည့္မည္ဆုုိလ ွ်င္ အက်ပ္တည္းမ်ားျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနသည့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံေတာ္ႀကီးအား ၀မ္းနည္းဖြယ္ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တုုိ႔ပံုုေဖာ္ခ်င္သည့္ ႏုုိင္ငံေတာ္ ျဖစ္ခဲ့ပါသလား။ ပုုိမုုိ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ ထုုိႏုုိင္ငံ့အက်ပ္အတည္းသည္ လက္ရွိအစုုိးရေၾကာင့္သာဟုု ပံုုေဖာ္ဟစ္ေၾကြးေနၾကေသာ္လည္း သင္တုုိ႔၏လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ထုုိအရာမ်ားအား ပုုိမုုိဆုုိး၀ါးေစမည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားသာ အစဥ္တစုုိက္ ျဖစ္ေနခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္၏။ သင္တုုိ႔သည္လည္း ထုုိအခ်က္ကုုိ သိလ်က္ႏွင့္ မ်က္ကြယ္ျပဳထားျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ထုိလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုုိသာ ဆက္လက္စြဲကုုိင္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ႏုုိင္ပါသည္ဟုု ယူဆပါသည္လား။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
မ်ုဳိးျမန္မာ