Wednesday, March 18, 2009

ပိတ္ဆုိ႔မႈမွအပ မည္သည့္နည္းလမး္သည္မွ ကူညီမႈမဟုတ္ဟု ယူဆပါသည္လား။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ေဟလာရီ ကလင္တန္က အေမရိကန္အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့မႈမွစကာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အတုိက္အခံမ်ားအၾကား လႈပ္ရွားေပၚေပါက္လာသည့္ အသံမ်ား၊ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအား ေလ့လာကာ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အား ေဆြးေႏြးလုိေသာေၾကာင့္ ဤေဆာင္းပါးအား ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ေျပာဆုိခ်က္သည္ အျမြက္မွ်သာျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔မွ် တိတိက်က်မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ယခုက်င့္သံုးေနသည့္ ပိတ္ဆုိ႔မႈနည္းလမ္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိေသာနည္းလမ္းျဖစ္ေနသည္ဟု သြယ္၀ုိက္၀န္ခံသကဲ့သုိ႔မူ ျဖစ္ေစပါသည္။ အမွန္တကယ္လည္း ျမန္မာဒီမုိကေရစီအေရးအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိေသာ နည္းလမ္းဟု ကၽြန္ေတာ္ျပတ္သားစြာပင္ ေကာက္ခ်က္ခ်မိပါသည္။ ဤေနရာတြင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈလမ္းေၾကာင္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈ၊ အက်ဳိးထိေရာက္မႈ ရွိသည္ (သုိ႔) မရွိသည္ဆုိသည္မွာ ထုိသံုးသပ္သူ၏ ခံယူခ်က္အေပၚတြင္ တည္မွီေနပါသည္။ အကယ္၍ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အစုိးရအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရးတုိ႔ ထိခုိက္ကာ အထီးက်န္ဆန္၍ ျပဳတ္က်သြားပီး ဒီမုိကေရစီထြန္းကားလာေစရန္ဟု ရည္ရြယ္ပါလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္မွာ လက္ေတြ႕ပင္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမွ က်ပ္တည္းဆင္းရဲကာ မေက်နပ္မႈမ်ား တုိးပြားလွ်က္ အံုၾကြေပါက္ကြဲေစရန္ ရည္ရြယ္လွ်င္မူ အထုိက္အေလ်ာက္ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆုိႏုိင္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား၏ဦးတည္ခ်က္သည္ ျပည္သူေလာ၊ တပ္မေတာ္အစုိးရေလာဟူသည့္ အခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး လူတုိ႔၏ ေအာင္ျမင္သည္ (သို႔) မေအာင္ျမင္ပါဆုိသည့္ အျမင္မ်ား ကြဲျပားသြားႏုိင္ေပ၏။

ယခုမူ အေမရိကန္သည္ ပိတ္ဆုိ႔မႈလမ္းေၾကာင္းသည္ ျမန္မာဒီမုိကေရစီအေရးအတြက္ အေထာက္အပ့ံမွ ျဖစ္ပါ၏ေလာဟု သံသယ၀င္ကာ ျပန္လည္စိစစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ အ့ံေၾသာစရာ ေကာင္းသည္မွာ အတုိက္အခံတုိ႔၏ တုန္႔ျပန္လာေသာ အသံပင္ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ အေမရိကန္မွ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ရပ္တန္႔လုိက္မည္ကုိ စုိးရိမ္တႀကီး ရွိၾကသည္မွာ မဖံုးႏုိင္မဖိႏုိင္ပင္ျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ က်င့္သံုး၍ မေအာင္ျမင္ႏဳိင္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟုု ထင္ရွားလွေသာ ထုုိအရာကုိပင္ ဆက္လက္ကုတ္တြယ္ ထားခ်င္သည္ကုိ ျမင္ႏဳိင္၏။ ကူညီမႈမ်ား ရပ္တန္႔လုိက္မည္ေလာဟု စုိးရိမ္သံမ်ားအား ၾကည့္လွ်င္ ထုိပိတ္ဆုိ႔မႈကုိပင္လွ်င္ ကူညီမႈဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ တုိး၍ပိတ္ဆုိ႔ျခင္းသည္ တုိး၍ ကူညီျခင္းျဖစ္သည္ စသည့္ ခံယူခ်က္မ်ားသည္ မ်ားစြာပင္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းလွေခ်သည္။

သူတုိ႔၏ ဦးတည္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားေရးဟု ဆုိ၏။ ထုိအေရးအတြက္ ပိတ္ဆုိ႔မႈ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအား ႏုိင္ငံတကာမွ က်င့္သံုးေအာင္ အစဥ္တစုိက္ တုိက္တြန္းခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိန္ၾကာျမင့္ကာ တုိင္းျပည္အား အထိနာေစရံုမွအပ မည္သုိ႔မွ် မေအာင္ျမင္ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္ကို ျမင္ႏဳိင္ေပသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ နားမလည္ႏဳိင္သည္မွာ အဘယ့္ေၾကာင့္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟူသည့္ ေလသံပစ္လာမႈကုိ ၀မ္းသာတရ မႀကိဳဆုိႏုိင္ၾကသနည္း။ အဘယ္အရာကုိ စုိးရြံ႕ၾကပါသနည္း။

ထုိသို႔ သံုးသပ္မိေသာအခါ အတုိက္အခံတုိ႔၏ သေဘာထားအား မ်ားစြာစိတ္ပ်က္မိပါ၏။ အဆုိပါသူတုိ႔၏ ဦးတည္ခ်က္သည္ ျပည္သူအား က်ပ္တည္းမႈျဖင့္ အံုၾကြေပါက္ကြဲေစလုိျခင္းသည္ အဓိကကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီရရွိေရးအတြက္ ပိတ္ဆုိ႔မႈ (စိတ္ထဲတြင္ ျဖစ္ႏဳိင္လွ်င္ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္သိမး္ပုိက္ ေစလုိမႈ) ကုိသာ ကူညီမႈအျဖစ္ သူတုိ႔လက္ခံပါ၏။ ထုိလမ္းေၾကာင္းသည္ ေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ။ မေအာင္ျမင္ပဲ ႏွစ္မည္မွ်ပင္ ဆက္လက္တည္ရွိသည္ျဖစ္ေစ။ အျခား မည္သည့္နည္းလမး္ကုိမွ နားပင္မေထာင္ေတာ့ပဲ စုိးရိမ္တႀကီး ပယ္ထုတ္ဆန္႔က်င္ၾကပါ၏။ ထုိလမ္းကုိသာ ဖက္တြယ္လုိၾကပါ၏။ ရယ္ဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ အဆုိပါသူမ်ားသည္ ျပည္သူအား က်ပ္တည္းဆင္းရဲေနပါပီဟု စုိးရိမ္တႀကီး ေအာ္ဟစ္ပူပန္ျပေနသူမ်ားလည္း ျဖစ္ေနျခင္းပင္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးျမန္မာသည္ ထုိသူတို႔ထံ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ဒီမုိကေရစီ ရရွိေစလုိသည့္ စိတ္ဆႏၵဇြဲအမွန္သည္ တည္ရွိပါေသး၏ေလာဟု သံသယအေတြး ေတြးမိပါေတာ့သည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
မ်ဳိးျမန္မာ

No comments: